YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 581. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

İSLAMİ İLİMLERDE DELİLLER, HÜKÜMLER VE METODLAR
(XI)

(II)
HÜKÜMLER
 Hüküm Nedir?
Hüküm Mantıkta: İki fikir ve iki şey arasında (böyledir veya değildir tarzında) müsbet veya menfî olarak bağlantı kurmaktır ki diğer bir adı kazıyyedir. Tahta siyahtır, cetvel kırmızı değildir gibi.
 Fıkıhta: Mükelleflerin fiilleriyle ilgili ilâhî hitaba hüküm denir. Bu hitâb farz, vâcib ve haram gibi neticeler doğurur  (Tehânevî, Keşşâfu  ıstılâhâtü'l-funûn, ve Curcânî, et-Ta'rifât, hukm»  maddesi]
Hükümler dinî ve aklî olmak üzere ikiye ayrılır:

 A)- Dinî Hükümler
 Dinî hükümler (veya ahkâm-ı şer'iyye)  nasslardan çıkarılır. Kelâm âlimleri, dinî bir hükmün, onu delilinden çıkaran (İstinbat veya istihraç eden) kimsenin anlayışına göre aklın kesinlikle kabul ettiği gerçeklere aykırı düşmemesini şart koşmuşlardır. Bu hüküm, ya Allah'ın varlığı ve birliği gibi doğrudan doğruya aklın idrak edebileceği bir hüküm olabilir veya namazın farziyyeti gibi anlaşılması şeriatın bildirmesine bağlı kalabilir.
Dinî hükümler, imani, ameli ve ahlaki olmak üzere üçe ayrılır:
 1)- İtikadi hükümler
İslâm dininin nazarî (teorik) hükümlerini teşkil eden imani mes'elelerdir ki bunlara usulüddin (dinin aslı, özü ve olmazsa olmazı ) denilir. İtikadi hususlar altı esasta hulâsa edilmiştir. Bunların içinden ulûhiyet ve nübüvvete müteallik mevzu'larda aklî izah ve isbatlar yapmak mümkün olduğu gibi meleklere iman, gaybe ve âhirete müteallik konularda aklî burhanlar (deliller) aranmayarak sadece nakle başvurulur. Ne var ki bu sem'î mes'eleler de aklen mümkündür. Aklıselim bunların hiç birini muhal görmez.
İtikadî hükümlerde kat'î delil ve kesin bilgi aranır. Naklin itikad sahasında müstakil bir delil olabilmesi için Kur'an ve mütevâtir Sünnetin hem sübûtu bakımından hem hükme delâleti yönünden de kat'î olmalıdır.
İtikadî hükümler zamana, mekâna veya hitap ettiği fertlere göre değişmez, onlar daima sabit kalır. Binaenaleyh bütün peygamberler iman esaslarında müttefik olmuştur. Yani ilk Peygamberden bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa s.a.v’e kadar hepsi imani olarak aynı hususatı tebliğ ve talim etmişlerdir. Bu hükümlerin ana merkezi ve nirengi noktası Allah'ın varlığı ve birliği esasıdır. [ Prof. Dr. Bekir Topaloğlu, Kelam İlmi, 65-66.]
Bu itikadi hükümler de ikiye ayrılır:
a)- Kesin olan hükümler
Delilleri gayet açık ve net olan bu hükümlerde Ehli Sünnet vel-Cemaat imamları arasında en ufak bir ihtilaf mevzu-bahis değildir. Amentü’nün esasları gibi. Bu nevi ahkâm beş temel özellik taşır:
*Katiyet ifade ettiği için en küçük bir şüphe ve inkâr küfür ile neticelenir.
*Bu husustaki nasslar apaçıktır.
*Bu hükümler bir bütündür, tecezzi ( dağılma-parçalanma) kabul etmez.
*Ezeli ve ebedi olup Resulden resule ve coğrafyadan coğrafyaya asla değişikliğe uğramaz.
*Bu hükümlerin –en zor durumda bile- asgari olarak kalben tasdik edilmesi lazım gelir.

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...