YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 522. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

EF'ÂL-İ MÜKELLEFİN (I)

Manası
Ef'âl "fiil", mükellefin de "mükellef" kelimesinin çoğuludur. "Teklif" mastarından türemiş olan bu kelime "yükümlülük sahibi kişi" anlamındadır. İslâm'da akıllı olan, ergenlik çağına ulaşan kimseye mükellef denir. Kendi iradesiyle serbest hareket edebilecek yaşa gelen kimsenin konuşmaları, iş ve davranışları İslâm nazarında belirli hükümlere bağlanmıştır.
Şer'i ıstılahta: "İslâmî emir ve yasakların muhatabı olan ve bunlara uymakla sorumlu bulunan kimseler" demektir. Bu terkip fıkıh ıstılahında "yükümlülerin fiillerinin şer'î hükümleri" anlamında kullanılmıştır.
Ef'âl-i mükellefin sekizdir
Hanefilere göre Farz, vâcib, sünnet, mustahab, mubah, haram, mekruh ve müfsit. Diğer mezheplere göre ise bu sayı vâcib, mendup, haram, mekruh ve mübah olmak üzere beş tanedir.

1)- FARZ
Lügatta: Beyan etme, kesme, hisseye ayırma anlamlarına gelir. Kur'an-ı Kerîm'de on sekiz yerde geçen kelime alâ harf-i cerri ile kullanıldığında vücûb; lâm harf-i cerri ile kullanıldığında bazan gereklilik bazan da beyan anlamını ifade eder ( Hak Dini Kur'ân Dili, VI, 5109).
Fıkıh Istılahında
Delil-i kat’i ile yani Kur’an veya Sünnet’in te’vil etmeye imkân vermeyecek kadar manasının kesin, lafzının da haberi mütevatir olmasıyla sabit olan hükümlerdir. Binaen aleyh tevatürün altında kalan meşhur veya âhâd haberler farzın sübutuna delil teşkil etmez. Beş vakit namaz, zekât, hacc ve namazda Kur'ân-ı Kerîm'den bir parça okumak gibi. Farzı yerine getirmemek çok büyük vebal; farza inanmamak ise küfürdür. 
Farz; mahiyet itibariyle ikiye ayrılır
 I)- Kat'î farzlar
Delillerle, yapılması kesin olarak bildirilen emirlerdir. Buna amelî veya ilmî farz da denilir. İnkârı küfrü istilzam eden budur. Çünkü nass ile belirlenmiştir. Namaz, oruç ve diğer feraiz gibi.
II)- İçtihadi farzlar
Müçtehidlerin içtihadıyla belirlenen, terk edildiğinde o ameli farz olmaktan çıkaran farzlardır. Meselâ; başa mesh miktarı, abdestin bazı farzları, namazda Fâtihâ'nın okunması ve zammı sure gibi mevzular mezhepler arasında farklı mütalaa edilir. (Tehânevî, Keşşâf, II, 1126, Meydâni, Lübâb, I, 6).

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...