YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 638. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

İSLAMDA YÖNETİM VE ADALET ANLAYIŞI
(XI)

SONUÇ

İslam, kendisinin getirdiği sosyal, ahlakî ve entellektüel özellikleri olan adaletli bir yönetimi savunur ve yönetimde adalete ibadet kadar önem verir. Adil olmayan bir yönetim ve tutum, İslam'a uygun değildir. Çünkü Allah her şeyden evvel, bir şeye hüküm verildiği zaman adaletle hükmedilmesini ister. (Nahl; 90)
Anlaşmazlığa düşen iki topluluk arasında (Hucurat; 9), insanlar arasında vuku bulacak anlaşmazlıkların giderilmesinde (Nisa; 58), her türlü borç, vade, alışveriş, ticaret ve şahitlikte (Bakara; 282), kadınlara karşı takınılacak tutumun belirlenmesinde (Nisa;129) adaletli bir yönetimin takip edilmesi hukukun korunması ve hakkaniyetin tesisi için vazgeçilmez bir ilkedir.
İslam'a göre adil bir yönetimden saptıran ana faktör, kendi istek ve tutkularını ön plana geçirerek (Nisa; 135) Allah'ın gösterdiği şekilde hareket etmeyi ihmal etmektir. İlahî hukukun ön gördüğü İlke, kural ve hükümlere riayet, hukuki bir yönetimin tecellisinin mümkün olan tek yolu ve teminatıdır.

 

KAYNAKÇA
*Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili
* Ömer Nasuhi BİLMEN. Muvazzah İlmi Kelam, Ergin yay. İstanbul 1955.
* İ. Lütfi ÇAKAN, Solmaz, Kur’an-ı Kerim’e Göre Peygamberler ve Tevhid Mücadelesi, İstanbul 2014.
* Şaban Teoman DURALI, Omurgasızlaştırılmış Türklük, İstanbul 2013.
*Osman, ESKİCİOĞLU, İslam Hukuku Açısından Hukuk ve İnsan Hakları, İzmir 1996.
*Diyanet, Kur’an Yolu, Türkçe Meâl ve Tefsir, Ankara, 2006.
*İslam Ansiklopedisi, TDV Yay. Ankara,1988-2013.
*Necip Fazıl, Çile, İstanbul 2000..
* Seyyid KUTUP, Fîzılâl-il Kur’an, Mütercimler, M. Emin Saraç, İ. Hakkı Şengüler, Bekir Karlığa, İstanbul.
*İbnü'l-Esîr, el-Kâmil, II, 241)
*İslam Kültür ve Medeniyetinin Esasları, MEB,
*Mevdûdî, İslam’da Hükûmet, Çev. Ali Genceli, Hilal yay. İst. 2016
* Zeki Duman, İslam Medeniyeti: Allah Merkezli İlk ve Tek Evrensel Medeniyet, zekiduman.com/İslam-medeniyeti.html)
*Osman Keskioğlu, Fıkıh Tarihi ve İslam Hukuku, DİB yay. 1980
*Mehmet Şener, İslam Hukukunda Örf, İzmir,1987
*Ebû Zehrâ, Fıkıh Usûlü, Terc. A.Kadir ŞENEL, İslam Hukuku Metodolojisi,
*Ez-Zühayli, İslam Fıkhı Ansiklopedisi, Risale, 1994
*Şah Veliyyullahid-Dehlevi, Huccetullahil-baliğa, Darul-marife, Beyrut, 2004,
*H. Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, Nesil yay. İst.1996,
*Hikmet ÂDEM, İslam Hukukunda Cizye ve Harac, İzmir-1997,
*M. Asım KÖKSAL, İslam Tarihi, Şamil yaınevi, İst. 1981
-A. Kerim Zeydan, İslâm Hukukunda Fert ve Devlet, Çev. Cemal Arzu, İstanbul 1969,
*el-Haskefi, ed-Durru'l-Muhtar ve İbn-i Âbidin, Reddü'l-Muhtar, ale'd-Dürri'l-Muhtar, el-Meymeniyye bas.  
*(İbn-i Abidin, , Şamil yay. İst.1983
*(İbn-i Kesir, Tefsirû'lKur'ân'il Azim, Beyrut: 1969, Dâru'1-Marife,
*İbnu'l-Esir, en-Nihâye fi Garibi'l-Hadis, Beyrut, 1399,
*Taftazanî, Şerhu'l-Akâid, İstanbul 1326,
*Gazali, el-İktisadfi'l-İtikâd, Beyrut,1388,
*(İbnTeymiyye, Mecmuu'l-Fetâvâ, Riyad, 1981
*Muh. Faruk, en-Nebhan, İs. Anayasa ve İdare Hukukunun Genel Esasları, Terc.Servet Armağan, İst.1980,
*Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnameleri, Fey yayınları, İst. 1990,
*İbn Haldun, Mukaddime, çev. Zakir Kadiri UGAN,  MEB,İst, 1991
*Prof. Dr. Harun Han Şirvanî, İslam'da Siyâsi Düşünce ve İdâre, Çev. Kemal Kuşçu, İstanbul 1965,
*Ebu'l-Ala Mavdudi, İslâm'da Siyâset Nizamı, Terc. A. Zengin, İstanbul,
*el-Amidi, el-İhkâm, Kahire 1387,  
*Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk-i İslamiye ve Istılahât-ı Fıkhıyye Kamusu, İstanbul 1967,
*Fahrettin ATAR, Fıkıh Usulü, Marmara Üni. İlahiyat yayınları, İst. 1988, S.165-166)
*Dini Kavramlar Sözlüğü, Yeni Şafak, 2009, 236-237)
*Şafii, er-Risale, Kahire, 1979,
*Şamil İs. Ans. Adalet Mad.
*Mevdudi, Tefhîmül-Kur’an, İnsan yayınları, 1999
*El-Buhari Muhammed b.İsmail, El-Camius-Sahih, İst. 1315
*Müslim bin Haccac el-Kuşyri, El-Camus-Sahih, Mısır,1955
*Ebu Abdullah Muhammed bin Yezit el-Kazvini, İbni mace, Kahire, 1953
*Ebu İsa Muhammed b.İsa, Tirmizi, Kahire 1934
*Ahmed bin Hanbel, El-Müsned
*Süleyman bin Eş’as es-Sicistani, Ebu Davut, Mısır,1370
*Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, Beyrut,1412
*Kuşeyrî, Er-Risâle, Mısır bas. tarihsiz.
* El-Buhari Muhammed b.İsmail, el-Edebü’l-Müfred, Kahire,1379
**İbn Hazm, el-Fisal fi'l-Mileli ve'l-Ehvâi ve'n-Nihal, Beyrut 1395,
*M. Beşir Eryarsoy, İlk Anayasa Işığında Peygamber'in Kurduğu Devlet, Düşünce Dergisi, sayı 1, 2
* M.Hamidullah, İslam Peygamberi, İrfan yay. İst. 1990,                                                                                            
*Füsusul-medeni, Çev. Hanifi ÖZCAN,  9 Ey. Ün. Yay. İzmir 1987,
*Alparslan Açıkgenç, Bilgi, Medeniyet ve İslam http://www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster=Yazi&YaziNo=479)

Balkıca

Döviz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...