YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 326. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

KÜFRE VEYA İSLÂM'A DELALET EDEN SÖZLER (I)

İslâm zahire göre hüküm verir; kişilerin içi, kalbi ve vicdanı Allah'a aittir. İslâm'da «Biz zahire göre hükmederiz, kalpleri Allah c.c daha iyi bilir» sözü hukukta her zaman geçerlidir.
O halde kadın veya erkekler, konuştuklarında sözlerine çok dikkat etmeleri gerekir. Çünkü öyle söz çıkar ki insanı dinden uzaklaştırır. Öyle söz de var ki insanı bir anda mümin ve Müslim tanıtır. [ Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı,  3/459.]

İman veya küfür hususunda kritik meseleler
*Allah'ın varlığını-birliğini ikrar edip Peygamberin Risâlet’ini inkâr eden kimse Müslüman olmaz. Yani «Lâ ilahe illallah» der, ama «Muhammed ün Rasûlüllah» demez ve dememekte ısrar ederse, Müslüman kabul edilmez. Bu bakımdan itikadını değiştirmeden o hal üzere ölürse, İslam ahkâmına göre yıkanmaz, teçhiz -tekfin edilmez, cenaze namazı da kılınmaz.
*Ateşe ya da yıldızlara tapan bir mecûsi veya ateist birisi «Allah bir, bütün peygamberler hak» derse, onu İslâm'ı kabul ettiğine hükmedilir ve bunun aksi kendisinden - duyulmadan ölürse, namazı kılınır, İslam ahkâmına göre defnedilir.
*Dinsizin «Sallallahu Aleyhi Ve Sellem» demesi, Peygamberi tasdik anlamına gelmeyeceğinden, Allah'ın varlığını kabul etse bile yine Müslüman sayılmaz.                                    
*İnkârcının biri, « Hz. Muhammed'in iman ettiğine ben de iman ettim» derse Müslüman olur. [2]Ama bir Müslümana «Senin dinin haktır» demekle Müslüman olmaz.
*Babasının Müslüman olduğunu bildiği bir kadınla, evlenen Müslümanın ona «sen Müslüman mısın?» diye sormasına gerek yok. Çünkü ailelerinin durumu dikkate alınarak zahiren o Müslüman kabul edilir. Ama o kadının babasının ne olduğunu bilmiyorsa, evleneceği zaman ona sorar : «Sen, Allah'ın bir, Hz. Muhammed'in hak peygamber olduğunu kabul ve ikrar ediyor musun?» kadın «evet...» derse, Müslüman kabul edilir ve nikâhlanır. «Etmiyorum» derse, kâfir kabul edilir ve nikâhlanmaz. Çünkü bir Müslümanın bir kâfire kadınla evlenmesi haramdır.
*Ana-babası belli olmayan bir çocuğa İslâmiyet öğretilir. Çocuk ergen olunca, «ben şimdi İslamiyet’i anladım» derse, onun önceden Müslüman olmadığına alamet teşkil etmez. Bu, önce İslamiyet’i bir özet halinde bildiğine, şimdi ise daha geniş ve teferruatlı öğrendiğine delâlet eder.
*Bir kişiye «Müslümanın sıfatı nelerdir?» diye sorulduğunda, o da ben bu gibi şeyleri bilmem, derse, onun gayr-i Müslim olduğuna hükmedilir.
*Şiddet ve umutsuzluk karşısında tevbe eden veya imân eden kimselerin tevbeleri kabul olunursa da imânları olunmaz. Onun için ölüm belirtileri ortaya çıkıp ümitleri kesilen bir kâfirin imânı makbul tutulmaz. Çünkü bu hususta sarih ayet vardır. Nitekim İbn Abbas, ölüm anını şöyle açıklamıştır, «Kendisine ölüm meleği gelmeden hemen öncesi artık hayatın son kertesi ve umutların tükendiği zamandır.» Buna bir misal verecek olursak, Firavun II. Ramses'i gösterebiliriz. Kızıldeniz’de artık boğulmak üzeredir, kurtuluş çareleri kalmamışken, «Ben Musa'nın ve İsrail oğullarının inandığı tanrıya inandım» dediği ve fakat bu imanının kabul edilmediği Kur'ân'da açıkça belirtilmektedir.
Kur'ân'da diğer bir âyette de şöyle belirtilmiştir: «Ama, bizim şiddetli azabımızı görüp de öylece imân etmeleri kendilerine bir yarar sağlamadı. Bu, Allah'ın kullan hakkında câri olan sünnetidir. îşte kâfirler o zaman büyük bir zarar içinde kalırlar. [Mü'min Sûresi, Âyet: 85]

 İmânda İstisna Caiz Midir?
İmânda istisna yapılmaz. Nitekim büyük Sahabi İbn Ömer (R.A.) bir koyunu boğazlatmak üzere dışarı çıktı, tam o sırada bir adam oradan geçiyordu, İbn Ömer ona:
Mü'min misin? diye sordu. O da:
« İnşallah=Eh Allah dilerse, mü'minim..» diye cevap verince, İbn Ömer  r.a:
«İmânında şüphe eden bir adama ben koyunumu boğazlatmam» dedi. Az sonra bir başka adam geçti. İbn Ömer aynı soruyu ona da sorduğunda, o «Ben mü‘minim» diye cevap verdi. İnşallah, diye istisna yapmadı. Bunun üzerine «Sen hayvanımı boğazlamaya ehilsin, dedi .[ Fetevâ-yi Bezzaziye, C. 6, S. : 318.]

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...