YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 616. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

KARUN VE HAZİNELERİ
(VII)

SONUÇ
Kur’an-ı Kerim'in üç ayetinde adı geçen, zenginlik ve zenginliğe dayalı büyüklenmenin simgesi olan kişidir.
Hz. Mûsâ’nın apaçık delillerle Firavun, Hâmân ve Kārûn’a gönderildiği, fakat onların Mûsâ’yı yalancı bir sihirbaz olarak niteledikleri, ona karşı çıktıkları, yeryüzünde büyüklük tasladıkları, sonuçta her birinin farklı şekillerde cezalandırıldığı belirtilir (Ankebût, 39; Mü’min, 24).
Kur’an’ın Kasas sûresinde (76-82) Kārûn Hz. Mûsâ’nın kavminden, hazinelerinin anahtarlarını ancak güçlü bir topluluğun (veya on beş devenin) taşıyabildiği, zenginliğiyle mağrur bir kişi olarak takdim edilir. Kārûn gösterişi sevmekte, kavminin arasında ihtişamla dolaşmakta, bu ise bazılarının hayranlığını celp etmekteydi. Kavminin, servetiyle böbürlenmemesi gerektiği yönündeki uyarılarına karşı Kārûn, bu serveti kendi bilgisi sayesinde yaptığını ileri sürüyordu. Nihayet kendisi ve evi yerin dibine geçirilmiş, bu âkıbetten ne kendini kurtarabilmiş ne de onu kurtaracak bir topluluk çıkmıştır.
BİBLİYOGRAFYA
 
*Yunus Emre Divanı (haz. Faruk K. Timurtaş), İstanbul 1972, s. 50;
*Agâh Sırrı Levend, Divan Edebiyatı, İstanbul 1943, s. 152, 153;
*Mustafa Nihat Özön, Edebiyat ve Tenkid Sözlüğü, İstanbul 1954, s. 153;
*Mehmet Özbek, Folklor ve Türkülerimiz, İstanbul 1975, s. 488;
*Cemal Kurnaz, Hayâlî Bey Dîvânı (Tahlili), Ankara 1987, s. 129-130, 474-475;
*İskender Pala, Ansiklopedik Dîvân Şiiri Sözlüğü, Ankara 1989, II, 26-27;
*Mustafa Tatçı, Yunus Emre Divânı (Tenkitli Metin), Ankara 1990, s. 153;
*M. Nejat Sefercioğlu, Nev’î Dîvânı’nın Tahlili, Ankara 1990, s. 63;
*Ahmet Talât Onay, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar (Cemal Kurnaz), Ankara 1992, s. 244;
*Kāmûsü’l-a‘lâm, V, 3519; “Karun”, TDEA, V, 202.
*M. F. Abdülbâkī, el-Mu’cem, “firavn” md.,
*Buhârî, “Enbiyâ”, 32, “Eŧime”, 25,                                                                
*Menâķıbü’l-enśâr”, 52,                                                                                                                                                                      *Tefsîrül-Ķurân”, 10/1, 20/2, “Libâs”, 24;
*Taberî, Camiu’l-beyân (Şâkir), II, 36-58;
*Târîħ (Ebü’l-Fazl), I, 386-421;
*Mâtürîdî, Tevîlâtü’l-Ķurân,
*Mes‘ûdî, Mürûcü’ź-źeheb (Abdülhamîd), I, 48-49;
*Sa‘lebî, Arâisü’l-mecâlis, s. 127-150;
*Fahreddin er-Râzî, Mefâtîĥu’l-ġayb, XVII, 154-155;
*İbnü’l-Arabî, el-Fütûĥât, I, 301-302; II, 410;
*Kurtubî, el-Câmi, VIII, 378;
*Abdürrezzâk el-Kâşânî, Şerĥ alâ Fuśûśi’l-ĥikem, Kahire 1386/ 1966, s. 309;
*Devvânî, Risâle fî îmânı Firavn (nşr. İbnü’l-Hatîb), Kahire 1383/1964;
*Ali el-Kārî, Ferrü’l-avn min maddeî îmâni Firavn, İstanbul 1294/1877, s. 120;
*Bâlî Efendi, Şerĥu’l-Fuśûś, İstanbul 1309, s. 395, 416;
*Şa’rânî, el-Yevâķît ve’l-cevâhir, Kahire 1317, I, 13;
*Mecdî, Şekāik Tercümesi, s. 252;
*Kâtib Çelebi, Mîzânü’l-hak fî ihtiyari’l-ehak (nşr. Orhan Saik Gökyay), İstanbul 1980, s. 60-63;
*Osmanlı Müellifleri, I, 216;
*Elmalılı, Hak Dini, I, 344-349; III, 2252;
*Necati Kara, Kur’an’a Göre Hz. Mûsâ, Firavun ve Yahudiler, İstanbul 1991,  
*Ali Sayı, Hz. Mûsâ: Firavun, Hâmân ve Kârûn Karşısında, İstanbul 1992,
*Ahmet Avni Konuk, Fusûsü’l-hikem Tercüme ve Şerhi (nşr. Mustafa Tahralı - Selçuk Eraydın), IV, 152-156;
*Harun Anay, Celâleddin Devvanî: Hayatı, Eserleri, Ahlâk ve Siyaset Düşüncesi (doktora tezi, 1994), İSAM Ktp., nr. 29969, s. 158-159;
*Celâl Ediz, “Üç Bin Yıllık Mucize”, Gerçeğe Doğru 2, İstanbul 1984, s. 1-4;
*Sargon Erdem, “Kazıklar Sahibi Firavun”, Zafer, sy. 114,
*Mürüvvet Kurnan, “Eski İmparatorluk Devrinde Tanrı, TTK Belleten, LVII/218 (1993), s. 1-25;
*Asırlar Boyu Tanrı, s. 1-27;
*Taberî, Târîħ (Ebü’l-Fazl), I, 385-434;
*Mes‘ûdî, Mürûcü’ź-źeheb (Abdülhamîd), I, 48-50;
*Sa‘lebî, Arâisü’l-mecâlis, s. 127-190;
*Mevhûb b. Ahmed el-Cevâlîkī, el-Muarreb, s. 567-568;
*İbn Kesîr, el-Bidâye, I, 237-319;
*Fîrûzâbâdî, Beśâiru źevi’t-temyîz (nşr. M. Ali en-Neccâr),
*Musa ve Tek Tanrıcılık (trc. Erol Sevil), İstanbul 1976; NDB, s. 263-264, 503;
*Mustafa Âsım Köksal, Peygamberler Tarihi, Ankara 1990, II, 7-117;
*Abdullah Aydemir, İslâmî Kaynaklara Göre Peygamberler, Ankara 1992, s. 113-150;

Balkıca

Döviz

 

 

 

 

©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...