YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 611. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

KARUN VE HAZİNELERİ
(II)

VE KARUN

Tevrat’taki şecere verilerek onun Mûsâ’nın amcasının oğlu olduğu belirtilir. Mûsâ ve Harun’dan sonra İsrail oğullarının en bilgilisi ve üstünü sayıldığı, Tevrat’ı çok güzel okuduğu, İsrail oğulları Mısır’da yaşarken Firavun tarafından onlara yönetici tayin edildiği, fakat tıpkı Sâmirî gibi Allah düşmanı olup bozgunculuk çıkardığı, Hz. Mûsâ’dan simya ilmini öğrendiği belirtilmekte; evinin, elbiselerinin, hazinelerinin özellikleri, gösterişli tavırları nakledilmektedir. Mısır’dan çıktıktan sonra Hz. Mûsâ mezbah ve kurban yöneticiliğini Hârûn’a vermiş, bunun üzerine Kārûn hem peygamberliğin hem yöneticiliğin Mûsâ’da, mezbah ve mâbed yöneticiliğinin de Hârûn’da olmasına itiraz etmiş, daha sonra da cezalandırılmıştır (Sa‘lebî, 213-217).

Kur’an’da Karun
Karun'un adının geçtiği ve kıssasının anlatıldığı Kur’an-ı Kerim ayetlerinin mealleri şöyledir:
*"Andolsun ki, Musa'yı, mucizelerimiz ve apaçık delillerle Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderdik. Onlar, “bu çok yalancı bir büyücüdür” dediler." (Mü'min, 24);
*"Karun'u, Firavunu, Haman'ı da yok ettik. Andolsun ki, Musa, kendilerine apaçık belgeler getirmişti de, onlar yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Oysa azabımızdan kurtulamazlardı" (Ankebut, 39);
*"Gerçekten Karun, Mûsâ'nın kavmindendi. Ama onlara karşı azdı. Biz, ona öyle hazineler vermiştik ki, anahtarları, güçlü kuvvetli bir topluluğa ağır geliyordu. Hani, kavmi ona 'Şımarma! Çünkü Allah şımaranları sevmez. Allah'ın sana verdiği şeyde âhiret yurdunu gözet, dünyadan da payını unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuk isteme! Çünkü Allah, bozguncuları sevmez' demişti. O, bu servet bana, ancak, bende olan ilimle verilmiştir' diye cevap vermişti. Bilmez mi ki, Allah, önceleri, ondan daha güçlü ve topladığı şey daha fazla olan nice nesilleri yok etmiştir. Suçlulardan suçları sorulmaz. Derken debdebe içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyenler, 'No’lurdu, Karun'a verilen gibi bizim de olsaydı; doğrusu, bu, büyük bir hazdır' demişlerdi.  İlim sahibi olanlar da, ' Yazıklar olsun size; İnanan ve yararlı iş isleyen kimseye Allah'ın sevabı daha iyidir. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir' demişlerdi. Derken, kendisini de, konağını da yerin dibine geçirdik. Şimdi, Allah'tan başka kendisine yardım edebilecek kimseler de yoktur. Kendini savunabilenlerden de olamamıştır. Daha dün onun durumuna imrenenler, "Vay, demek ki, Allah, kullarından dilediğinin rızkını genişletiyor ve daraltıyor da. Eğer bize lütfetmemiş olsaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki, kâfirler gerçekten kurtuluşa erişmiyor' demeğe başladılar" (Kasas, 76-82).

Kur'ân-ı Kerim'in ayetlerine bakıldığında Karun'a ilişkin olarak;

-Onun Hazreti Musa'nın kavminden oluşu,
-Firavun ve Haman ile kavmine karşı bozgunculuk yaptığı,
-Büyük zenginliği,
-Kavminin karşısında böbürlenişi,
- Gösterişi sevdiği, kavminin arasında ihtişamla dolaşarak bazı zayıf tabiatlıların hayranlığını celp ettiği,
-İlim sahiplerinin:
*Şımarma! Çünkü Allah şımaranları sevmez,
*Allah'ın sana verdiği şeyde âhiret yurdunu gözet, dünyadan da payını unutma,
*Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun,
*Yeryüzünde bozgunculuk isteme!” dediği;
-Ama onun bu öğütlere kulak vermediği,
- Hz. Mûsâ’yı yalancı bir sihirbaz olarak nitelediği,
-Sonunda da Yüce Allah'ın cezalandırması ile-konağıyla birlikte- yerin altına geçirilişi,
Onun hakkında ilk nazarda göze çarpan hususlar olmaktadır.
Kıssanın bunlara ek olarak göz önünde bulundurulması gereken başka önemli noktaları da vardır.
Bunları şöylece sıralamak mümkündür:
*Hz. Musa'nın kavminden olan Karun, onlara karşı azmış, başına buyruk ve sapık davranışlar içine girmiştir.
*Onu bu noktaya getiren elinde tuttuğu zenginliğidir.
*Buna dayanarak böbürlenmekte, gösterişler yapmaktadır.
*Ama bu kadarla da kalmasa gerek ki, kavminden bazı kimselerin uyarısına yol açmaktadır.
* Karun, elinde bulundurduğu maddî güce dayanarak anormal davranışlar içinde bulunmaktadır.
*Kavminden diğer kimseleri de kendisi gibi azmağa, kendisine uymağa çağırmak.
*Üstelik bu çağrının kendisiyle sınırlı bir kişisel çağrı olmadığı da açıktır.

Ayetlerde Karun ile birlikte Firavun ve Haman'ın da anılması başka yorumlara da elvermektedir. Şöyle ki:
* Firavun ve Haman'a gönderilen Hazreti Musa, onlarla birlikte Karun'a da gönderilmiş olduğuna göre, demek ki, bu üçü azgınlıkta ve bozgunculukta işbirliği içindedirler.
*Zaten hor ve hakir görülen, arada bir kıyıma uğratılan, tam bir baskı altında tutulan İsrail oğullarından birinin Firavun ve çevresiyle onların işine gelen bir işbirliği kurmamış olması durumunda böylesine bir zenginliğe kavuşması asla mümkün değildir. 
*Onun Firavun ve etbaı ile beraber çalıştığı şuradan bellidir ki kavminin karşısına debdebe ile çıkarak, onları da işbirliğine çekmek için akıllarını çelmeğe çalışmaktadır. Kavmin diğer kimselerini de aynı işbirliğine çağrı:
Karun'un içine düştüğü azgınlığın yalnızca bir yüzüdür. Diğer yüzü ise, daha çarpıcı ve ilgi çekicidir. Özellikle çağdaş düşünce ve inanışlar bakımından ilginç olan bu olay, bilgi ve servet ilişkisi bazında gözlemlenmektedir.
*Kavminden kimilerinin Karun'a verilen gibisini kendileri için de isteyip, onu büyük bir haz saymaları karşısında, bilgi verilmiş olan kimselerin inanç ve yararlı işlere Yüce Allah'ın sevap vereceğini hatırlatarak uyarıda bulunmaları, işte bu çekişmenin propaganda ve karşı propagandanın ipuçlarıdır.
*İlk etapta zayıf olan beni israil, yapacak bir şeyleri ve gösterecek güçleri olmadığı için sabra çağrılmaktadır.

*Bütün peygamberler tarihinde bunun ikinci safhası Hicret ve sonrası ise savaştır.
Balkıca

Döviz

 

 

 

 

 

 

 

©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...