YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 288. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

TABİİN DEVRİNİN ALLAMESİ HASAN-I BASRÎ (21/641-110/728)
(VI)

 2. Tâbiînden Bazı Hocaları
44) Ebû Râfî’, ibn Râfî’ es-Sâig el-Medenî[481]. Câhiliye devrine yetişti; tâbiûnun ileri gelenlerinden âlim bir zât idi. Hadis münekkıdlerince, sika kabul edilmiştir. Hasen’in Ebû Râfî’den naklettiği rivâyetler, Buhârî[482], Muslim[483], Ebû Dâvûd[484], Nesâî[485] ve İbn Mâce’nin[486] eserlerinde yer almıştır.
 45) el-Ahnef (Dahhâk) ibn Kays ibn Muâviye ibn Husayn el-Temîmî es-Sa’dî[487]. Hazret-i Peygamber’in zamanına yetiştiği halde, daha o zaman müslüman olmamıştı. Hasen’in diliyle, kavminin en şereflilerindendi. Hılmi (yumuşaklığı) dillere destan olmuştu. Hasen’den gelen rivâyette ise, “Ben yumuşak değilim, yumuşak görünüyorum. ” demiştir[488]. Hasen’in Ahnef tarîkıyla gelen rivâyetleri, Buhârî[489], Muslim[490], Nesâî[491] ve İbn Mâce’[492]nin hadis mecmualarındadır.
46) Sa’d ibn Hişâm ibn Âmir el-Ensârî el-Medenî[493]. Enes ibn Mâlik’in amca oğludur. Hindistan’da Mukrân beldesinde şehid düşmüştür. Sikadır. Hasen’in Sa’d’tan rivâyetleri, Muslim[494], Tirmîzî[495], Ebû Dâvûd[496] ve Nesâî[497] tarafından kabul görmüştür.
47) Hıttân ibn Abdillâh er-Rakkâşî el-Basrî[498]. Sika ve kurrâdan olan Hıttân, Hasen’in kırâat hocalarındandır. Hasen’in Hıttân’dan rivâyet ettiği hadisler, Muslim’in Sahîh’i[499] ile Tirmîzî[500] ve Ebû Dâvûd’un[501] Sünen’lerinde mevcuttur.
48) Uteyy ibn Damre et-Temîmî es-Sa’dî (ö.47/667)[511]. Hasen’in Uteyy’den rivâyet  ettiği  hadis, Tirmizî’nin Sünen’inde[512] mevcuttur.
49) Hurays ibn Kabîsa (veya Kabîsa ibn Hurays) el-Ensârî (ö.67/686)[513]. İbn Hacer ve Zehebî, Hurays ile Kabîsa’nın aynı şahıslar olduğunu kaydediyorlar[514]. Hasen’in Hurays (veya Kabîsa)dan rivâyet ettikleri, dört Sünen’de yer almıştır[515].
50) Yesâr, Ebû’l-Hasen rahmetullâhi aleyh. Müfessirimizin babasıdır. Yukarıda, Yesâr hakkında bilgi verilmiştir. Kütüb-i Sitte’de yalnız Tirmizî’de, Hasen’in babası vasıtasıyla (Ümmü Seleme’den) bir hadis rivâyet ettiği tespit edildi.

51) Hayre. Müfessirimizin annesidir. Evvelce Hayre hakkında bilgi verilmişti. Hasen, annesi vasıtasıyla birçok hadis rivâyet etmiştir. Bu hadisler, Muslim’in Sahîh’i ile Tirmizî, Ebû Dâvûd, Nesâî ve İbn Mâce’nin Sünen’lerinde yer almıştır.
Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...