YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 473. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

İSLAMDA SEFERİLİK VE HÜKÜMLERİ
(IX)

Kasr-ı Salat Azimet mi, Ruhsat mı?
Yani yolcu, dört rekât farzları kısaltmak zorunda mıdır; yoksa serbest midir?
Hanefîlere göre
Yolcunun namazları kısaltarak kılması vacib yani azimettir. Yolcunun bilerek iki rekâttan fazla kılması ise isaet=mekruhtur. Bununla birlikte iki rekat kılıp da teşehhütte bulunduktan sonra iki rekat daha kılacak olsa farzı eda etmiş, son iki rekât da nafile olmuş olur. Ancak selâmı tehir etmiş olmasından ötürü kötü bir iş yapmış sayılır. Fakat birinci teşehhüdü terk etse veya ilk iki rekâtta kıraati yerine getirmemiş olsa farzı eda etmiş olmaz. Sabah ve cuma namazlarında da hüküm böyledir.
 Hz. Aişe'den şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Namaz ikişer rekât olarak farz kılındı, sonra hazarda ziyade olundu, seferde ise olduğu gibi bırakıldı (Buhari, Salat,1; Müslim, Misafirin,1; Ebû Davud, II, 3).
İbn Abbas (r.a)'ın şöyle dediği nakledilmiştir: "Allah Teâlâ namazı, Peygamberimizin dili ile hazarda dört rekat, seferde iki rekat olarak farz kılmıştır" (Müslim, Müsâfirîn, 5, 6; Ebû Davud Sefer, 18; Nesâî, Havf 4; İbn Mace İkame, 75).

Şafiîlere göre
Yolculukta namazları kısaltarak kılmak ruhsattır. Yani seferî kişi namazlarını kısaltarak veya tam olarak kılabilir. Bu hususta serbesttir. İmam Şafii’ye göre, yolcunun namazı, mukimin farzı gibi dört rek'attır. Ancak yolcu için namazı iki rekât olarak kılmak bir ruhsattır. Dört rekât kılması ise azimettir.
Şafiîlerin Delilleri
*Onlara göre yolcunun, namazı kısaltabileceğinden söz eden âyetteki (Nisâ, 101). "sakınca yoktur" ifadesi farzlar ve azîmetler için değil, mübah ve ruhsata bağlı ameller için kullanılır. (Kâsânî, a.g.e., I, 91, 92).
*Âllah Teâlâ, yolculukta size namazın yarısını bağışlamıştır. O'nun bağışını kabul ediniz." Hadisini, Şâfiîler şöyle yorumlar: Kendisine bağış yapılan kimse, bağışı kabul edip etmemekte serbesttir. Nitekim insanlar arasındaki bağışlarda da durum böyledir. Diğer yandan, namazdaki bu kısaltma, yolculukta karşılaşılan güçlükler yüzündendir. Ramazan orucunda olduğu gibi, yolcular kendi durumuna göre, dileyen tam, dileyen kısaltarak kılabilir (Kâsânî, a.g.e., I, 92).
*Yine Hz. Aişe'den nakledilen ve namazın iki rek'at olarak farz kılındığını bildiren hadisi, Şâfiîler; "İki rek'at olarak takdir edildi veya kısaltmak isteyen yolcu için iki rek'at olarak farz kılındı" şeklinde değerlendirirler. İmam Mâlik
Yolculukta namazın iki veya dört kılınması hâlinde her ikisinin de sünnete uygun düşeceğini belirterek birleştirici bir yol izlemiştir ( İbn Abdilber, el-Kafi, I, 244;  Ahmed Davudoğlu, Müslim Şerhi, IV, 85).
Hanbelîlere göre
Kısaltmak mutlak olarak tam kılmaktan daha faziletlidir. Çünkü Hz. Peygamber ile dört halife bu şekilde yapmaya devam etmişlerdir.

Namazın Kısaltılmasına Mani Durumlar
a)- Seferilik süresinden fazla kalacak olmanın kesinleşmesi.
b) Yolculuğun hıtam bulması.  Bu da vatan edinilen beldenin veya köyün yola çıkıldığı tarafındaki evlerine gelinmesiyle olur.
c)- Müsafirlik günleri içinde bulunduğun yerde evlenmek.

Balkıca

Döviz

 

 

©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...