YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 546. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

HIZIR A.S.
(I)

Manası
Arapça kaynaklarda (hadr, hıdr) şeklinde yer alan kelime Türkçe'de “Hızır ve Hıdır” biçiminde kullanılmaktadır. Hadır "yeşil, yeşilliği çok olan yer" mânasındaki ahdar ile eş anlamlıdır. Bu mânadan hareketle hızır’ın lakap ve sıfat olarak kullanıldığı söylenebilir. Nitekim bazı kaynaklarda Hızır'a bu ismin, kuru yerde oturduğunda altından otların yeşerip dalgalanması (Buhârî, "Enbiyâ"', 29), cennet pınarından içtiği için bastığı her yerin yeşile bürünmesi (Makdisî, lll, 78) sebebiyle verildiği kaydedilmektedir.

Hızır a.s kimdir?
Hz. Mûsâ döneminde yaşamış ve peygamber olduğu ihtilaflı ancak hikmet ve ilim sahibi bir şahsiyet olduğu kesindir. Kur'ân-ı Kerîm'de, Hızır (a.s.)'ın isminden açıkça bahsedilmez. Fakat Kehf Sûresi'nin 60-82. âyetlerinde yer alan Hz. Mûsâ ile ilgili kıssadan "Katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve kendisine ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kul..." (Kehf,65) diye sözü edilen şahsın Hızır (a.s.) olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü bizzat Peygamber Efendimizden gelen sahîh hadislerde bu şahsın Hızır olduğu açıkça belirtilmiştir ( Buhârî, İlm 16, 44, Tefsîru Sûrati'l-Kehf 2-4; Müslim, Fedâil 170-174).
Kur'an'da Hz. Mûsâ'nın Hızır'ın varlığından nasıl haberdar olduğu mezkür değildir. Hadislerde bunun Hz. Mûsâ'ya yöneltilen bir soru üzerine Allah tarafından kendisine bildirildiği ifade edilmektedir:
Bu rivayetlere göre bir gün Hz. Mûsâ İsrâil oğulları arasında vaaz ederken ona kendisinden daha hikmet ve ilim sahibi kimsenin olup olmadığı sorulmuştu. Hz. Musâ: "Hayır, yoktur!" diye cevap verince Cenâb-ı Hak, Hz. Mûsâ'yâ “Mecme'u'l-Bahreyn'de” (iki denizin kavuşma yerinde) salih kullarından olan Hızır'ın, kendisinden daha âlim olduğunu bildirdi.

Hızır a.s’ın Hz. Musa ile buluşması
Bunun üzerine Hz. Mûsâ, hizmetinde bulunan genç ile Hızır'ı bulmak üzere uzun bir yolculuğa çıktı. İki denizin birleştiği yere ulaşınca, yolculukta yemek üzere azık olarak yanlarına aldıkları balıklarını unutmuşlar ve balık kayarak çoktan denizi boylamıştı. Hz. Mûsâ uzaklaştıktan sonra yemek için delikanlıdan balığı çıkarmasını istediği zaman balığın denize dalıp kaybolduğunu fark ettiler. Hz. Mûsâ'nın Hızır'ı bulmasının alâmeti, bu balığın kaybolması olduğundan derhal oraya geri döndüler ve orada Hızır (a.s.)'ı buldular. Bundan sonra Hz. Mûsâ'nın Hızır ile (Kehf Sûresi 66-82. âyetlerinde anlatılan) yolculuğu başladı.
Hz. Mûsâ'nın yolculuğunda balığın Mecme'u'l-Bahreyn'de denize dalıp kaybolması, bazı rivayetlerde ve çeşitli İslâm milletlerinin kültürlerinde bu suyun âb-ı hayat şeklinde ölüleri bile canlandıran, içenleri ölümsüzleştiren bir hayat iksiri olduğu şeklinde izah olunmuştur. Nitekim Buhârî'nin Abdullah b. Abbas'ın görüşü olarak yer verdiği bir rivayette ("Tefsîr", 18/4) buluşma yerindeki kayanın dibinde "hayat" denilen bir su kaynağı bulunduğu, damlalarının dokunduğu her şeyin canlandığı, söz konusu balığa da bu sudan birkaç damlanın isabet ettiği ifade edilmektedir.

Hızır a.s’ın Hz. Musa ile yolculuk Antlaşması
Hz. Musa’nın, Rabbani ilim ve hikmetin mahiyetini anlayabilmek için, Hızır a.s. ile olan yolculuğunu Kur'ân-ı Kerîm şöyle anlatır: (Kehf Sûresi 66-82)
Hz. Musa: -"Allah'ın sana öğrettiği ilim ve hikmetten bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim?" dedi.
Hızır a.s: -Doğrusu sen benimle beraberliğe sabredemezsin. Çünkü iç yüzünü kavrayamadığın bir bilgiye nasıl sabredersin?
Hz. Musa:  -İnşaallah, dedi, sen beni sabreder bulacaksın. Senin emrine de karşı gelmem.
Hızır a.s:  -“Eğer bana tâbi olacaksan, sana o konuda bilgi verinceye dek bir şey hakkında soru sorma!” dedi.
Böylece Hızır (a.s.), yolculukta karşılaşacakları olaylara Musa peygamberin sabır edemeyeceğini kendisine hatırlatmış ve O'ndan sabır için söz almıştır. (Kehf Sûresi 66-70)

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...