YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 481. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

İSLAMDA SEFERİLİK VE HÜKÜMLERİ
(XVII)

SONUÇ

İslâm, hakikaten kolaylık dinidir. Yolculuktaki bir takım sıkıntılardan dolayı yolcuya bazı kolaylıklar getirmiştir. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurmuştur:
* يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  =“Allah size kolaylık ister, zorluk istemez” (Bakara, 185)
*     وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ  =   O, din hususunda üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi. (Hac, 78)
Sevgili Peygamberimiz de hadis-i şeriflerinde:
* “Seferde, [sıkıntı içinde] oruç tutmak takvadan sayılmaz.” Diye ifade etmiştir.(Buhari)
* Hz. Aişe Validemiz: “Bir şey günah olmadıkça Efendimiz sav. hep kolay olanı yapardı.” demiştir.
Zira Cenabı Hak, İslamiyet’i statik değil, dinamik kılmıştır. Allah Teâlâ’nın, gerekli vasıflara sâhip İslâm âlimlerine içtihat yetkisi vermesi, iyi düşünülecek olursa, biz Müslümanlar için, ne kadar büyük bir nimettir. Mezheplerdeki farklı içtihatlar, gerçekten, bütün Müslümanlar için geniş bir rahmet-i ilahiyedir.
O yüzden İslâm âlimleri, Fıkıh kitaplarındaki ruhsatlardan faydalanmamanın takvâ ve azîmet olmayacağını, aksine Allah’ın rahmeti olan bu nimetleri tepmek olacağını ifâde etmişlerdir.
O halde verilen ruhsatlardan faydalanmak câiz olduğu gibi hem de yerinde bir davranış olacaktır. Bizleri ve kâinatı yoktan var eden Yüce Allah,  insanların güç ve kuvvetinin ne kadar olduğunu, ne derece bir yükü kaldırabileceğimizi de en iyi bilendir. Nitekim ayetlerde de şöyle ifade buyuyrulmuştur:
* “أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ =Allah yarattığı kulunu bilmez mi?” [Mülk,14]
* لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا Allah bir kimseye gücünün yetmeyeceğini teklif etmez.” [Bakara,286]
Aslında sadece bizim dinimiz değil, geçmiş bütün ilahi dinlerde de Yüce Allah, insanların üzerine bir zorluk yüklememiştir:“…هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ O, sizi seçti, din hususunda üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi. Babanız İbrahim’in dininde de böyleydi…” [Hac, 78]
O itibarladır ki: Ehli Sünnet Ulamasına göre ittifakla teklifi mala yutak ne aklen ve ne de naklen caiz değildir.
Binaen aleyh dini emirleri yerine getirmek, İslam’ı yaşamak müslümana ağır gelmez. O ibadetlerini isteyerek ve gönül hoşnutluğu içerisinde zevkle yapar. Yüce Allah’a yapılması gereken kulluğu bir yük olarak görmez.
Ancak Allah’a ortak koşanlara, imandan nasibini tam alamayanlara dini evamir ve nevahi zor ve ağır gelir: كَبُرَ
 عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ “=Fakat kendilerini çağırdığın bu din, Allah’a ortak koşanlara ağır geldi.” [Şura, 13]
HULASA-i KELAM
İslam dininde, insanın tabiatına aykırı düşen, insanın fıtratını zorlayan hiçbir güçlük yoktur. İbadet ve yükümlülüklerde bir azimet (yani normal şartlardaki genel hüküm) yanında bir de ruhsat (yani mazereti sebebiyle kolaylıklar) vardır. Çünkü: يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا    “Allah sizden (yükünüzü) hafifletmek ister, çünkü insan zayıf yaratılmıştır.” [Nisa, 28] buyurulmuştur.

KAYNAKLAR :
1)- Sahihi Müslim, 2)- Tirmizi,  3)- Nesâi,    4)- Sahihi Buhârî, 5)- İbn Mâce, 6)- Ebû Davud, 7)-  El-Müsned, 8)- El-Muvatta’
9)- Nasbu'r Râye, Zeylaî, 10)- İbn Abidin, Reddül-Muhtar, 11)- Neylül-Evtâr, eş-Şevkânî, 12)- Fethu'l-Kadîr, İbnü'l-Hümâm, 
13)- Bedâyiu's-Sanâyi', el-Kâsânî, Beyrut 1402/1982, I, 93 vd.; 14)- el-Fetâvâ'l-Hindiyye, I,138 ;
15)- Ni'met-i İslâm, Mehmed Zihni Efendi, ; 16)- Büyük İslâm İlmihali, Ö. Nasuhi Bilmen, 17)- Riyazü's-Sâlihîn terc. II, 121
18)- Bidâyetü'l-Müctehid, İbn Rüşd,  I, 389; 19)-el-Mühezzeb, es-Şırâzı, II, 247; 20)- el-Mâverdî, el-Ahkâmü's-Sultâniyye, s.133).
21)- İbn Zenceveyh, Kitabü'l-Emvâl, 22)- Yahya b. Adem, Kitabü'l-Haraç, 23)- Ebû Yusuf, K. Haraç 24)- İbn Kudame, el-Muğnî,
25)- es-Serahsî, el-Mebsût, 26)- İbn Hişâm, es-Sîre 27)- İ.Malik, el- Müdevvene, 28)- Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi,
29)- İslâm Ülkelerinde Anayasa Hareketleri, Salih Tuğ, 30)- Eski Anayasa Hukukumuz ve İslâm Anayasası, Ahmet Akgündüz,
31)- el Hazm, el-Muhallâ, 32)- Dârimî, Sünen, 33)- el-Bahru'r-Râik, İbn Nüceym el-Mısrî, 34)- Mecelle, mad.165;
35)- Hamdi Döndüren, İslam Hukukuna Göre Alım-Satımda Kâr Hadleri,
36)- Istilâhât-ı Fıkhıyye Kâmusu, Ömer Nasuhî bilmen,  III, 371). 37)- Zeylaî, et-Tebyîn, I, 215 38)- İbn Abdilber, el-Kafi,
39)- Bedreddin-i Ayni (Umdetül-kari fi şerhıl-Buhari 40)- Fıkıh Ans. Zühaylî, II, 323; 41)- İslam Ans. Diyanet
42)- İslam Ans. Şamil, 43)- Kuduri 44)- El-Hidaye, Mergınani 45)- Ellübab fişarhıl_?kitap 46)- Meydani, El-ganimi,
47)- Delilleriyle İslam İlmihali, Hamdi Döndüren, 48)- Ed-dürer, Molla Husrev, 49)- El- Ümmü, Şafii 50)- Seferilik ve Hükümleri
51)- İslam İlmihali, Fikri Yavuz 52)-Tahtavi 53)- İlmi Usul Dersleri, Ali Haydar Ef. 54)- Türk İslam Huk. Tar. Ahmet Akgündüz
55)- Huccetullahil_Baliğa, Ed-Dehlevi 56)- Rahmetül_ümme Fihtilafil_eimme 57) İslam Huk. Giriş Prof. Ahmet Yaman
58)- Es-Salatü Alel-Mezahibil-Erbaa 59)- Emanet ve Ehliyet, Yusuf Kerimoğlu, 60)- Delilleriyle Büyük Şafii İlmihali
61)- Büluğul-Meram min Edilletil-ahkam 62)- El-fıkhul-İslami vce Edilletühü, Zühayli 63)-Zadül-Maad, El-Cevzi
64)- El-Müfredat, El-Isfahani 65)- Lisanul-Arap, İ. Manzur 66)- İslama Giiriş, M. Hamidullah 67)- El-İhtiyar, El-Mevsili
68)- Tabakat-ı İbn Sa’d 69)- İlmihal, Diyanet 70)-İslam Huk Tarihi, Haydar Hatipoğlu 71)- Merakıl-Felah, Ş. Bilali

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...