YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 261. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

KADİR GECESİ
(II)

Kadir Gecesinin Tesbiti
Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber genellikle Ramazan'ın yirmi yedinci gecesinde olduğu tercih edilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s) bunun kesinlikle hangi gece olduğunu belirtmemiş, ancak; "Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız"  (Buhârî, Leyletü'l-Kadir, 3; Müslim, Sıyam, 216) buyurduğu gibi yinePeygamberimizin i'tikâf için Ramazan'ın son on gününü seçmeleri, Kadir gecesinin, Ramazan'ın son onu içinde olduğu görüşünü güçlendirir. Zaten o yüzden İslâm'ın tâ ilk çağlarından beri Ramazan'ın yirmi yedinci gecesi, Kadir gecesi olarak kutlanmaktadır. O halde Kadir gecesine rastlamak için özellikle Ramazan'ın son on gecesini ibâdetle geçirmek en uygun yoldur.
Kadr sûresinde verilen bilgiler, Kur’an’ın ramazan ayında ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede indirildiğine dair âyetlerle birlikte ele alındığında Kadir gecesinin ramazan ayı içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkar. Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler (Buhârî, “Fażlü leyleti’l-Ķadr”, 2-3; Müslim, “Śıyâm”, 205-220) gecenin tesbitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir
İslâm kaynaklarında belirtildiğine göre Allah Teâlâ bir takım hikmetlere dayanarak Kadir gecesini ve onun dışında daha bazı şeyleri de gizli tutmuştur.

Bu gizlenenler ve esbabı mucibesi şunlardır:
*Kadir gecesi: Şehri ümmeti muhammed olan Ramazan’ın bütün geceleri ihya edilmesi maksadıyla…
*Cuma günü içerisinde duanın kabul olacağı eşref saat; Cuma gününün tamamına dikkat edilsin diye…
*Beş vakit içerisinde Salât-ı vusta; beş vakit namazın hepsinin hakkına riayet edilsin için…
*İlâhî isimler içerisinde İsm-i Azam; Esma-i husnanın küllüsü devamlı okunsun ve tefekkür edilsinler deyü…
*Bütün taatlar ve ibadetler içerisinde rızay-ı ilâhî; Daima doğru-dürüst hareket edilmesi gayesiyle…
*Hz. Allah gazabını gizlemiştir: Bil-umum kötülüklerden imtina edilsin diye…
*Duanın kabul olup-olmadığını: Her zaman dua etmeye devam etmeleridir. Çünkü  insanın yegane yaratılış gayesi budur.
*İnsanlar arasında dost ve veli kullarını gizlemiştir: Bütün insanlara karşı saygılı davranılsın diye…
*Tevbenin makbul olduğunu; Her Zaman tevbeye devam edilmesi öngörüldüğü için.
*Kıyamet ve ölüm; Daima ölüme ve ahirete hazır ve nazır olunması için…
Mü'minler bu geceyi gaflet içerisinde geçirmemeli, ibadet ve taatle değerlendirmelidir. Ebû Hüreyre (r.a)'ın rivâyet etmiş olduğu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur: "Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir, 1).
Kadir gecesinin kesin olarak belirlenmemesinin hikmeti üzerinde duran âlimler, bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu söylemişlerdir. Zira Kadir gecesinin bildirilmesi halinde müslümanlar sadece o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi. Hâlbuki kısmî belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir gecesi ümidiyle bütün ramazan gecelerini ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri söz konusudur. Ayrıca Kadir gecesinin bildirilmemesi yoluyla müslümanların bilerek ona saygısızlık göstermeleri veya tâzimde aşırıya kaçmaları önlenmiş olur (Zemahşerî, IV, 273; Râzî, XXXII, 28-29).

Kadir gecesinde İbadet
Bir hadiste inanarak ve mükâfatını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir (Buhârî, “Fażlu leyleti’l-Ķadr”, 1)
*Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp i‘tikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de uyanık tutardı. Bir hadiste Resûl-i Ekrem’in Kadir gecesinde, “Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!” şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği belirtilir.
*İçinde Kur'ân'ın inmeğe başlamasıyla insanlığı karanlıktan aydınlığa, sapıklıktan hidâyete, düşmanlıktan kardeşliğe götüren en büyük dünyâ değişiminin vuku bulduğunu düşünerek, bu geceyi huzur ve huşu' ile Kur'ân okuyarak, du'â ederek geçirmelidir.
*Hz. Âişe'nin de şöyle dediği aktarılmıştır:"- Ey Allah'ın Elçisi, dedim, Kadir gecesine rastlarsam ne diyeyim? *Buyurdu ki:  Allahım, sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle' de."
Süfyân-ı Sevrî, Kadir gecesinde du'â ve istiğfar etmenin, namaz kılmaktan daha iyi olduğunu söylemiştir. Hem Kur'ân okuyup, hem du'â etmek daha güzeldir. Peygamberimiz (s.a.v.), Ramazan geceleri çok ibâdet eder, tertîl ile Kur'ân okurdu. Rahmet âyeti geçtikçe Allah'tan rahmet diler; azâb âyeti geçtikçe Allah'a sığınırdı. Özellikle Ramazan'ın son on gününde ibâdeti daha da artardı.
*Bazılarına göre terâvîh kılmakla kıyam (gece ibâdeti) yerine getirilmiş olur. Beyhakî, Hz. Enes'ten, Hz. Peygamber'in: "Her kim Ramazan çıkıncaya kadar akşam ve yatsı namazlarını cemâat ile kılarsa Kadir gecesinden büyük ölçüde pay almış olur" dediğini rivayet etmiştir
*Kadir gecesini, namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirmeli.
*Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir.
*Hz. Aişe validemiz demiştir ki; Rasûlüllah (s.a.s)'e:"- Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?" diye sordum. Rasûlüllah (s.a.s): " Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet." diye dua et, buyurdu (Tecrîd-i Sarih, VI, 314).
*Bu gecenin öyle bir anı vardır ki o anda yapılan ibadet ve dualar mutlaka makbul olur. Bu önemli anı yakalamak için gecenin bütününü tevbe ve istiğfar ile geçirmek gerekir. Bu da kişinin imanını tazeler.
*Gecenin hepsini ibadetle geçiremeyenler en azından teravihten sonra bir miktar oturup dua etmelidirler.

Balkıca

Döviz

 

 

©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...