YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 554. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

İSLAMDA VAKIF VE HÜKÜMLERİ (IV)

Bir Malı Vakfetme Gayesi
 Feteva-ı Hindiyye'de "Vakfın Gayesi: Allahû Teâlanın rızâsını taleb etmektir” hükmü kayıtlıdır. Esasen vakıf hadisesi; Allahû Teâla'ya iman ve hesab gününe hazırlanma şuuru ile yakından alakalıdır.
İmam-ı Şafii: "Allahû Teâlanın rızasını kazanmak maksadıyla yapılan vakıf; cahiliye ehlinden sâdır olmamış, müslümanlar tarafından vâki olmuştur" hükmünü zikreder.
Kur'ân-ı Kerîm'de: "Siz sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcayıncaya kadar aslâ iyiliğe ermiş (Birr-i taat etmiş) olamazsınız. Her ne infak ederseniz, şüphesiz Allah onu bilicidir" (Alı İmran, 92) hükmü beyan buyurulmuştur.
Yine Hadislerde geçen Sadaka-i cariye anlayışı da Müslümanlar arasında vakıf meselesinin ikame ve idamesini sağlamıştır. Bu itibarla vakıf, Allah yolunda fedakârlığın, milletini ve memleketini sevmenin, ahirete inanmanın ve cömert olmanın alâmetlerinden biridir.

Vakfedilen malın Vakıf müddeti
Vakıfta asıl olan belli bir süre ile sınırlandırılmamasıdır. Nitekim İbn-i Abidin: "Vakıf, muvakkat olarak yapılırsa câiz olmaz. Meselâ: Bir kimse "Şu hanemi bir gün veya bir ay müddetle vakfettim" dese, bu vakıf sahih olmaz. Çünkü vakfın, ebedi olması şarttır" hükmünü zikreder. Esasen vakfın hükmü: Vakfedilen şeyin; vakfeden kimsenin mülkünden çıkması ve Allahû Teâla (cc)'nın mülkü hükmüne girmesidir Bu sebeple alış-verişe, hibeye ve mirasa konu olamaz.
Ancak Malikiler, vakıfta ebediliği şart koşmazlar ve kısa süreli vakfı da geçerli sayarlar. Bir ev, dükkân veya araziyi belli süre için kiraya verip, kira bedelini hayır yoluna sarf etmek gibi. (Mâlik, el-Müdevvene, VI, 98; Kubeysî, a.g.e., 78-80)

VAKFIN ŞARTLARI
Vakfın sahih olabilmesi için; hem vakfeden şahısta, hem vakfedilen malda, hem vakfın zamanı hususunda (ve vakfın gayesi noktasında) birtakım şartlara ihtiyaç vardır.
Dürrü'l Muhtar'da: "Vakfın sahih olmasının şartı diğer teberrularda olduğu gibi:
*Vakfın Allah rızası için olması;
*Mâlum ve muayyen olması;
*Müneccez (hemen gerçekleşmiş) olup gelecek zamana nisbet edilmemelidir.
*Vakıf, muvakkat olmamalıdır.
*Vakıf'ta hıyar-ı şart bulunmamalıdır.

1)- Vakfeden kimsede icap eden şartlar
*Akil ve baliğ olmak: Delilerin veya buluğ yaşına ermemiş çocukların tasarruf imkanları yoktur.
*Hür olmaktır: Esir, köle ve mahpusların mali tasarrufları geçersizdir.
 *Müslüman olma" şartı aranmamıştır. Ancak Müslümanın vakfının sahih olmasında; vakfın şer'i şerife göre ibadet ve gurbet (Allah için ve Allah’a yakınlık niyeti ) olması şarttır.
* Zimminin vakfının sahih olması için ise; hem müslümanlara göre, hem de kendi dinine göre gurbet olma şartı getirilmiştir. O yüzden zimminin evini; havra veya kilise olarak vakfetmesi bâtıldır. Muhıyt'te de böyledir.(95)
*Ancak zimminin; kendi dininden olan fakirlerin ihtiyaçlarının karşılanması için yaptığı vakıf sahihtir. Çünkü her iki şart da mevcuttur.
*Ancak Mürteddin; riddet halinde iken yaptığı vakıf sahih değildir. Zira mülkiyeti elinden gitmiştir.
*Vakfedenin; vakfettiği şeyin parasının kendi ihtiyacına sarf edilmesini şart koşmamasıdır. Eğer vakfeden böyle bir şart koşarsa vakıf bâtıl (geçersiz) olur".

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...