YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 548. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

HIZIR A.S.
(III)

HIZIR A.S ‘IN HAYATI VEYA ÖLÜMÜ

1)- Berhayattır diyenler
Tarihte uzun süre yaşayanlardan olduğu, kıyamete kadar da yaşamaya devam edeceği şeklinde bilgiler yer almaktadır. Bazı hadisçilerle tarihçilerin kaydettiği rivayetlere göre:
*Hızır'ın Deccâl'i yalanlaması için ömrünün uzatıldığı (ibn Hacer, el-İsâbe, 1, 431),
*Deccâl'in karşısına çıkacak kişinin Hızır olacağı (Nevevî, XVIII, 72),
*Hz. Peygamber döneminde hayatta olduğu ve Peygamber'in elçisi olarak Hz. Enes'in kendisiyle görüştüğü (Beyhakî, V, 423),
*Resûlullah vefat ettiği zaman gelip Ehl-i beyt'e tâziyede bulunduğu (İbn Kesîr, I, 141),
*Ömer b. Abdülaziz ile İbrâhim b. Edhem, Bişr el-Hâfî, Ma'rûf-i Kerhî, Cüneyd-i Bağdâdî ve Muhyiddin İbnü'l-Arabî gibi mutasavvıflar tarafından görüldüğü,
*Hızır'ın denizlerde, İlyâs'ın karada yaşadığı, sık sık bir araya geldikleri (İbn Hacer, el-İsâbe, I, 432),
*Cebrâil, Mîkâil ve İsrâfil ile her yıl arefe günü Arafat'ta buluştukları haber verilmiştir.
*Bunlardan bir kısmı, Hızır'ın dünyanın sonuna kadar yaşamasını Hz. Âdem'in bir vasiyetine ve duasına (a.g.e., 1,431), bir kısmı da onun âb-ı hayâttan içmesine (Taberî, Târih, I, 220) bağlamaktadır.
Hızır'ın henüz hayatta olduğunu fakat zamanı gelince öleceğini kabul eden az sayıda âlim bu durumun Kur'an ve Sünnet'e ters düşmediğini ileri sürer.

2)- Hızır a.s.’ın ölümüne kail olanlar
Başta Ebû Hayyân el-Endülüsî, Ebü'l-Ferec İbnü'l- Cevzî, Muhammed Abdürraûf el-Münâvî, İbn Teymiyye ve Süyûtî olmak üzere birçok hadis ve tefsir âlimi Hızır'ın hayatta olmadığını söylemiş; onun yaşadığına dair nakledilen haberler İbnü'l-Cevzî, Ali el-Kârî, Muhammed Dervîş el-Hût gibi hadis tenkitçileri tarafından reddedilmiştir. İbn Kayyim el-Cevziyye de Hızır'ın hayatına dair nakledilmiş rivayetlerin hepsinin uydurma olduğunu ifade etmiştir (el-Menârü'l-münîf, s. 67).
Delilleri
*Kur'an'ın, Muhammed'den önce birçok peygamberin gelip geçtiğini ve hiçbirine ebedî hayat verilmediğini (Âl-i İmrân 144; Enbiyâ 34), 
*Her nefsin ölümü tadacağını (Âl-i İmrân 185; Enbiyâ, 35; Ankebût 57) bildiren âyetleri.
* Hz. Peygamber'in, vefatına yakın günlerde söylediği, "Yüz sene sonra bugün yeryüzünde yaşayanlardan hiç kimse kalmaz" (Buhârî, "etlim", 41; Müslim, "Fezâ3ilü'ş-şahâbe", 219) sözünü delil getirmektedirler.
*İbn Kayyim ayrıca, bu konuda muhakkik ulemânın icmâının bulunduğunu söyleyerek onun yaşadığına ilişkin haberlerin doğru olmadığını değişik aklî delillerle ispat etmeye çalışmaktadır (Menârü'l-münîf,73-76).

*Son devir âlimlerinden Şehâbeddin Mahmûd el-Âlûsî ve Kâmil Miras gibi müellifler de Hızır'ın her insan gibi öldüğü kanaatindedirler.
Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...