YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 651. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

MELEKLER
(II)

MELEKLERİN GÖREVLERİ VE İSİMLERİ
Kur'ân-ı Kerimde meleklerin vasıflarından, çeşitli vazifelerinden, Allah katındaki yüksek derecelerinden söz eden pek çok ayetler zikredilerek yaptıkları işlere göre aldıkları isimler beyan olunmuştur. Yerlerde ve göklerde, Kürsî'de ve Arş etrafında, Beytu'l Ma'mur ve Sidre-i Münteha'da, Cennet ve Cehennem'de sayısız melekler vardır.
Melekler vazifelerine göre kategorize edilir
1)"İlliyyûn, Mukarrebûn
 Bunlar, daima Allahu Teâlâ'yı tenzih ve tehlil ile, O'na ibadet ve taatla meşguldürler. Allah sevgisine (muhabbetullah)  müstağrak (dalmış) haldedirler.
2) "Müdebbirât"
Bunlar kâinatın idare ve düzenini, tabiatın nizam ve intizamını te’min eden İlâhî kanunları uygulamak ve takip etmekle vazifeli meleklerdir. Evrende Allah’ın irade ve kudretinin tecellilerine nezaretçi ve seyirci durumdadırlar. (Beyzavî, Bakara,30)
Müdebbirat melekleri Kur’ân-ı Kerîm’de Saffat, 1-3; Zariyât, 4; Mürselât, 3-5. Ayetlerde zikredilir.
3)- Hamele-i Arş
Arşı taşıyan meleklerdir ki Allah Teala onlar hakkında şöyle buyurur: “O gün Rabbinin Arşını (gökteki meleklerin) üstünde bulunan sekiz (melek) yüklenir”(Hakka, 17).
Allah’ın Melekleri, Rablerini hamd ile tesbih ederek Arşın etrafını kuşatmış halde görürsün”(Zümer. 75) ayetinde haber verdiği gibi, ‘Arş’ın etrafını kuşatmış olan meleklerdir.
4)-Cennet melekleri
 Cenab-ı Hak: “Melekler her kapıdan onların yanına girerek, “Sabrettiğiniz için, selam size. Burası, dünyanın en güzel bir sonucudur” derler” (Rad, 23-24) buyurur.
5)-Cehennem melekleri
Bu hususta Cenab-ı Allah şöyle buyurur: “Cehennem üzerinde vazifeli ondokuz (melek) vardır. “Biz o ateşin bekçiliğine meleklerden başkasını memur etmedik”(Müddessir, 30-31).
Bu meleklerin başkanları, Allah Teala’nın: (Cehennem ehli): Ey Malik, Rabbin bizim işimizi bitirsin (bizi öldürsün) ” diye çığrışırlar”{Zuhruf,77), ayetinde işaret ettiği gibi, Mâlik isimli melektir. Bunların hepsine ise, Cenab-ı Hakkın da: “O, kendi meclisini çağırsın, biz de Zebanileri çağırırız” (Alak, 17-18) buyurduğu gibi, “Zebani” denir.
6)-Dünya işleri ile görevli melekler
Cenab-ı Hakk’ın: -“Saf saf dizilenlere yemin olsun”{Saftat, 1);
 -“Savurdukça savuranlara, derken bir yükü taşıyanlara, sonra kolayca akıp gidenlere, iş bölümü yapan meleklere yemin olsun ki… (Zariyat, 1-4)
- “Boğulmuş ruhları ta derinliklerden söküp (alan meleklere) yemin olsun …”(Naziat, 1)
 Ayetlerinde anlatılan melekler bunlardır.
İbn Abbas (r.a)’dan şöyle rivayet edilmiştir: “Allah Teala’nın hafaza meleklerinden başka melekleri de vardır. Bunlar her düşen ağaç yaprağını bile kaydederler. Birinize çölde bir sıkıntı gelirse şöyle seslensin: “Ey melekler! Allah’ın kullarına yardım ediniz ki Allah da sizlere merhemet etsin.” (Er-Râzi,Mefâtihu’l-Gayb, 2/236-240)
7)-Dört büyük Melek
Bütün meleklerin çok çeşitli olan görevlerine ve yaptıkları işlerin mahiyetine göre tanzim edip bunları yöneten dört büyük melek, diğerlerinin amirleri ve resulleridir. Cenab-ı Hakk’ın: “Kim Allah’a, Allah’ın meleklerine ve peygamberlerine, Cebrail’e ve Mikail’e düşman olursa, bilsin ki Allah kâfirlerin düşmanıdır”(Bakara,98) ayetinde haber verdiği gibi, Cebrail ve Mikail (a.s.) bunlardandır.
 *Cebrail a.s
 Dört büyük meleğin başında gelir. Vazifesi insanları hidayete sevkeden, dünya ve âhirette saâdete kavuşturan İlâhî vahyi peygamberlere ulaştırmaktır. Bu sebeble, ona Vahiy meleği denir. Cebrail a.s; Kur'an'da: "Cibril, Ruhu'l-Emin, Ruhul-Kudüs", Namusu Ekber ve “Resul” olarak da geçer. En büyük ve en şerefli melektir:
* "Şüphesiz ki Kur'an, âlemlerin Rabbinin indirdiği (bir kitap) tır. Onu "Ruhu'l-Emin" senin kalbine, uyaranlardan olman için indirmiştir" (Şuarâ,192-193),
*"De ki onu "Ruhu'l Kudüs" (mukaddes, temiz ruh) Rabbinden hak olarak indirdi" (Nahl 102).
*"Allah, kullarından dilediğine kendi emrinden bir ruh (vahiy) ile "melekleri" indirerek şöyle der: (insanları) uyarın ki; benden başka (tapılacak) ilâh yoktur. Benden korkun" (Nahl, 2).
* Allah Teala, Cebrail (a.s,)’i Kur’an’da diğer meleklerden önce zikretmiş ve şöyle buyurmuştur: “De ki: Kim Cebrail’e düşman olursa…”(Bakara, 97). Çünkü o, vahiy ve ilmi getiren, Mikail ise rızıkları ve gıdaları dağıtan melektir. Manevi bir gıda olan ilim, bedeni gıdadan daha şereflidir. Bu sebeble Cebrail’in, Mikail’den daha şerefli olmuştur.
* Azrail a.s
İnsanların ruhlarını kabzetmek, bedenden çekip almak ile vazifelidir. Cenab-ı Hakk’ın: “De ki: Sizleri, sizler için görevlendirilmiş olan ölüm meleği öldürür. “{Secde, 11) ayetinde bildirdiği melektir.
Azrail’in emrinde ruhları almakla görevlendirilmiş başka melekler de vardır. Azrail a.s onların başıdır.  Nitekim şu ayetler buna delalet eder:
* “Sizden birisine ölüm geldiği zaman, elçilerimiz onun canını alır.”(En’am, 61)
* “Melekler, o kâfirlerin yüzlerine ve arkalarına vura vura canlarını alırken görmeliydin”{Enfal, 50).
*Mikâil a.s
Rızıkları sahiplerine ulaştırmak ve yağmur, rüzgâr gibi tabiat olaylarını Allah’ın iradesine göre düzenlemekle meşgul melektir,
*İsrafil a.s.
Sur üfürüp kıyametin kopması ile vazifeli melektir. İsrafil a.s, kıyametin kopup kâinatın yıkılmasından ve bütün canlıların ölümünden sonra, Sur’a ikinci bir defa daha üfleyecek, bu üfleyişle insanlar dirilerek, kabirlerinden kalkacak, Mahşer meydanında toplanacaklardır.
8)- Hafaza Melekleri
İnsan vücudundaki koruyucu meleklerdir. Bu hususta Resûl-i Ekrem (S.A.V.)’den rivayet edilen şu hadis-i şerif vardır: “Her Müslüman, 160 müvekkel melek tarafından güvenceye alınmıştır. Onlar, insanın güç yetiremediği şeyleri ondan uzaklaştırırlar. Hatta yalnız göze müvekkel 7 melek vardır. Sıcak günde bala hücum eden sinekleri kovaladıkları gibi, göze hücum eden şeytanları kovar. Eğer onları görebilseydiniz, dağlarda ve ovalarda nasıl hazır vaziyette beklediklerini ve hücum vaziyetinde olduklarını görürdünüz. Eğer insan bir an için kendi başına terk edilseydi, şeytanlar onu kaparlardı.” (İhya, III, 89)
9)- Kirâmen Kâtibin Melekleri
 Her insanda yazıcı iki melek vardır. Bunlar insanların iyi kötü her türlü hareketlerini, söz ve davranışlarını yazarlar. Bu hususta Allah Teâlâ şöyle buyurur:
* “(İnsanın) sağında ve solunda (iki melek); O insan ne zaman bir söz söylese, yanında hazır bir gözcü vardır”(Kâf, 17-18);
* “Onun (her İnsanın) önünde-arkasında kendisini Allah’ın emriyle gözetleyecek( takipçi melekler) vardır”(Ra’d, 11) .
* “O Allah kulları üzerinde kahir (kudret sahibi)dir ve size bekçi melekler yollar”(En’am, 61).
* “Muhakkak ki sizin üzerinizde bekçiler, her yaptığınızı bilen şerefli kâtibler vardır”(infitar, 10-12)
10)- Münker-Nekir Melekleri
Öldükten sonra insanı kabirde sorguya çeken, “Rabbin kim, dinin ne, Peygamberin kim?” gibi soruları soran sorgu melekleridir.
11)- Peygamber ve Müminlere yardım eden melekler
Allah’ın Peygamberlerine ve sâlih kullarına kuvvet vermek, sıkıntılı ve üzüntülü zamanlarında onları teselli etmek, maneviyatlarını yükseltmek, gerekirse fiilen yardım etmektir. Asr-ı Saadette cereyan eden Bedir, Uhud gibi harplerde meleklerin mü’minlere fiilen yardım ettiklerini Kur’an bize haber vermektedir. (Enfâl, 12; Al-i İmrân, 123-126)
Bu yardım hemen her peygamber için daima görülmüştür. Hz. İsa ve annesi Hz. Meryem, Yahudilerin ciddi hücumlarına ve çirkin iftiralarına maruz kalmıştır. Kur'ân-ı Kerim'de üç yerde (Bakara, 87, 253; Nisâ 110) bahsedilir.
Melekler, peygamberlerle beraber olan, onların yolunda yürüyen imanları kuvvetli gerçek müminlere ve salih kullara da destek olurlar. Müminlere darlık zamanlarında (özellikle, Allah yolunda savaşırken saf tutarak) yardım ederler ve müjde verirler. Kur'ân-ı Kerim'de: "Rabbimiz Allah'tır deyip dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerlerine (müjdeci) melekler iner. Onlara: Korkmayın, mahzun da olmayın, size vadedilen Cennetle sevinin. Sizin dünya hayatında da, ahirette de dostlarınız biziz" (Fussilet, 30-31) buyrulur.
Meleklerin Yardımı Nasıl Olur?
Meleklerin, müminlere inişi, onların dünyada hayrı ve doğru olanı kalplerine ilham etmeleri şeklinde olabileceği gibi; onları huzurlu kılmak, Allah'ın kendilerine va’d ettiği Cennetle müjdelemek şeklinde de olabilir.
 Bu gruptaki yardımcı melekler, müminlere dünya ve ahirette dost ve arkadaş olduklarını söyleyerek, sıkıntılı hallerinde onları teselli ederler. Nitekim Hak Teâlâ, Peygamber (s.a.s)'e ve beraberindeki Ashâb-ı Kirama, kâfirlerle Allah yolunda savaşırken onlara yardım eden ve müminleri düşmanlarına muzaffer kılan melekler gönderdiğini bildirir. Bu konuda Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:
*"Hani siz Rabbinizden imdat (yardım) istemiştiniz. O da; "Ben size birbiri ardından gelen bin melekle imdat ediyorum" diye duanızı kabul etmişti" (Enfâl, 9-10).
*"Rabbinizin, indirdiği üç bin melekle yardım etmesi yetmez mi?" (Âl-i İmran, 123);
Başka iki ayetten birinde üç bin; diğerinde beş bin melek indirildiği (3/124);
 Bir diğerinde, "kuvvetli rüzgâr ve göremediğiniz askerler gönderdik" (Ahzâb, 9) buyurulur. Nitekim müslümanların, kâfirlerle yaptıkları üç savaşı da Allah'ın izni ve meleklerin yardımı ile kazandıkları tarihen sabittir.
12) – Bunlardan başka:
 Namazda okunan fatihaya “âmin” diyenler, Cemaatla kılınan beş vakit namazda hazır bulunanlar, Kur’an okunan veya zikir meclislerine gelenler, Erbabı ilme rahmet okuyan, müminlere sabır dileyen, müminleri cennet ile muştulayan, kâfirlere cehennemliksiniz diyen melekler vardır.

Balkıca

Döviz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...