YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 608. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

İSLAMDA VAKIF VE HÜKÜMLERİ
(XVI)

İşte bazı Padişahvakıflarındaki Dua ve Beddualar

1)- Sultan Fatih’inAyasofya VakfiyesiFatih'in vakfiyesinin bir kısmı şöyle: "Eğer bu hayır müesseseleri yıkılacak olursa, ikinci defa, üçüncü defa ila ahir yeniden inşa oluna… Bütün bu şerh ve ta'yin eylediğim şeyler, tesbit edilen şekilde ve vakfiyede yazılı haliyle VAKIF olmuştur; şartları değiştirilemez; asılları maksatları dışında bir başka hale çevrilemez; tesbit edilen kuralları ve kaideleri eksiltilemez; vakfa herhangi bir şekilde müdahale Allah’ın diğer haramları gibi haramdır.Kim ki, bozuk teviller, hurafe ve dedikodudan öteye geçmeyen bâtıl gerekçelerle, bu vakfın şartlarından birini değiştirirse veya kanun ve kurallarından birini tağyir ederse; vakfın tebdili ve iptali için gayret gösterirse; vakfın ortadan kalkmasına veya maksadından ve gayesinden başka bir gayeye çevrilmesine kast ederse, vakfın temel hayır müesseselerinden birinin yerine başka bir kurum ikame eylemek ve vakfın bölümlerinden birine itiraz etmek dilerse veya bu manada yapılacak değişiklik veya itirazlara yardımcı olur yahut yol gösterirse; veya şer'-i şerife aykırı olarak vakıfta tasarruf etmeye azm eylerse, mesela şeri'ata ve vakfiyeye aykırı ferman, berat, tomar veya talik yazarsa veyahut tevliyet hakkı resmi yahut takrir hakkı resmi ve benzeri bir şey talep ederse, kısaca bâtıl tasarruflardan birini işler yahut bu tür tasarrufları tamamen geçersiz olan yazılı kayıtlara ve defterlere kaydeder ve bu tür haksız işlemlerini yalanlar yumağı olan hesaplarına ilhak ederse, açıkça büyük bir haramı işlemiş olur, günahı gerektiren bir fiili irtikâb eylemiş olur. Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların la'neti üzerlerine olsun. Ebeddiyyen Cehennemde kalsınlar, onların azapları asla hafifletilmesin ve onlara ebediyen merhamet olunmasın. Kim bunları duyup gördükten sonra değiştirirse, vebali ve günahı bunu değiştirenlerin üzerine olsun. Hiç şüphe yok ki, Allah her şeyi işitir ve her şeyi bilir."(Fatih Sultan Mehmed Han / 1 Haziran 1453)
2)-Kanuni Sultan Süleyman Vakfiyesinden
Vakıf duası Kanunî SultanSüleyman'ın 950 H/ 1543 tarihli vakfiyesindeki vakıf duası: "Her kimse kivakıfların bekasına özen ve gelirlerinin artmasına itina gösterirse;bağışlayıcı olan yüce Allah'ın huzurunda ameli güzel ve makbul olup, mükâfatısayılamayacak kadar çok olsun. Dünya üzüntülerinden korunsun ve her türlütehlikeden muhafaza olunsun."                     (Kanuni Sultan Süleyman vakfiyesinden 1543)
Vakıf Bedduası
Allah'a ve Ahiret gününe inanan, güzel ve temiz olan Hz. Peygamberi tasdik eden sultan,emir, bakan,küçük veya büyük herhangi bir kimseye bu vakfı değiştirmek,bozmak, nakletmek, eksiltmek başka bir hale getirmek, iptal etmek tebdil etmek helal olmaz.
Kim onun şartlarından herhangi bir şeyi veya kaidelerinden herhangi bir kaideyi bozuk bir yorum ve geçersiz bir yöntemle değiştirir, iptal eder ve değiştirilmesi için uğraşır, feshedilmesine veya başka bir hale dönüştürülmesine kastederse haramı üstlenmiş olur, günaha girmiş ve masiyetleriirtikap etmiş olur.
Böylece günahkârlar alınlarından tutularak cezalandırıldıkları gün Allah (c.c.) onların hesabını görsün. Malik (Cehennem meleği) onların isteklisi, zebaniler denetçisi ve cehennem nasibi olsun. Zira Allah’ın hesabı hızlıdır. Kim bunu işittikten sonra, onu değiştirirse onun günahı değiştirenler üzerindedir. Kuşkusuz o, iyilik edenlerin ecrini zayi etmez...
3)-Sultan 2.Bayezid'in 1 Şubat 1495 tarihli vakfiyesindeki Duası
Her kim vakfın baki kalmasına çaba gösterirse, dünyada iyilerden sayılıp, ahrette güzel ecir ve bolca sevaba layık olur. Bu itibarla ebedi devlet ve sonsuz mutluluk o kişinindir ki, Müslüman'ın vakfının yıkılmasına gücü yettiği kadar engel olsun ve haklarından gelsin; arzu ve isteği devamlı olarak vakfın baki kalması ve sebatı ile, ihtiyaç halinde onarımına ve gelirinin artırılmasına yönelik olsun..."( 23 Mart 1708)
 BedduasıSultan, emir veya herhangi bir kimseye bu vakfı değiştirmek, bozmak,nakletmek, başka hâle getirmek, iptal etmek, işlemez hâle getirmek, ihmal etmekhelal olmaz. Kim onun şartlarını değiştirir veya iptal ederseharamı üstlenerek günaha girmiş olur. Günahkârların alınlarından tutularakcezalandırıldıkları gün, Allah onların hesabını görsün. Cehennemde zebanileronları denetlesin. Allah'ın hesabı hızlıdır. Kim bunları işittikten sonra, vakfıdeğiştirirse, onun günahı, değiştirenler üzerinedir. Kuşkusuz Allah, iyilikedenlerin ecrini zayi etmez."
4)- Hazine VekiliHafız İsa Ağa'nın 1818 tarihli vakfiyesinde: "Vakıf gelirini haksız olarakyiyenler, dünya ve âhirette mutluluk yüzü görmesinler."
5)-PertevniyalValide Sultan'ın 1872 tarihli vakfiyesi"Şâyet bir nice zaman sonravakfı değiştirmeye, bozmaya temayül eden olursa veya vakfın bozulmasına sebepolursa, yerleri ve gökleri yaratan ve bize bunca nimetleri veren Allah'ın kahırve gazabına uğrasın. Dünyada ve ahirette rahat yüzü görmesin ve iki cihandarezaletten kurtulmasın." denilmektedir.
6)- Padişah II. Selim bedduasında
" Hazret-i Allah'a inanan, kıyamet gününde sual, cevap, sırat, mizan,haşır vehisaba iman eden her kimse,  tahrif edilmesine, başka bir hale dönüştürülmesine yardımcı olan Allah’ın gazabına uğrasın. Yeri cehennem olsun ki, orası ne kötü bir dönüş yeridir.Allahın rahmetinden uzak olsun ve mağfiretinden kovulsun.
Kim onu işittikten sonra değiştirirse, onun günahı değiştirenler üzerindedir. Allah'ın Meleklerin ve bütün insanların lanetleri onu değiştirenin üzerine olsun." demektedir. (28 Nisan 1579) 
7)- Sultan II. Mahmut’un vakıf duasıYüz binlerce Cemşid ve Feridun hazinesi, sade bir parçasına feda edilmeye layık olan binlerce hamdü sena incisi, Kibriya tahtının Padişahı, bakası sonsuz, ebedi mülk sahibi, insan ve cinlerin sırlarına vakıf olan Allah Teala Hazretleri'ne olsun ..."   (7 Ekim 1814)
8)- Kara Ahmet Paşa vakfındaki vakıfnamesinde ise şu dörtlük yazılıdır:
"Hayatın re'simalindir (sermayendir) bunu bil,
Bunun da kaarı malındır ey akıl!
 Bunu sen sağ iken hayrata sarfet,
Zaman yer re'simalin, olma gafil!

Balkıca

Döviz

 

 

 

©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...