YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 620. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

MEVLÂNÂ VE MESNEVİSİ
(IV)

Mevlana’nın Şems ile Buluşması
Şems-i Tebrîzîheybetle Mevlana’nın yüzüne bakarak;
-Ey Rûm’un mollası, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa mı büyük yoksa Bâyezîd-i Bistâmî mi? Diye sorduğunda, Mevlânâ;
-Bu ne biçim sualdir, bunda şüphe edilecek mahal var mıdır? diyerek Peygamber Efendimizin hakkındaki müteaddit âyet-i kerîmeleri okuyup; Bâyezîd-i Bistâmî‘nin ümmetten bir fert olduğunu beyan edince, Şems;
-Öyle ise, Hz. Peygamber neden “Ey Allahım, seni tam bir bilgi ile bilemedik” dediği halde Bâyezîd, “Ben kendimi tenzîh ederim, benim şanım ne kadar uludur ” diyor, dedi.  Mevlânâ cevaben:
-“Peygamber Efendimiz Hazretlerinin mübarek sineleri derin bir derya olup, ona ne kadar ilâhî tecelliler zuhur etse yine tecelliyâtın artırılmasını istirham eder ve daima “Ey Allahım, seni tam bir bilgi ile bilemedik‛ diyerek niyaz (veya naz) ederdi.  Bâyezîd-i Bistâmî‘ ise, ilâhî tecellinin aynası olan kalbine zerre kadar samedânî nur aksedince kendini görmeğe muktedir olamaz ve kendini kaybeder‚ “Ben kendimi tenzîh ederim, benim şanım ne kadar uludur” derdi.
Mevlânâ’nın bu hikmetli cevabı üzerine Şems-i Tebrîzî, “Allah” diye figan ederek yere düşüp bayıldı.O anda Mevlânâ’nın kalbinde bir ilâhî tecelli parladığından dolayı derhal atından indi, Şems-i Tebrîzî’nin ayaklarını yüzüne sürüp Şems ayılınca birlikte hane-i saâdetlerine gittiler. Eve kapanarak, baş başa üç ay sohbet ve ibadet ettiler.Şems-i Tebrîzî ve Mevlânâ bu vak’adan sonra hiç kimseyi halvetlerine kabul etmediler. Yalnız Sultan Veled(Mevlana’nın oğlu) hizmet ederdi.
Şems’in Şam’a gitmesi
Daha sonra halvetten çıkıp bir müddet aralarında devam eden muhabbet, Mevlânâ’nın mürîdleri, talebeleri ve yalnız zahire meyleden şahısların hasedine dokunarak Şems-i Tebrîzî, Mevlânâ’ya tedrisi terk ettirdi‛ şeklinde dedi-kodudabulunmaları sebebiyle Şems-i Tebrîzî, ayrılmalarının lüzumunu kati olarak beyan ederek veda etti ve 21 Şevval 643/1.3.1246 Perşembe günü Şam’a gitti. Ancak bundan sonra Mevlânâ eğitim ve nasihatten feragat ederek sema’ya başladı ve ney’in can yakıcı musikisine rağbet eyledi. Bu zamana kadar Şems, Mevlânâ ile on beş ay yirmi gün beraberce sohbet etmiş, hemhâl olmuşlardı.
Tekrar Konya’ya Gelmesi
Hz. Mevlânâ Şems-i Tebrîzî‘nin ayrılmasına tahammül edemeyip oğlu Sultan Veled‘i Şam’a gönderdi. Oğlu, onu bularak büyük bir hürmetle ile babasının aşk ve muhabbetini arz edip Konya‘ya teşrifini istirham eylemesi üzerine Şems-i Tebrîzî buna razı oldu ve Şam’dan yola çıktılar. Sultan Veled, yolculuk esnasında çokça saygı ve hürmeti yüzünden yanında yaya yürüdü. Bu suretle Şems-i Tebrîzî’nin tekrar Konya’yı teşriflerinden Mevlânâ büyük bir sevince gark oldu. (644/1247).
Şems’in Konya’yı temelli terk etmesi
Daha sonra Şems-i Tebrîzî‘nin habersizce Konya‘dan ayrılması ve kaybolmasından Mevlânâ‘nın diğer oğlu Alaaddîn Muhammed tarafından şehid edildiği rivâyet olunursa da bu olayın asıl ve esası olmadığının delili, Şems-i Tebrîzî’nin ayrılmasına tahammül edemeyip bir ay araştıran Mevlânâ’nın, bizzat Şâm’a ve bazı rivâyete göre Tebrîz’e kadar gitmeleridir. Mevlânâ, Şems’in hayatta olmasından ümidini kesince, onu aramaktan vazgeçip Konya’ya dönerek irşat ve tebliğ görevine devam etti. Gerçi artık camilerde vaaz, medreselerde ders vermiyordu, ama dini anlatmaya, dervîşlerin terbiyesiyle ilgilenmeye devam ediyordu.
Mevlânâ, Şems’le geçirdiği yirmi iki aylık süre zarfında, gönlünü ilâhî hakikatlerle doldurmuş, ilâhî aşkta kemâle ermişti. Şems’in irşadıyla fenâfillah mertebesine ulaşan Mevlânâ’nın, artık en son mertebe olan bekâbillah makamına çıkmasının, elde ettiği incileri delip ve ipliğe dizmesinin zamanı geliyordu.
Şems’den ümidini kestiği 647/1250 yılından, kendi ölüm tarihi olan 672/1273 yılına kadar, 23 yıl, ilâhî bilgilerin tebliğ ve telkiniyle uğraştı. Pirlerin ve şeyhlerin usûlü olan el tutmak ve zikir yaptırmak işlerini en seçkin arkadaşlarına yaptırıyor, O, Mevlâ’sıyla tek başına kalıyordu.

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...