YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 577. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

İSLAMİ İLİMLERDE DELİLLER, HÜKÜMLER VE METODLAR
(VII)

c)- Nakli-kat’i Delil
 Kur’an veya Sünnet’in, şek ve şüpheye veya te’vil etmeye imkân vermeyecek kadar manasının kesin, lafzının da haberi mütevatir olmasıdır. Binaen aleyh tevatürün dününde (altında) olan meşhur veya âhâd haber kelâmda müstakil bir delil olamaz.
Fıkıhta ise kesinlik emirde olursa farz, nehiyde ise haram adını alır. İslam’ın beş şartı, 32 ve 54 farz ve büyük günahlar gibi. Bunları yerine getirmemek çok büyük vebaldir. Ancak farz veya haramlığına inanmamak ise küfürdür.  Mutezile kelamcıları ise, naklin, sübutu kat'î de olsa manaya delâleti kat'î olamayacağından kat'î delil sayılamayacağını iddia etmiştir. [ Curcânî,  ag.e. 209-213 )
 
d)- Nakli-zanni Delil
Nassın lafız veya manasından birisinin kesin olmamasıdır. Buna Hanefiler, emir ise Vacip; nehiy ise “Tahrimen mekruh” diye tesmiye etmişlerdir. Buna mütedair bazı ahkam şöyledir:
* Lafzın kesin, mananın zanni olduğuna misal: Kevser suresinde nahr’ın kurbana, Salatın da Bayram namazına delaleti gibi.
*Mananın kesin, lafzın zanni olduğuna misal: Namazda ka’delerde tahıyyat ve vitirde Kunut duaları okumak gibi. Burada mana yani Peygamberimizin bunları okuduğu kesindir. Ancak hangi lafızlarla okuduğu hakkında rivayetler muhtelif ve de haberi ahattır. O itibarla Ettahıyyatü ve kunut dualarının lafızları mezhepler arasında değişik okunur. Şu kadar var ki Efendimizin her halükarda tahiyyat ve kunut duası okuduğu müttefakun aleyhtir. Bunların terki ikap veya bid’atsa da inanmamak küfre düşürmez. Zira delil kat’i değil, bir yönüyle şüphe vardır. Şüphe ile kimse tekfir olunmaz.
Sünnet (mendüp-müstahab) veya tenzihen mekruhlarda ise hem lafız ve hem dahi mana şüphelidir.

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...