YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 592. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

EZAN (II)

Okunan ezanın, ezan olabilmesi için gereken şartlar:
1) Ezan mutlaka Arapça okunması
Allah'ın gönderdiği Cebrail (a.s.)'ın öğrettiği kelimelerin dışına çıkılamaz. Örneğin "Allahu Ekber" cümlesini aynı anlama geliyor diyerek "Tanrı uludur" şeklinde Türkçeleştirerek ezan okunamaz. Hangi ırk ve dilden olursa olsun ortak ibâdet dilleri sayesinde kardeşçe kucaklaşan müslümanların birliğini yok etmek isteyen İslâm düşmanları "kendi dilinle ibâdet etmek daha iyidir" diyerek ezanı Arapça'nın dışında bir dille okutmak isterler. Ama Allah, müslümanları yek-vücud görmek istemektedir. Ortak ibâdet diliyle Tevhîd sağlanmaktadır.

2) Ezânı İslâm ahlâkıyla ahlâklanmış bir "müslüman" okumalı
Allah adına insanları Allah'ın mescidine çağıran kişinin dâvetine cevap verecek olanlar güvendikleri bir müslümanın sesini duyduklarında daha bir şevkle toplanırlar. Allah'ın sevmediği bir günahkâr, Allah adına insanları Allah'a çağırmaya yetkili olamaz. Yine bu kişi güvenilirliği yanında, o topluluğun içinde önder olabilecek, sözünün dinlendiği biri olmalıdır. Ancak bu, bu şartlan taşımayanların ezan okuyamayacağı anlamına gelmez. Mümeyyiz olmayan bir çocuğun okuduğu ezan dahi geçerlidir.

3) Ezan okuyan kişinin güzel ve gür sesli olması ve ezanın yüksek bir yerde okunması
"Yüksek bir yerin anlamı günümüzde teknolojinin getirdiği ses yükseltici aletlerle değişime uğradı. Ezan daha iyi duyulsun diye gerekli görülen "yüksek yer" müslümanlar arasında o derece önem kazanmış ki İslâm şehirlerinde minarelerden daha yüksek yapılar görmek mümkün değildi.
4) Ezan ağır ağır (mümkünse güzel ve tatlı bir makam üzere) okunur.
5) Ezan okurken kelimeleri yanlış okumak ve aşırı teğanni yapmak câiz değildir.
6) Ezan okurken müezzinin konuşması, hattâ kendisine verilen selâm'ı dahi alması caiz değildir.
7) Cuma namazında bir dış bir de iç ezan okunur diğer namazlarda her vakit için bir defa ezan okunur.
8)Caminin dışında bir yerde de ezan okunabilir, ikamet getirilerek cemâatle namaz kılınabilir.
9) Kaza namazları için de ezan okunup ikamet getirilir. Bayram, Vitir, teravih ve cenaze namazları için ezan okunmaz.
10)- Ezan Vacib derecesinde sünneti müekkeddir

EZAN NASIL DİNLENİR?
1) Ezan okunurken konuşulmaz.
Hattâ Kur'ân-ı Kerîm okuyan bir kişi ezan başladığında okumayı bırakıp ezanı dinler. Hadisi şerifte: “Kim ezan okunurken konuşursa iman(sız kalma)tehlikesinden korkulur. ”buyurulmuştur.
2) Ezan'ı dinleyen Müslüman,
*Müezzinin okuduğu: "Allahu Ekber, Allahu Ekber,Allahu Ekber, Allahu Ekber
Eşhedü en Lailahe illallah, Eşhedü en Lailahe illallah
Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah, Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah lafızlarını aynen tekrar eder. *Müezzin "Hayya ala'ssalâh" deyince, dinleyen: "lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azim (Allah'tan başka hiçbir güç ve kuvvet kaynağı yoktur)" der.
* "Hayya alalfelâh" cümlelerinde ise: Maşaallahü Kane vema lem yeşe’ lem yekün (Allahın dildiği olur, istemediği olmaz) diye söyler
*Sabah ezan'ında müezzinin "essalâtü hayrün mine'n-nevm" (namaz uykudan hayırlıdır.) cümlesine "sadakte ve berirte (doğru ve iyi söylüyorsun)" diye karşılık vermesi sünnettir.
* Ezan bittikten sonra: Salavat ve ezan duası okumak gerekir. Nitekim Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: Ezanı işitince müezzinin dediğini aynen tekrar edin. Sonra bana salatü selam okuyun. Kim salavat okursa Allah da ona on misliyle rahmet eder. Sonra benim için kim Allah’tan elvesileyi talep ederse şefaat kendisine vacip olur. (Kütübü Sitte tercüme ve şarhı, İ.Canan, C, 8, S. 322-323)
Ezan duası şudur:
"Allahumma Rabbe hezihi'd-da' vati't-tamme ve's-salati'l-kâime âti seyyidina Muhammeden el-vesilete ve'l-fazilete ve'd-dereceti'r-rafiati'l âliye ve'b-ashû makamen mahmuden ellezi vaadtehu inneke la tuhlifu'lmi'ad. "
Manası:
"Ey bu üstün çağrının ve hazır namazın Rabbi olan Allahım! Muhammed 'e vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vadetmiş olduğun övülmüş makama eriştir. Zira sen vaadinden dönmezsin "
3) Ezanı işiten kişi cünüp de olsa yukarıdaki yükümlülükleri yerine getirir. Ancak hayızlı ve nifaslı olan kadınlar bunun dışındadır.

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...