YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 282. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

İSLAMA GÖRE TOPLUMLARIN BAŞ BELASI: FAİZ =(RİBA)
(XII)

KISACA İSLAM EKONOMİSİ
İslâm ekonomisinde altın, gümüş ve öteki mislî mallar şirket sermayesi olarak belirlenebilir. Hatta bazı müçtehitler, fülüs adı verilen ve maden değeri dışında nominal (itibarî) bir değerle dolaşan madenî paraların (altın ve gümüş para dışında) şirketlerde ana para olamayacağını söylemişlerdir.
Osmanlılarda 1464 M. tarihinden itibaren kurulmaya başlayan para vakıflarında altın ve gümüş para mudârabe veya bidâa (kârın tamamı vakfa ait olmak üzere vakıf parasını işletmek) yoluyla esnaf ve tüccar için önemli finansman kaynağı olmuştur. Hatta buğday, arpa vb. diğer mislî mallar da vakfedilmiş, bunlar altın veya gümüş paraya çevrildikten sonra, yine finans ihtiyacı olanlara mudâraba veya bidâa yoluyla kredi olarak verilmiştir. Vakıf, anaparayı bu şekilde kredi olarak kullandırmaya devam eder ve elde edilen kârdan vakfın hissesini, vakfedilen cihete harcardı (el-İhtiyar, III, 14, 15; İ. Âbidin, Terc,A. Davutoğlu, IX, 278, ).
Kredi kaynaklarından başka, devlet bütçesinin yatırımcılara kullandıracağı krediler, borçlarını ödeme güçlüğü çekenlere zekât fonunun desteği, ziraat ortakçılığı esasına göre dağıtılacak tarım kredileri de sayılabilir.
Buna göre İslâm ekonomisi her konuda olduğu gibi ekonomik problemlere de gerçekçi çözümler getirmiştir. Bu sistemde, tasarruf sahipleriyle müteşebbisler doğrudan temas halindedir. Krediye ihtiyacı olan iş adamı dürüst çalışır, sermaye sahiplerini gerçek mal varlığına ortak yapar ve gerçek kârı paylaşmaya, ya da ortakların anaparalarına eklemeye razı olursa, kredi problemine faizsiz çözüm yolu bulmak mümkündür. Günümüzde faizli kredi maliyetlerinin çok yüksek olduğu bilinmektedir. Müteşebbisler bu kredileri ürettikleri malın mâliyetine yansıttıkları için, fâiz, eşya fiyatlarının normalin üzerinde yükselmesine sebep olmaktadır. Böyle bir kredi, çıkarılacak kâr-zarar tahvilleriyle, mudâraba veya muşâraka ölçüleri içinde kullanıldığında ise, üretim maliyetleri önemli ölçüde düşer. Taraflar ve toplum meşrû ticaretin bereket ve semeresini –her alanda- hissetmeye başlar.
Nitekim toplumun ihtiyaç maddelerini üretip dağıtanlar ve ekonomik faaliyetleri dürüst olarak yürütenler Allâh Rasûlünün diliyle şöyle öğülmüştür:
*"Bir kimse gıda maddelerini (ve toplumun ihtiyacı olan şeyleri) toplayıp günün rayiç fiyatı ile satsa, sanki bunları yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine tasadduk etmiş gibi me’cür olur." (İbn Mace, 16);
*"Gönül hoşluğu ile görevini yerine getiren, harama el uzatmayan veznedar, Allah rızası için sadaka verenin ecrini alır. " Yani harcaması ve transferi kendisine emânet edilen bütün paraları yolsuzluk yapmaksızın hak sahiplerine ulaştırdıkça sanki onları yoksullara dağıtmış gibi sevap kazanır" (Buhârî, Zekat, 25).

KAYNAKLAR :                                                                                                                                                      
1- İ. Hümâm, Fethul-Kadîr, V, 277,       
2- Hak Dini Kur'ân Dili,
3- Tefsîr-i Taberî
4- Müslim,
5- Ebû Davud,
6- El-Müsned, Ahmed b. Hanbel,
7- Tirmizî,
8- İmam Mâlik, el-Muvatta',
9- Zeylaî, Nasbu'r-Râye,
10- Buhari,
11- El, Mebsut
12- Sanayiul-Bedayi, Kasani
13- İbn Abidin
14- El-İhtiyar, El_mevsıli
15- İbn Mace
16)- El-Muğni, İbn Kudame
17- İktisat,  Feridun Ergin
18- Hidaye, Merğınani
19- El-Lübab, Meydani,
20- Ticaret İlmihali, Hamdi Döndüren,
21- Neylül –Evtar, Şevkani,
22- İlmihal, Diyanet
23)- İs. Ans. ( İlgili mad.)Diyanet
24- İs.Ans. Şamil
25)- İslam Ekonomisi, Mannan
26- Ana hatlarıyla İs. Ekonomisi, Prof. DR. Servet Armağan
27)- Fıkıh Ans. Vehbe Zühayli
28)- Fetava-i Muasıra, Vehbe Zühayli
29- Günümüz Meseleleri, Hayrettin Karaman
30- Dürer, Molla Husrev.

 

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...