YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 508. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

İNTİHAR VE SEBEPLERİ, ÇARELERİ (VI)

 İntiharın Dini Hükümleri
İslâm ulamasının çoğunluğuna göre, intihar eden dinden çıkmış olmaz, İmam Azama göre, cenaze namazı da kılınır. Sebebi: Norma bir insan durduğu yerde intihara kalkışmaz. Önce cinnet geçirir sonra böyle bir talihsiz yola başvurur. Binaen aleyh deli hükmündedir. Delinin de namazını kılmakta herhangi bir beis yoktur.
Müntehirin Cehennemde ebedî olarak kalacağını belirten açık bir nass (ayet ve Sünnet) bulunmamaktadır. Bu yüzden intihar suçunu işleyenin cezasını çektikten sonra cehennemden kurtulacağı umulur. Şu kadar var ki intihar edenin  mü'min olması ve intiharı helâl kabul etmemesi şarttır (Kâmil Miras,Tecrid-i Sarih, X, 270).
Hz. Peygamber'in, bıçakla kendisini öldüren kimsenin cenaze namazını kıldırmadığı nakledilir. Ancak bu olay, Hanefilere göre intihar edeni cezalandırmak ve başkalarını böyle bir fiilden menetmek amacına yöneliktir. Çünkü  Ashab-ı Kiram bu kimsenin cenaze namazını kılmıştır. (Askalânî, Bulûgu'l Merâm, terc. A. Davudoğlu, II, 276-277). İmam Ebû Yusuf'a göre ise intihar hata ile veya şiddetli bir ağrıdan dolayı olmadıkça, müntehir üzerine cenaze namazı kılınmaz. Şafii de aynı görüştedir.

İntihar etmenin haramlığı ve ahiretteki tehlikesi ile alakalı ayet ve hadisler
Kur'an-ı Kerîm'de şöyle buyurulur:*(Kendinizi öldürmeyiniz!) [Nisa 29]
*"Ey iman edenler, mallarınızı aranızda karşılıklı rıza ile gerçekleştirdiğiniz ticaret yolu hariç, batıl yollarla yemeyin. Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir" (Nisa, 29).
Ayette, kendi canına hem dünyevi ve hem de uhrevi olarak kıymanın da haramlığı sübut bulmuştur: Fiilen cana kıyma anlamı yanında; Allah'ın haram kıldığı şeyleri işlemek, masiyete dalmak ve başkalarının mallarını batıl yollarla yemek sûretiyle ahiret hayatını mahvetmek anlamı da vardır. (İ. Kesîr, Tef.-Kur.-Azim, II, 235).
Nitekim Amr b. el-As (r.a), Zâtu's-Selâsil seferinde ihtilâm olmuş, hava çok soğuk olduğu için, su bulunduğu halde, ölüm korkusundan dolayı teyemmümle namaz kıldırmıştır. Durumunu Hz. Peygamber'e iletirken, yukarıdaki ayete göre amel ettiğini söylemiş, Resulullah (s.a.s) Hz. Amr'ın bu yaptığını tasvip etmiştir (Ebu Dâvud, Tahâre, 124; Ahmed b. Hanbel, IV, 203).
*Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: "Yedi helak edici günahtan uzak durunuz. Denildi ki, ya Resulullah, onlar nelerdir? şöyle buyurdu: Allah'a ortak koşmak, cana kıymak, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, iffetli, hiçbir şeyden habersiz mümin kadına zina iftirası yapmak" (Buhârî, Vesâyâ, 23, Hudûd, Tıb, 45; Müslim, İman, 144).
Hayber Gazvesi sırasında büyük fedakârlıklar gösteren Kuzman adındaki birisinin, sonunda cehenneme gideceği Hz. Peygamber tarafından haber verilmişti. Bunun üzerine Ashab-ı kiramdan Huzâî Eksüm, Kuzman'ı izlemiş ve O'nun, aldığı yaralara sabredemeyip, kılıcı üzerine yaslanarak intihar ettiğini görmüştür. Kuzman'ın ölüm şekli Allah Resulu'ne iletilince şöyle buyurmuştur: "İnsanlar arasında öyle kimseler vardır ki, dış görünüşe göre, cennet ehline yaraşır hayırlı işler yaparlar; halbuki kendileri cehennemliktir. Öyle kimseler de vardır ki, cehennemliklere ait kötü işler yaparlar, halbuki kendileri cennetliktir" (Buhâri, Kader, 5, Rikâk, 33; Müslim, İman, 179).

Önceki Şeriatlarda İntihar
İntihar geçmiş ümmetlerde de yasaklanmıştır. Cündüb b. Abdullah'tan Hz. Peygamber (s.a.s)'in şöyle dediği nakledilmiştir:"Sizden önceki ümmetlerden yaralı bir adam vardı. Yarasının acısına dayanamayarak, bir bıçak aldı ve elini kesti. Ancak kan bir türlü kesilmediği için adam öldü. Bunun üzerine Cenâb-ı Hak; kulum can hakkında benim önüme geçti, ben de ona cenneti haram kıldım, buyurdu" (Buhârî, Enbiyâ, 50).

İntihar etmenin uhrevî cezası
İntihar şekline uygun olarak verilir. Hadis-i şeriflerde:
* "Kim kendisini bıçak ve keskin bir şeyle öldürürse, cehennemde kendisine onunla azap edilir"(Buhâri, Cenâiz, 84).
*"Dünyada ip ve benzeri şeyle kendisini boğan kimse cehennemde kendisini boğar,
* Dünyada kendisini vuran cehennemde de kendisini vurur (azabı böyle olur)." (Buhârî, Cenâiz 84),
*"Kim kendini bir dağın tepesinden atar da öldürürse cehennem ateşinde ebedi olarak böyle azap görür.
*Kim zehir içerek kendisini öldürürse cehennemde zehir kadehi elinde olduğu halde devamlı ceza çeker" (Müslim, İman, 175; Tirmizi, Tıb, 7; Nesâî, Cenâiz, 68, Dârimi, Diyât, 10; Ahmed b. Hanbel, II, 254, 478).
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Ölüm meleğini görmek, bin kılıç darbesinden daha şiddetlidir.) [Ebu Nuaym]
(Ölüm acısı çok şiddetli ise de, ölümden sonraki acılara göre çok hafiftir.) [İ.Ahmed]

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...