YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 650. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

MELEKLER
(I)

Melek
Arapça bir kelime olup haberci, elçi, kuvvet ve iktidar, tedbir ve tasarruf sahibi anlamlarına gelir. İslâm dininde ise: Peygamberlere gönderilen ilâhî elçiler; sonra, insanlar ve kâinat üzerinde Allah (c.c.) namına tasarrufta bulunan ve O'nun emirlerini ve verdiği vazifeleri aynen yerine getiren kudret sahibi manevî varlıklardır.(Lisânül-Arap, XII, 386-387;el-Müfredat, 49; Elmalı, I, 301-303)
 Meleklerin Hakikatı
Erkeklik-dişiliği olmayan, yiyip içmeyen, doğmayan, doğurmayan, gözle görülmeyen, Allah Teâlâ'ya ibadet ve taatle meşgul olan nuranî lâtif varlıklardır. Peygamber Efendimiz, "Melekler nurdan, cinler yalın bir ateşten yaratıldı" (Sahih-i Müslim 7/226 )) buyurmuştur.
Meleklerde nefis, gazab ve şehvet kuvveleri (duyguları) olmadığından, nefisleriyle mücadeleleri ve onun neticesi olarak da manevî irtifa kaydetme veya kaybetmeleri yoktur. Şeytanlar onlara musallat olamaz çünkü.
Meleklerin Özellikleri  
* Allah'ın kendilerine verdiği her emri derhal yerine getirirler ve asla itaatsizlik etmezler. (Tahrîm, 6)
*Kısa zamanda en uzak yerlere süratle gitmeye, diledikleri şekilde görülmeye muktedir, kutsal varlıklardır.
*Her birinin sabit bir makamı, değişmez bir rütbesi ve belli bir vazifesi vardır.                               
*Melekler sadece hayır işlemeye kabiliyetleri olduğu için, insan gibi yaptıkları amellere karşılık ayrı bir mükâfatları yoktur. Belki işledikleri amellerden hususi bir zevk, yaptıkları ibadetlerden de derecelerine göre feyiz alırlar. (Sözler, 327)
Yani mükâfatları, yaptıkları hizmetlerinin içindedir. İnsanın su, hava, ışık ve gıda ile beslenirken lezzetlenmesi gibi, melekler de zikir, tesbih, hamd, ibadet, marifet ve muhabbetin nurlarıyla gıdalanırlar. ( Tecrid Ter. IX, 19)
*Meleklerin ibadetlerinin ve itaatlerinin bütünü farz ibadetler kabilinden olup gönüllü yapılan nafile ibadetleri yoktur. Halbuki nafile ibadet, insan için büyük bir fazilettir. Nitekim: Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşa yaklaşa muhabbetimi kazanır." Hadîs-i Kudsîsi bu sırrı ifade etmektedir. (Hüseyin el- Cisrî, Risâle-i Hamidiye; 577)
*Melekler, Allah’ın yasak ettiği şeylerden sakınmanın sevabını da kazanamazlar. Çünkü haram işlemeye elverişli değillerdir.
Kur'ân-ı Kerim'de Melekler’in Hakikat ve Özellikleri *
Onlar, Allah'ın şerefli kullarıdır. Onlar Allah'ın sözünden önce söz söylemezler ve O'nun emrettiklerini (hemen) yaparlar. (Enbiya, 26-27)
*"Onlar, Allah'ın emirlerine karşı gelmezler ve emir olundukları şeyleri (aynen) yaparlar" (Tahrim,6) *"Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun katındakiler O'na ibadet etmekte kibir göstermezler ve (asla) yorulmazlar. Gece ve gündüz durmadan O'nu tespih (ve takdis) ederler." (Enbiyâ,19-20)
* "Gökleri ve yeri yoktan var eden, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun. O, yaratmada dilediğine (dilediğini) artırır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir." (Fâtır, 1);
*"Onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Biz de Ruhumuzu (Cebrail a.s) ona gönderdik. (O) ona düzgün bir insan şeklinde göründü " (Meryem,17) buyurmaktadır.
Melekler Neden Görülmezler?
Melekler, nurdan yaratılıp gayb=metafizik alemde mevcut, ruhanî ve lâtif varlıklar oldukları için insana görünmezler. Çünkü maddî olan insan gözü, melekler gibi nuranî, lâtif (soyut) varlıkları görebilecek şekil ve vasıfta yaratılmamıştır.
Kaldı ki duyu organlarının maddî âlemde kendi sahalarında dahi hissedemedikleri pek çok şey vardır: Kulağımız çok tiz ve çok pes sesleri işitmez. Bugün varlığı âletlerle tespit edilen ışık dalgalarının hepsini, hele röntgen ve ultraviyole ışınlarını gözle görebilseydik, dünyayı şimdikinden çok başka şekilde anlacaktık. Biz, daha kendi âlemimizdeki olanların hakikatına vâkıf değilken, Cenâb-ı Hakk’ın sınırsız âlemlerindeki sonsuz hâdiselerin varlığını nasıl inkâr edebiliriz?
Binaen aleyh, biz onları görmesek de, var oldukları, dinî-naklî delillerle sabit olduğundan aklı selîm, gözle görülmeyen bu gibi lâtif varlıkların varlığının imkansız olmadığına hükmeder. Nitekim peygamberler, melekleri, hakikî hüviyetleri veya Allah'ın dilediği surette görmüşlerdir: “And olsun ki, o, Cebrail’i bir başka inişte daha (aslî suretiyle) görmüştü.”(Necm,13) ayeti ile Cibril hadisinde oldu gibi..
Aksi halde; gözümüzle göremediğimiz ve ilmin de mahiyet ve hakikatini tesbit edemediği "insan ruhu"nun ve aklımızın da varlığını inkâr etmemiz gerekir. Fakat göremiyoruz veya mahiyetini bilemiyoruz diye; ne ruhu ne aklı ne de görünmeyen fakat varlığı ilmen bilinen kuvvet ve enerji gibi gerçekleri inkâr edemeyiz.
O halde, ruh ve akıl gibi maddî olmayan gaybî varlıklara da inanmaya mecburuz. Bu gibi soyut varlıklar, müşahede (gözlem) ve tecrübeye dayanan müsbet ilmin sınırları dışında kalan fizik ötesi yaratıklardır. Yani melekler de, aklımız ve ruhumuz gibi görünmezler ama mevcudiyetleri kesindir.
Meleklere İman’ın Önemi
Meleklerin mana ve hakikatı, sıfat ve özellikleri hakkında Ehli Sünnet alimlerinin Kur'ân-ı Kerim ve Peygamberimiz'in sahih hadislerine dayanan ortak görüşleri, her müslümanın inanması gereken melek anlayışını ortaya koymaktadır. Vasıfları ve görevleri Kur'ân-ı Kerim'in pek çok âyetlerinde tafsilî olarak anlatılan meleklere iman etmek İslâm dininin inanç sistemi arasında çok önemli bir yer tutar.
Çünkü Vahye ve peygamberliğe, ahiret ahvaline, Cennet ve Cehenneme inanmak ancak meleklere iman etmekle mümkün olur. Bu bakımdan, "meleklere iman", "peygamberlere iman" demektir. Melekleri inkâr ise, peygamberliği de inkâr sayılır. Hatta kaza ve kadere iman etmek de, her şeyden önce Allah Teâlâ'ya, sonra O'nun meleklerine inanmakla sağlanmış olur.
İşte bu sebepledir ki, meleklere iman; "iman esasları" arasında "Allah (c.c)'a iman"dan hemen sonra yer almıştır. Binaen aleyh meleklerin varlığını inkâr eden kâfir olur.
Buna göre meleklerin aşağıdaki özelliklerine inanmak şarttır
1. Melekler, Allahu Teâlâ'nın yarattığı kulları olup haşa kızları değildir.
2. Melekler, Allah'ın emirlerine harfiyen bağlıdırlar. O'na karşı asla günah işlemezler.
3. Meleklerin, nuranî mahiyetlerine uygun, yaptıkları iş ve vazifelerine göre, ikişer, üçer, dörder kanatları vardır. Ancak; onları kuşlar gibi kanatlı, maddî varlıklar olarak tasavvur etmek, yanlıştır.
Kanat tabiri; Onların gücünü ve Allah'ın emirlerini süratle yerine getirdiklerini beyan eden mecazî bir ifadedir. 
4.Melekler, gözle görülmeyen, nurdan yaratılmış olmalarına rağmen, Cenab-ı Hak onlara, gerektiğinde diledikleri kesif (hacimli-maddi) cisimlere ve insan şekline girme gücünü bağışlamıştır.(el-Butî, Kübrâl-Yakîniyyât el-Kevniyye, s. 271-278

Balkıca

Döviz

 

 

 

 

©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...