YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 627. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

MEVLÂNÂ VE MESNEVİSİ
(XI)

Sonuç
Mesnevî denen birlik ve aşk tufanı eseri ile beşeriyetin karşısına kâh realist bir sanatkar, kâh tefekkürü ve imanıyla gözkamaştıran bir hakim, kah hikmet ve rahmet olarak çıkan Mevlânâ’yı bizzat kendisinden öğrenmek, başkasından dinlemekten elbette yeğdir. Zira Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’nin Mesnevî’si taşıdığı bir takım özellikleriyle kendisi ile insanlar arasında kurulması lazım gelen köprünün ta kendisidir. Hele dünyanın tehlikeli bir hızla mekânikleştiği bu asırda, Âdemoğlunun tasavvuf ve Mesnevî kültürüne ihtiyacı, şüphesiz her zamankinden daha fazladır. Zira bugün,bir taraftan, azgın tabiat kuvvetlerini kontrolüne ve hizmetine almış olan insanoğlu, bir yandan da esir ettiği bu zorlu kuvvetler tarafından esir alınmış durumdadır. Öyle ki, teknik araştırma ve buluşlarının gururu ve büyüklük hislerinin gafleti, maddesi ile manası arasındaki kapıyı tamamen kapatmış ve onu dış tabiatının zindanına hapsetmiştir.
Netice itibariyle
 Kendi kendine yabancı hatta düşman kesilen bu insan, sevgiyi unutmuş, imandan, ihlâstan habersiz kalmış, sonunda da üstüne çöken egoizme teslim olarak, onun emrinde çevresini yıkar, döker, ezip perişan eder hale gelmiştir. Şüphesiz ki, Âdemoğlu, tasavvuf irfanını ve Mesnevî kültürünü hayatına bir sülüsyon gibi karıştırarak amel edecek olsa maddî ve manevî dünyası tamamen değişecek, zulüm ve haksızlık silinip gidecek hem dünya hem de ukbâsı mamur hale gelecektir.
.
Kaynakça
*Abidin Paşa, Tercüme ve Şerh-i Mesnevî-i Şerîf, I-VI, Mahmud Bey Matbaası, İstanbul, 1324/1906.
*Adnan, Karaismailoğlu, Tasavvufî Şiir Geleneğinde Mevlânâ’nın Yeri ve Önemi‛, 6. Millî Mevlânâ Kongresi (Tebliğler) 24-25 Mayıs 1992, Konya 1993, ss.87-90.
*Ahmet, Kabaklı, ‚Mevlânâ’nın Sosyal Görüşleri‛, Bildiriler Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni 15-17 Aralık 2000, ss.171-190.
*Mevlânâ, Toker Yayınları, İstanbul 1972.
* Tasavvuf: Müslüman Mistiklere Toplu Bakış, İbrahim Kapaklıkaya, Gelenek Yayıncılık, İstanbul 2004.
*Ayan, Hüseyin, On Sekiz Beyte iki Türlü Bakış, 1. Millî Mevlânâ Kongresi, 3-5 Mayıs 1985, s.326.
*Aydın, Mehmet, Muhyiddin-i Arabî ve Hz. Mevlânâ Yaklaşımı, 1. Milletlerarası Mevlânâ Kongresi (Tebliğler) 3-5 Mayıs 1987, Konya 1988, ss.299-306.
*Aytekin, Ülker, Sarı Abdullah Efendi ve Mesnevî-i Şerif Şerhi, (MÜSBE, İstanbul 2002, Basılmamıştır.)
*Ayverdi, Semiha, 1959 Şeb-i Arûs Konferansı, Âbide Şahsiyetler, M. Eğt. Basımevi, İst.1976, ss.12-18.
*Baltacı, Cahid, Osmanlı Eğitim Sistemi, Osmanlı Ansiklopedisi, I-VII, Ağaç Yay., İstanbul 1993, ss.5-145.
*Banarlı, NihadSâmi, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, MEB., İstanbul 1987.
*Tarih ve Tasavvuf Sohbetleri, Kubbealtı Neşriyât, İstanbul 1984.
*Baryaman, Saliha, İsmail Hakkı BursevîRuhu’l-Mesnevî (Birinci Cilt) İnceleme-Metin,
*Baştürk, Orhan, Sürûrî’nin Mesnevî Şerhi Tanıtım-İndeks-Tenkitli Metin
*Bayramoğlu, Fuat, ‚Molla-yıRûm ve Şeyhü’r-RûmGönüldaşlar, Mevlânâ
*Yirmi Altı Bilim Adamının Mevlânâ Üzerine Araştırmaları, haz. Feyzi Halıcı, ss.143-159.
*Bektaş, Ömer, Rusûhî İsmail Efendi ve Mesnevî-i Şerif Şerhi,
*Bilgin, Orhan, ‚BedîüzzamanFürûzanfer‛, DİA, İstanbul 1992, V, ss327-328.
*Bilginer, Recep, Çağdaşımız Mevlânâ, Bildiriler U. arası Mevlânâ Bilgi Şöleni 15-17 Aralık 2000,
*Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, I-II, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1333/1915.
*Büyükkörükçü, Tahir, Mevlânâ ve Mesnevî, Bedir Yayınevi, İstanbul 1983.
*Câmî, Abdurrahmân, Nefehâtu’l- Üns: EvliyâMenkibeleri,şrh. LâmiîÇelebî, haz. Süleyman Uludağ ve Mustafa Kara, İstanbul 1995.
*Can, Şefik, Mevlânâ Hayatı Şahsiyeti Fikirleri, Ötüken, İstanbul 1995.
*Rubâîler: Mevlânâ’nın Rubâîleri, Kültür Bakanlığı, Ankara 2001.
*Canib, Ali, Ankaravî İsmail Efendi‚ Hayat, Cilt: I, Sayı:21, 23 Nisan 1927, Ankara 1927, ss.3-5.
Cebecioğlu, Ethem, Ankaravî İsmail Rusûhî‛, SGAD., VIII, ss.219-222.

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...