YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 590. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

İSLAMİ İLİMLERDE DELİLLER, HÜKÜMLER VE METODLAR
(XX)

Netice
İslâm akaidini doğru olarak tesbit ve tefsir etmek için, her halükarda nassı hâkim kılmak vazgeçilmez bir şart olmalıdır. Akıl ancak vahy ile tenvîr edildikten sonra rol alacaktır.
Binaenaleyh Kur'an'ın hem akla, hem de kalbe hitab edici, müessir beyanları ve kat'î burhanları muhatabın durumuna göre kullanılmalıdır. Aklî izahlar gerektiği yerde yapılmalı ve fakat bu izahlarda Kur'an akılcılığı hâkim olmalı, verilecek örneklerde pozitif ilimlerden istifade edilmelidir.
Akıl ve nakil dengesinin korunduğu durumlarda ancak Kur’anı azimüş_şanın daima vurguladığı: “Gıst, adalet, vasat=ortayol” sıfatlarının ifadesi olan sıratı müstakime ulaşılmış ve onda sebat edilmiş olur.
Esasen Kur’anın birinci fonksiyonu da bu; ikincisi de yine bunda istikrara gösterenlere büyük mükafatlar  va’d etmesidir. Nitekim ayette: “Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir; iyi davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler”(İsra, 9) şeklinde ifade edilmiştir.
Bunun zıddı ekstrem denilen: İfrat veya tefrıttır ki savrulmanın; yine Kur’an’ın beyanı ile “Ğulüvv” yani aşırılık (fanatizm) dir. Tarihte bunun örnekleri çoktur. Sadece nakle yer verip aklı nazarı itibara almayanlar Cebriye ve Hariciler gibi. Yine aklı tamamen ön planda tutup nakli hiç mi hiç gözetmeyenler ise Felasifedir.
Bu ikisinin ortasında yer alan Ehli Sünnet vel Cemaat ise hem akla ve hem nakle gereken ihtimamı kafi derecede göstererek Sıratı Müstakimin yegane temsilcisi olmuşlardır.

KAYNAKLAR
[1] et-Tehânevî, Keşşâfu  ıstılâhâü'l-funûn, [2] Prof. Dr. Bekir Topaloğlu, Kelam İlmi, 
[3]  et-Teftâzânî,   Şerhu'l-'Akâid,[4] el-Curcânî, et-Ta'rifât,  [5) İzmirli. Yeni İlm-i Kelâm,
[6] et-Teftâzânî, Şerhu'l-Makasıd, [7] Abdüllâtif el-Harpûtî, Tenkîhu'l-Kelâm, [8] Bâkıllânî, et-Temhîd,
[9] el-Cuveynî,  el-İrşâd,  [10] İsmail   Fennî,   Lûgatçe-i   Felsefe,   [11] Ahmed b. Hanbel, El-Müsned,
[12] es-Suyûtî, el-Câmiu's-Sağîr, [13] el-Aclûnî, Keşfu'1-hafâ,   [14] .Prof. Dr. Necati ÖNER, Klasik Mantık 
[15] el-Curcânî, Şerhu'1-Mevâkıf, [16] . Sünen-İ Ebî Dâvûd, el-Edeb/ 101, [17] el-Gazzâlî, el-İktisâd,
[18] Nevzad AYASBEYOĞLU, İbn Rüşdün Felsefesi, [19] el-Maturidi, Kitabut-Tevhid, [20] . el-Gazzâlî, Fedâihu'l-bâtıniyye,
[21] ;  Abdülkahir  el-Bağdâdî,  el-Fark beyne'l-fırak,   [22] . eş-Şehriatânî, el-Milel ven-nihal, 
[23] Ali Kuşçu,  Şerhu't-Tecrîd,  (Şerhu'l-Mevâkıf  kenarında). [24] İbn Kudâme, Lum'atu'l-İ'tikad  
[25] Bekir Topaloğlu, Allah'ın Varlığı, [26] Ali Arslan Aydın, İslâm İnançları ve Felsefesi, [27] bk. el-Buhâri,
[28] Müslim, [29] el-Fârâbî,  Kitabu'I-Cem'   beyne   ra'yeyi'l-Hakimeyn   Eflâtun   ve   Aıistâ-talis, Mısır, 1325/1907,
[30] İlmi Kelama Giriş, Bekir TOPALOĞLU, [31] Şarhı Akait Tercümesi, Prof. Dr. Süleyman Uludağ
(32)- Klasik mantığa giriş, Prof. . İbrahim EMİROĞLU, (33)- Muhassal, (34)- R. el-İsfahani, El müfredat,
(35)- Muvazah İlmi KELAM, Ö. Nasuhi BİLMEN, (36) Metni Akait, Ömer en-Nesefi, (37)- Akaidi Tahaviye
(38)- İslam Akaidi, Prof. Şerafettin GÖLCÜK, (39)- İmamı Azamın beş eseri, Kemalettin Beyazizade
(40)- - Makalatü!l-İslamiyyin  (Eş’ari), (41)- El-İbanetü An Usuliddiyaneti,Eş’ari, (42)- Ehl’i-Sünnet Kelam-ı Ş. Gölcük, S. Topraka
(43)- İslam akaidi ve Kelama giriş, A. Saim Kılavuz , (44)- Mezhepler Tarihi, M.Ebu Zehra
(45)- İşarat-ül-meram  min ibaret-il –imam Kemalettin Beyazi, (46)- Mu’tezilenin doğuşu ve Kelami görüşleri Kemal Işık
(47)- Te’vilat’ü-Ehl’i- Sünnet, El-Maturudi , (48)  İslam Mezhepleri tarihi, Dr.Hasan Gümüşoğlu
(49)  İslamda İnanç Konuları ve İtikadi Mezhepler, Prof .Dr .Süleyman Uludağ,(50) İtikadi Mezheplerin Doğuşu, Yaşar Kutluay
(51)- İsagoci, Ebheri, (52)- Fenari (Şarhı İsagoci), (53) Mi’yarı Sedad, Ahmt Cevdet Paşa,
(54) Mizanül-ukul fil-mantıkı vel-usul, Ali Sedad, (55) Klasik mantığın tanım ve teorisi, Abdül-Kuddüs Bingöl,
(56) İhsaul-ulum, Farabi, (57) Kıstasül-Müstakim, Gazali,

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...