YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 543. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

EF'ÂL-İ MÜKELLEFİN (XXII)

8: MÜFSÎD
 Bir şeyi bozan, bir ibadet veya muâmeleyi geçersiz kılan kimse ya da bir şey. Bir ibadeti bozan veya bir hukuki muâmeleyi sakatlayan fiil veya eksiklik anlamında fıkıh terimidir.
İbâdetler konusunda, fâsit ve bâtılın eş anlam ifade ettiğini bütün İslâm hukukçularının benimsediği ortak bir görüştür. Rükün veya şartlarından birisi eksik bulunan bir ibâdet, "bâtıl" veya "fâsit" olur. Bu durumda ibadet bozulmuş sayılacağı için, yeniden edası gerekir. Meselâ; secde unutulan bir namazda rükün; abdestsiz kılınan bir namazda şart eksik olduğu için namaz fâsit olur ve iâdesi gerekir.
Ancak akitler konusunda "fâsit"le "bâtıl" farklı anlamlarda kullanılır. Akdin icap, kabul ve konu gibi ana unsurlarındaki yani rükünlerindeki bir eksiklik, akdi bâtıl kılarken; akdin rüknüne ilişkin olmaksızın, diğer şartların birisinde eksiklik olsa, böyle bir akit fâsit olur. Rükünleri ve esas unsurları mevcut olduğu için, bu akde bazı sonuçlar bağlanır. Meselâ; vade belirlenmeksizin yapılacak veresiye satım akdi, şahitsiz akt edilecek nikâh akdi, birer fasit akittir. (Serahsi, el-Mebsût, XIII.;Kâsânî, Bedâyiu's-Sanâyi', V,169,174, 234, 300-304; İbnü'l-Hümâm, Fethu'l-Kadîr, V, 186; İbn Âbidin,  IV, 105, 108).
Fâsit satım akdinde feshe bir engel olmadıkça alıcı veya satıcının bunu feshetmesi mümkündür.
Ancak şu durumlarda fasit satım akdi feshedilemez.
1) Satılan mal, alıcının elinde telef olmuş veya istihlâk edilmiş olursa;
2) Alıcı tarafından yeni bir akitle başkasına satılmış bulunursa;
3) Satılan mal, başkasına bağışlanmış ve teslim edilmiş olursa;
4) Satılanda, ondan ayrılması mümkün olmayan bazı ilâveler yapılmışsa.
Meselâ; satılan arsa olup üzerine bina yapılsa, artık fesih hakkı kullanılamaz ( Hukuki İslâmiyye ve İstilâhât-ı Fıkhiyye Kâmusu, VI, 89 vd.; Hamdi Döndüren, İslâm Hukukuna Göre Alım Satımda Kâr Hadleri, s. 102).

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...