YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 618. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

MEVLÂNÂ VE MESNEVİSİ
(II)

Seyyid Burhaneddin’inPostnişinliği
Mevlânâ, babasının vefatından sonra v’az  ve fetva işlerine başladı.SeyyidBurhâneddîn ile buluşuncaya kadar tam bir yıl böyle devam etti. Mevlânâ ona intisab ederek dokuz yıl, onun hizmet ve terbiyesinde bulundu. O günden sonra Mevlânâ, SeyyidBurhâneddîn’e mürit olup, şeyhinin ona talim ettiği Kübreviyye Tarikatının hizmetine girdi.
İş buna göre Mevlânâ, Mevlevîlik tarikatının piri olmadan önce Kübreviyye tarikatının müridi idi. Bu dokuz yıl (630-639/1232-1241) zarfında o, bu kâmil mürşid kılavuzluğu ile kemale erdi. Böylece Mevlânâ, SeyyidBurhâneddînden tasavvuf, seyr ü sulûk terbiyesi gördü ve hilafet aldı.
Fakat buna rağmen Mevlânâ’nın ilâhî aşkı teskin olmadı, bil-akis gittikçe arttı. Burhâneddîn-i Tirmizî’nin emri üzere hem zâhiri ilimlerde bilgisini hem de seyr-i sülükte ilerlemek için Halep ve Şam’a gitti. Yedi yıl süren bu seyahattaçeşitli âlimlerle görüşüp ilim ve irfan noktasından kemalat sahibi oldu.
Mevlânâ’nın hayatında, oldukça önemli rolü bulunan, onun olgunlaşıp pişmesine sebep olan SeyyidBurhâneddîn, Mevlânâ’nın küçükken mürebbiliğiniyapmış, sonra da dokuz yıl içinde babasından aldıklarını ona vermiş, BahâeddînVeled’inMaârif isimli kitabını ona defalarca okutmuştur.Mevlânâ, Seyyid Burhaneddin’in müridi ve halifesi olmuştur.
Silsileleri ise iki şekilde rivâyet edilmiştir.

I. Silsile:

Mevlânâ Celâleddîn er-Rûmî, SeyyidBurhâneddînTirmizî el-Hüseynî, Sultânu’l-UlemâBahâeddîn Muhammed, Şemsu’l-Eimme Abdullah Serahsî, AhmedHatîbî el-Belhî, AhmedGazâlî, EbûBekr en-Nessâc, Muhammed ez-Zeccâc, EbûBekrŞiblî, Cüneyd-i Bağdadî, Sırr-ıSakatî, Ma’rûfKerhî, Davud et-Taî, Habib-i Acemî, Hasan-ı Basrî, Hz. Ali(ra), Hz. Muhammed (s.a.s.).

II. Silsile:

Mevlânâ Celâleddîn er-Rûmî, SeyyidBurhâneddînTirmizî el-Hüseynî, Sultânu’l-UlemâBahâeddîn Muhammed, Necmeddîn-i Kübrâ, Ammar b. Yasir el-Bitlisî, Ebû’n-NecîbSühreverdî, AhmedGazâlî, EbûBekrNescâc, Ebû’l- KâsımGürgânî, Ebû Ali Kâtib, Ebû Ali Rûdbârî, Ebû Osman Mağribî, Cüneyd-i Bağdadî, Seriyy-i Sakatî, Ma’rûfKerhî, Davud et-Taî, Habib-i Acemî, Hasan-ı Basrî, Hz. Ali(ra), Hz. Muhammed (s.a.s.).
Sohbet silsilesi:
Mevlânâ, Seyyid, BahâeddînVeled, AhmedGazâlî, EbûBekrNessâc, Ebû Ali Farmedî, Ebû’l-KâsımGürgânî, Ebû Osman Mağribî, Ebû Ali Rûdbârî, Cüneyd-i Bağdadî’dir.
Seyyid Burhaneddin-iTirmizî’nin ahirete göçmesi
Mevlânâ dinî eğitim ve öğretim kürsüsüne oturdu. 639/1241 yılından Şems ile buluşma tarihi olan 643/1245 yılına kadar babasının ve ecdadının usûllerine uyarak medresede fıkıh ve diğer din ilimlerini okuttu. Medrese ve camilerde okuttuğu derslerde, binlerce kişi hazır bulunur ve büyük bir sevgi ve iştiyak içinde dersini dinlerlerdi. Öyle ki onun sadece fıkıh dersinde dört yüz talebe hazır bulunurdu. O, zamanın fakihleri ve zahidleri adedince zikir meclisleri de kurardı. Böylece insanları Allah’tan korkmaya davet ederdi.
Bu arada Mevlana, Şeyhi SeyyidBurhaneddîn-i Tirmizî’nin müjdelediği, Şems-i Tebrîzî’nin gelmesini bekliyor, Hz. Yakub (as) ın, Yusuf’un kokusunu aldığı gibi, Şems-i Tebrîzî’nin kokusunu alıyor, ne zaman doğacak diye, bu hidâyet ve velâyet güneşinin zuhûrunubekliyordu.
Şemseddin-i Tebrizi

Mevlânâ’yı Mevlânâ yapan o esrarengiz arif insan, Tebrîzli Şems’ti. İsmi, Melik-Dâd oğlu Ali oğlu Muhammed Şemseddîn’dir. Tebrîz’de ilk tahsilini tamamlamış, orada zembil dokuyan EbûbekrSellebâf-ı Tebrîzî’nin müridi olmuştur. Yine Baba Kemal Cündî’den tarikat terbiyesi görmüş, ŞihâbuddînSühreverdî’den hırka giymiş, sonunda Kutb-i Zaman RukneddînSicâsî ile sohbette bulunmuş ve sulûkünü tamamlamıştır. İlham-ı ilâhî ile Şems-i Tebrîzî,Cemaziyelahir 642/29.11.1244 cumartesi sabahı Konya’ya gelmiştir.
Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...