YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 287. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

TABİİN DEVRİNİN ALLAMESİ HASAN-I BASRÎ (21/641-110/728)
(V)

B- HOCALARI
 İbn Hıbbân, Hasan-ı Basrî’nin 120 sahâbe-i kirâmı gördüğünü, İbnu’l-Kayyîm el-Cevziyye de onun 500 sahâbeye yetiştiğini ifade etmektedir. Bir rivâyette Hasen; gazâ için Horasan’a gittiği zaman, orduda 300 sahabî olduğunu bildirmiştir. ( Ö. N. Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, II,105.)
Bunlar, şöyle sıralanabilir:
 1. Sahâbî Hocaları
1) Ömer ibn el-Hattâb, Ebû Hafs, Emîru’l-Mu’minîn (ö.23/643)  Hazret-i Ömer’in vefatında  Hasen,  iki  yaşındaydı.  Böylece o, Hazret-i Ömer’e yetişmediği halde, ondan rivâyette bulunmuştur.
2) Osmân ibn Affân ibn Ebi’l-Âs, Zu’n-Nûreyn (ö.35/655) Hasen’in Medîne’de iken, Hazret-i Osmân’ı gördüğü, birçok hutbesini dinlediği, Dâr olayına şahid olduğu ve bu olayda 14-15 yaşlarında idi.
3) Alî ibn Ebî Tâlib, Ebû Turâb (ö.40/660) İbnu’l-Medînî ise, “Hasen’in Hazret-i Ali’yi Medîne’de ve çocukken gördüğünü” söylemiştir.
5) Abdullah ibn Abbâs ibn Abdilmuttalib ibn Hâşim (ö.68/687)
6) Ebû Hüreyre, ed-Devsî el-Yemânî (ö.57-59/679-678)
7) Enes ibn Mâlik ibn en-Nadr el-Ensârî (ö.93/711). Hasen’in Enes’ten  rivâyet ettiği hadisleri, Buhârî[378], Tirmizî, Ebû Dâvûd, Nesâî ve İbn Mâce, eserlerine almışlardır.
8) Abdurrahmân ibn Semura ibn Habîb (ö.50/670)[383]. Abdurrahman,  Sicistan ve Kâbil gibi birçok fetihte bulundu. Bu askerî harekâtta, Hasen, üç sene, onunla beraberdi. Hasen’in Abdurrahman’dan rivâyetleri, Buhârî[384] Muslîm[385], Tirmîzî[386], Ebû Dâvûd[387] ve Nesâî’nin[388] mecmualarında yer almıştır.
9) Ebû Bekre, Nefî’ ibn el-Hâris (ö.51/671)[389]. Hasen’in, Ebû Bekre’den rivâyet ettiği hadisler, Buhârî’de[390] ve Sünen’lerde[391] görülmektedir.
10) Ma’kıl ibn Yesâr ibn Abdillâh (ö.60-70/679-689)
11) Amr ibn Tağlib en-Nemerî[398].
12) Cündeb ibn Abdillah ibn Süfyân el-Mecelî (ö.60-70/679-689).
13) Abdullah ibn Mugaffel ibn Abdi Nehm (ö.57-60-61/676-679-680). Hasen’in Abdullah’tan naklettiği rivâyetlere, dört Sünen sahibi eserlerinde yer vermişlerdir.
14) Ebû Mûsa el-Eş’arî, Abdullah ibn Kays[411].
15) Imrân ibn Husayn, Ebû Nuceyd (ö.52-53/672-673)[414
16) Semure ibn Cündeb ibn Hilâl ibn Cürey (ö.58-59/677-678)[420.
17) Câbir ibn Abdillâh ibn Amr ibn Harâm (ö.73-77-78/692-696-697) Medîne’de en son vefat eden sahabîdir
18) Osmân ibn Ebi’l-Âs es-Sakafî, et-Tâifî[431].
19) Abdullah ibn Ömer ibn el-Hattâb el-Kuraşî, el-Mekkî[434].
20) Utbe ibn Gazvân ibn Câbir[436]. Hasen’in, Utbe’den rivâyetini Tirmizî[437] nakletmektedir.
21) Ammâr ibn Yâsir ibn Âmir ibn Mâlik[438]. Hasen’in Ammâr’dan  rivâyet ettiği hadis, Ebû Dâvudun Sünen’indedir.
22) Seleme ibn Muhabbık, Ebû Sinân[440]..
23) Ubeyy ibn Ka’b ibn Kays (Seyyidu’l-kurrâ’)[444]. Hasen’in Ubeyy’den rivâyeti, İbn Mâce’nin[445] Sünen’indedir.
24) Ahmer ibn Cez’[446]. Hasen’in Ahmer’den rivâyeti, Ebû Dâvûd’un Sünen’inde[447] mevcuttur.
25) Ukbe ibn Âmir ibn Abs ibn Amr el-Cuhenî[448]. Hasen’in Ukbe’den  rivâyet ettiği hadisi, Ebû Dâvûd Sünen’ine almıştır[449].
26) Abdullah ibn Amr ibn el-Âs ibn Vâil ibn Hâşim[450]. Hasen’in Abdullah’tan  rivâyeti, İbn Mâce’nin Sünen’indedir[451].
27) Akîl ibn Ebî Tâlib ibn Abdi’l-Muttalib ibn Hâşim[452].
28) Sa’d ibn Ubâde ibn Delîm ibn Hârise ibn Ebî Huzeyme[455]. Hasen’in Sa’d’tan rivâyetleri, Nesâî[456] ve Ebû Dâvûd’un[457] Sünen’lerinde yer almıştır.
29) Âiz ibn Amr ibn Hilâl el-Basrî[458].
30) Iyâd ibn Hımâr[459] ibn Ebî Hımâr et-Temîmî[460].
31) Kays ibn Âsım ibn Zinân et-Temîmî[461].
32) Hanzala ibn er-Rabî et-Temîmî, el-Esedî (Hanzalatu’l-Kâtib)[462].
33) Sa’d, Mevlâ Ebî Bekr es-Sıddîk[463]. Hasen’in Sa’d’tan rivâyeti, İbn Mâce’nin Sünen’indedir[464]. Sa’d’ın Kütüb-i Sitte’de bundan başka rivâyeti bulunmamaktadır.
34) Surâka ibn Mâlik ibn Cu’şem ibn Mâlik, Ebû Sufyân[465].
35) ed-Dahhâk ibn Sufyân el-Kilâb, Ebû Sa’îd[466].   
36) Usâme ibn Zeyd ibn Hârise Şurâhîl el-Kelbî[467].
37) Ebû’d-Derdâ’ Üveymir ibn Mâlik (ibn Âmir; ibn Sa’lebe; ibn Abdillâh; ibn Zeyd ibn Kays) el-Ensârî[468]. Hasen’in Ebû’d-Derdâ’dan naklettiği rivâyet, İbn Mâce’nin[469] Sünen’indedir.
38) Ebû Umâme el-Bâhilî, Sudeyy ibn Aclân ibn Vehd[470]. Hasen’in Ebû Umâme’den rivâyetini, İbn Mâce[471], Sünen’ine almıştır.
39) Nufeyyi’ ibn el-Hâris, Ebû Bekre es-Sekâfî[472].
40) Sa’sa’a ibn Nâciye ibn Ukkâl ibn Muhammed et-Temîmî[473].
41) el-Esved ibn Serî’ et-Temîmî es-Sa’dî[474]. Buhârî, Tarih’inde, Esved’ten Hasen tarîkıyla, rivâyette bulunmuştur. Esved, Hazret-i Peygamberle birlikte bir kaç gazveye iştirak etmiş, sonra Basra’ya gelip yerleşmiştir. İbn Abdilberr’in nakline göre, şair ve kıssacıydı. Basra mescidinde ilk kıssa anlatanlardandır. İbn Hacer de İsâbe’de aynı şeyi zikretmekte, hatta İslâm’da ilk kıssa anlatanlardandır, kaydını koymaktadır. Bu durumda Esved, Hasen’in kıssa ve vaaz konusunda hocası olmuş oluyor. Fakat, İbn Hacer, yine kendi kitabı Tehzîb’inde, Esved’in ölüm tarihinde olan ihtilâflar sebebiyle, Hasen’in ve arkadaşlarının Esved’e erişmediklerine kânidir[475]. Buna rağmen İsâbe’sinde Hasen’in Esved’ten rivâyetini ve Esved hakkında verdiği bilgileri zikretmemezlik etmemiştir.
42) Cevn ibn Katâde ibn A’ver ibn Sâade et-Temîmî el-Basrî[476].
43) Sa’sa’a ibn Muâviye ibn Husayn, Ammi’l-Ahnef[479]

Balkıca

Döviz

 

 

 

 

 

 

©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...