YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 519. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

DECCÂL
Deccal’ın manası
 Deccâl, "decl” masdarının mübâlağa siğası olup "çok yalancı, aldatıcı, hilekâr” ve düzenbaz manalarına gelmektedir. O, "Bu ümmetin âhir zamanında çıkacak Yahûdîlerden biri olup ilâhlık iddia edecektir." Yalancı olduğundan kendisine bu isim verilmiştir. (İ. Manzur, Lisânü'l-Arab, I, 948).

Deccal kimdir?
Kıyamete yakın bir dönemde çıkıp İslâm dinini ve ümmetini ifsat ederek kötülüklere sürükleyecek olan ve aynı zamanda kıyametin alametlerinden sayılan kimse veya kimselerdir. Aslında bu kelime özel bir isim değildir. Cins isim veya sıfattır ki bu vasfı habisi ( kötü sıfatları) taşıyan İslam düşmanı ve Müslüman kanı içmiş kimseler varsa istisnasız hepsi “Deccal” kelimesinin şümulüne pek ala girerler. Günümüzdeki devletler arası iletişimin adı olan Diplomasi  ekseriyetle tam bir yalan ve aldatma, kandırma sözlüğü değil mi?  İnglitere,  Amerika, Rusya, İsrail,Avrupa hatta Birleşmiş milletler…Al birini, vur ötekine…Aslında deccalı bir şahsı muayyen değil de bir kurum olarak düşünmek belki daha da isabetli olacaktır. Çünkü Osmanlıdan sonra hangi İslam ülkesinin başına böyle bir adam özellikle getirilmedi. Böylece ülke bazında kendi insanlarını, totalda ise bütün ümmeti islamı, bir sürü yalan ve fitne fesat ile aldatmadılar mı? Binaen aleyh deccalı tek bir şahıs olarak görmek onu küçümsemek ve ona hakaret olur. O, bir Dünyanın şer güçlerini oluşturan İslam hatta insanlık düşmanı devlet, kurum, ittifak, lobi, diasporanın çirkef bataklığın ortak adı. Diğerleri ise bu habaset ve necasetten türeyen sonra da yaşamak için Müslümanların kanını emen sivrisinek sadece.

Kur’an ve Sünnette Deccal
Kur'ân-ı Kerim'de Deccâl'den bahsedilmez. Ancak sahih hadis kitaplarında Deccâl'le ilgili pek çok rivayet vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.), bir hadislerinde: "Şüphesiz on alâmet zuhur etmedikçe kıyamet kopmayacaktır." Doğuda, Batıda ve Arap yarımadasında birer yerin batması: Duman; Deccâl; Dâbbetü'l-arz ; Ye'cûc ve Me'cuc; güneşin battığı yerden doğması ve Aden toprağının sonundan (Yemen'den) bir ateş çıkarak insanları haşrolacakları yere sürüklemesi" buyurmuştur. (Müslim, Fiten, 39, 40, 128, 129; Ebû Dâvûd, Melâhim, 12; Tirmizî, Fiten, 21; İbn Mâce, Fiten, 25, 28).

Kıyamet alameti olarak Deccal
Deccâl'in ahir zamanda kıyamet alameti olarak çıkması haktır. Nitekim bir hadislerinde Hz. Peygamber (s.a.s.); "Hiç bir peygamber yoktur ki ümmetini tek gözlü yalancı (Deccâl)'den uyarmış olmasın. Hz. Peygamber de ümmetini Deccâl'e karşı uyarmıştır. Zira Deccâl, bazı harikalar gösterecek ve tanrı olduğunu iddia edecektir. İmansızlarla, bazı zayıf imanlılar, ona kanacaktır. İmanı kuvvetli olanlar ise kanmayacaklardır.

Ümmeti Muhammedin İmtihanı
Dünya, imtihan yeridir. İnsanlar bu dünyada imtihana tabi tutulmaktadırlar. Deccâl da bir imtihan vesilesidir. Allah'ın kendisine verdiği güçle birtakım hârikalar gösterecektir. Deccâl'in göstereceği hârikalara "istidrâc" denir. İstidrâc, "inançsız ve şerîr kimselerin arzularına uygun olarak gösterdikleri hârikalara" denir.

İlâhlık iddia eden Deccâl, istidrâc türünden hârikalar gösterecek ve neticede bazı zayıf inançlılar buna aldanacak, imanı kuvvetli olanlar ise kanmayacaklardır. Müseylemetü'l-kezzâb gibi peygamberlik iddia edenler ise "ihânet" türünden hârikalar gösterebilirler. Yani isteklerinin zıddı gerçekleşerek rezil olurlar. İstedikleri yönde harika gösterseler; yalancı peygamberle gerçeğini halk ayırt edemez. Ve bu, halkın sapmasına sebep olacağından caiz değildir.
İnsandan peygamber olur ama ilah olamaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Dikkat edin Deccâl'in sağ gözü kördür. Rabbiniz ise tek gözlü değildir" diye ümmetini bu konuda uyararak Deccâl'in harikalarına aldanmalarını önlemiştir. Hadislerde Deccâl'in iki gözü arasında KFR (kâfir) yazılacağı ve bunun herkes tarafından okunacağının bildirilmiş olduğunu ifade ettik. (Müslim, Fiten,102, 103,105). Deccâl, müminler için çok büyük bir fitne olduğundan, bütün peygamberler ümmetlerini Deccâl'e karşı uyarmışlardır. (Buhârî, Fiten, 26; Müslim, Fiten, 101).

Deccaldan korunmak

Yine Hz. Peygamber, Deccâl'in aldatmacasına karşı da ümmetini şöyle uyarmıştır: "Ben, Deccâl'in beraberinde olan şeyleri pekala biliyorum: Onun beraberinde sudan bir nehir ve ateşten bir nehir olacaktır. Ama ateş gördüğünüz şey sudur. Su gördüğünüz şey ise ateştir. İmdi sizden kim buna erişir de su içmek isterse, ateş gördüğünden içsin. Çünkü onu su bulacaktır." (Buhârî, Fiten, 26; Müslim, Fiten, 105-109). Demek ki Deccâl, Allah'ın, insanları imtihan için kıyâmetten önce göndereceği bir sihirbazdır. Cennet'i Cehennem gibi; Cehennem'i Cennet gibi göstermeye çalışarak fitne ve fesada sebep olacaktır. Kehf sûresinin ilk ve son âyetlerini (Deccâl'e karşı) okuyan mümin onun fitnesinden korunmuş olur. (Müslim, Fiten, 110)
Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...