YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 300. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

TABİİN DEVRİNİN ALLAMESİ HASAN-I BASRÎ (21/641-110/728)
(XVIII)

 D- TALEBELERİ
 Yukarıda ifade edildiği gibi, Haseni Basri birçok ilim dalında otorite kabul edildiğinden, ondan ilim alanlar çok olmuştur. Talebesinin sayısı kesin olarak bilinmiyorsa da Tehzîbu’t-Tehzîb’de, taramak suretiyle tespit edilen 236 talebesi zikredilmiş ve bunlardan 68 râvinin, Hasen’den naklettikleri rivâyetler, Kütüb-i Sitte’de yer almıştır. Burada, Hocaları bölümünde uygulanan metottan farklı olarak, sadece Kütüb-i Sitte’de rivâyetleri bulunan talebeleri tanıtılacaktır.

1) Katâde ibn Diâme ibn Katâde ibn Acîz (ö.117-118/735-736)[689]. Tâbiûnun meşhur müfessirlerindendir. Çok kuvvetli hafızası vardı. İbn Sîrîn onun, insanların en iyi hâfızı olduğunu söylemiştir. Anadan âma/görme özürlü doğmuştur.
2) Hişâm ibn Hassân el-Ezdî el-Kârdûsî, Ebû Abdillâh, el-Basrî el-Hâfız (ö.148/765). İbn Uyeyne; “Hişâm, Hasen’in hadislerini en iyi bilendi.” Demektedir .Âbid ve zâhid bir zât idi. Cuma günleri dışında, hep oruçlu bulunurdu. Çok ağlardı.
3) Yûnus ibn Ubeyd ibn Dînâr el-Abdî (ö.139/756)[702]. Hasen’in ileri gelen talebelerindendir. Hadiste huccet derecesini elde etmiştir. Hişâm, “Yûnus’tan başka ilmi sırf Allah rızası için öğrenen bir kimse görmedim.” Demektedir.
4) İbn Avn (Abdullah ibn Avn) el-Mezenî, el-Hazâr el-Basrî (ö.151/768) İbn Mubârek “İbn Avn’dan daha fazîletli birini görmedim.” demektedir. İbn Avn, bir gün oruç tutar, bir gün yerdi; her hafta Kur’ân’ı hatmederdi. 5) Eyyûb ibn Ebî Temîme Keysân es-Sehtiyânî, Ebû Bekr el-Basrî (ö.131/748)[714]. Hocası, onun için “Basra gençlerinin seyyidi” demiştir. Birçok ilmi kendisinde toplanmış ve huccet derecesini elde etmiş bir zât idi. Bütün geceyi ibadetle geçirir ve bu hususu kimseye belli etmek istemezdi. Kırk kere hacca gitmişti.
7) Eş’as ibn Abdilmelik el-Humrânî el-Basrî (ö.142-146/759-763). Hasen’in Eş’as tarîkıyla gelen rivâyetleri, Buhârî’nin Sahîh’ıa ile dört Sünen’de yer almıştır.
8) Mansûr ibn Zâzân el-Vâsıtî, Ebûl-Mugîra es-Sekafî (ö.131/748)[745]. Mansûr, “Keder ve hüzün hasenâtın; sevinç ve neş’e de seyyiâtın artmasına sebep olur.” derdi. Mansûr’un Hasen’den naklettiği rivâyetler, Muslim’in[746] Sahîh’ı ile dört Sünen’de yer almıştır
9) Bekr ibn Abdillâh ibn Amr el-Muzennî (ö.106-108/724-726)[748]. Âbid ve fâzıl bir zât idi. Humeyd “Bekr, duâsı kabul olanlardandı.” Demiştir.
10) Matar ibn Tahmân el-Verrâk, Ebû Recâ’ el-Horasânî es-Sulemî
11) Dâvûd ibn Ebî Hind (Dînâr ibn Uzâfir) el-Basrî (ö.139-140-141/756-757-758)[754]. Basra’nın hâfızlarından sâlih bir zât idi. Daha hocası  hayatta iken, fetva veriyordu.
12) Humeyd ibn Ebî Humeyd et-Tavîl el-Huzâî (ö.142-143/759-760)[761]. Namaz kılarken vefat etmişti. Hasen’in sâdık talebisinden olup, hocasından çok bahsederdi.
13) Ali ibn Zeyd ibn Cudân (veya Cedân) (ö.129-131/746-748)[763]. Âma olup, Basra’nın âlimi idi
14) İsmâîl ibn Muslim el-Mekkî el-Basrî Müftîlik yapmış ve Hasen’den kırâat dersi almıştır.
15) Meymûn ibn Mûsa el-Meraî el-Basrî[770]. Hasen’in “Ben yirmi sekiz Bedir savaşına katılan sahabînin arkasında namaz kıldım.” dediğini nakleder. 26) Ali ibn Ali ibn Necâd ibn Rifâa er-Rifâî el-Basrî. Hasen’den rivâyeti, Tirmizî ve İbn Mâcenin Sünen’lerinde mevcuttur.
16) el-Mubârek ibn Fudâle ibn Ebî Umeyye el-Basrî (ö.165/781) 13-14 sene Hasen’le beraber bulunmuştur. Mucâhid’e nispet edilen Tefsîru Mucâhid’de, Hasen’in rivâyetlerinin çoğu, Mubârek tarîkıyla gelir. Mubârek’in Hasen’den naklettiği rivâyetlerin, Tirmizî ve İbn Mâce’ni Sünen’lerinde yer aldığı görülür.
17) Ma’mer ibn Râşid el-Ezdî. Abdurrazzâk Tefsîri’nde Hasen’in tefsir kavillerinin çoğu, Ma’mer tarîkıyla gelir. Hadiste h u c c e t derecesine çıkmış olup, asrının en âlimi idi. Hasen’in cenazesinde bulunmuştu. 153/770 tarihinde vefat etmiştir.

15

saniye icerisinde siteye yonlendirileceksiniz. Kapatmak icin Tiklayin

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...