YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 256. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

İSLAMDA ZEKÂT MÜESSESESİ VE EHEMMİYETİ (27)

SONUÇ
İslam’ın beş temel esasatından biri olan zekat, varlıklı kişilerin isteğine bırakılmış, gönlüne göre olacak bir yardım çeşidi değildir. Belki zenginlerin mutlaka yerine getirmekle mükellef tutuldukları mali bir vazife ve ibadettir. Verilmeyecek olursa hem dünyada hem ahirette başına gaile açacak en büyük dert haline gelir. Çünkü bu, zimmet ve emanettir. Dolayısıyla borcun ödenmesi emanetin de yerine ulaşması Hz. Allah’ın en önemli emirlerinden birisidir.
Zekat, Allah’ın verdiği her türlü mal ve servete karşı takdim edilen bir şükür borcudur. Bu borç, zekatın ödenmesinden başka bir şekilde yerine getirilmesi bahis mevzuu değildir. Binaenaleyh insan, zekat vermekle ferdi-ictimai-mali birçok vazifelerini yerine getirdiği gibi mal sevgisinin, iyice gönlünü işgal etmesinden ve tahakkümünden kurtararak dünya-ahiret arasındaki itidal ve dengenin kurulması ve cömertlik gibi büyük erdemlere ulaşmış ve kavuşmuş olur.                                                            
*İnsanlığın Rehberi, mübarek bir vecizesinde buyururlar ki: “Bütün inananlar bir bedene benzer. Bedenin bir uzvu ağrıyınca bütün vücut onu hisseder.” İşte zekat da bedeninin bir parçası olan mümin kardeşinin ekonomik acı ve sızısına karşı yapılması icap eden en büyük savunma ve yardım faaliyetidir.
Aksi halde toplumda fakirlerin bu haklarına riayet edilmemesi çeşitli kanama ve yaralanmalara hatta uzuvlardan bir kısmının iflasına sebep olabilir. Tedbir alınmadığı takdirde kan kaybından sosyal bünye ınkıraza bile uğrar ki bu, toplumun buhranı ve felaketi demektir. 
Çünkü insanlık tarihinde psikolojik ve sosyal patlamaların ilk sıralarında gelen sebeplerden birincisi ekonomik bunalımlardır. Tarih boyunca birçok harp ve rejim değişikliklerini hep sosyo-iktisadi krizler tetiklemiştir. Çünkü insanın rızık endişesi onun bedbaht olmasına kafidir. O yüzdendir ki Cenabı Hak, insanın rızık-maişet ihtiyacını teminat altına alarak bütün canlıların hatta parazitlerin bile rızkına kefil olmuştur. Nitekim bunu şu ayetlerde açıkça görmekteyiz:
* وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ = Yeryüzünde yasayan bütün canlıların rızkı ancak Allah'a aittir. O, canlıları babaların sulbünde kararlaşmış ve anaların rahminde kararlaşmakta iken de bilir. Her sey apaçık bir kitaptadır. (Hüd, 6)
وَكَأَيِّن مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيم -ُ   =Nice canlı var ki, rızkını (yanında) taşımıyor. Onlara da size de rızık veren Allah'tır. O, her şeyi işitir ve bilir. (Ankebut, 60)
Binaen aleyh Sünnetullah dediğimiz İlahi sistemin işlediği normal şartlarda hiçbir canlı açlığından ölmez. Meğerki bu sisteme çomak sokula. Ateizmin küllerinden ortaya çıkan ve bütün dünyayı kasıp-kavuran Marksist, Kapitalist ve Emperyalist bir düşüncenin bütün canlılara yetecek yer üstü ve yer altı nimetlerini sömürmesinden dolayı bazı devlet ve milletlerin açlık çekmesi gibi.
İslam’da veren el, alan elden daha üstün olduğu için bu bilinçle hareket eden her mümin, helalinden çalışıp kazanmayı ve üretken bir vaziyete gelerek Allah’ın zekat emrini de nazarı itibara alırsa nice insanların emri altında çalışmasına ve bazılarının da zekat yoluyla doymasına sebep olacaktır. Bu, dünyada ulaşılabilecek en büyük tatmin vesilesi olduğu gibi ahirette de rıza-ı bari’ onu cennetin en şahika noktalarına ulaştıracaktır.

 HULASA:
 Zekat; veren ve alanda müspet tesir meydana getirir. Toplumda da huzur-sükun ve ahenk gibi çok güzel ve faydalı dinamiklerin oluşmasına vesile teşkil eden büyük bir faktördür.                                                  
Zekat, bir yönüyle dünyevi bir muamele ise de esas ve gerçek yönüyle ahirete yapılan en büyük yatırımdır. İşte ne verirsen elinle o gider seninle sözü bunun için söylenmiştir.

KAYNAKLAR :     

1)Büyük İslam İlmihali, Ömer Nasuhi Bilmen
2)Delilleriyle İslam İlmihali, Prof. Dr. Hamdi Döndüren
3) İslam İlmihali, Mustafa Varlı
4) İlmihal, 1-II, Diyanet
5)Rahmet-ül Ümme Fihtılafil Eimme, Sadrettin Bin Muhammed Eşşafii
6)Ahkam-ı Kur’aniye, Mehmet Vehbi Efendi
7) Dürerül Hukkam fi Şerhi Ğureril Ahkam, Molla Hüsrev
8) Mültekal-Ebhur, El-Hac Ahmet Hulusi ve El-Hac, Mustafa Derviş,
9)Merakıl Felah Fi Şerhi Nuril İzah, Şürrünbilali Hasan bin Ammar
10 ) Tahtavi, Ahmet b. Muhammed bin İsmail et-Tahtavi el-Hanefi
11) Huccetüllahil Baliğa, Şah Veliyyullahid-Dehlevi
12) El hediyyetül Alaiye, Şeyh Allame Alaaeddin Abidin
13) Ellübab fi şerhıl Kitap, El Meydani
14) Emanet ve ehliyet, Yusuf Kerimoğlu
15) El Hidaye,  El Merğinani,
16) İslam Dini Esasları, İlahiyat Ön Lisans Kitabı
17) Kitabül Harac, Ebu Yusuf
18) Kitabül Emval, Ebu Ubeyd
19) Zekatı anlamak, Diyanet
20) Hikmetüt-teşri ve Felsefetühü, Ali Ahmet El Cercavi
21) Açıklamalı islam İlmihali, Fikri Yavuz
22) İslam Ekonomisi, Prof. Dr. Mannan, Terc: Bahri Zengin
23)- El-Kuduri, Ebul-Huseyin Ahmet
24) Fetavai Muasıra, Vehbe Ez- Zühayli
25)Uygulamalı Zekat Hukuku, Prof. Dr. Osman Şekerci
26)İbadet, Yusuf El Kardavi
27) İslam Dini, Ahmet Hamdi Akseki
28) El İhtiyar lita’lilil-Muhtar Abdullah Bin Mahmud El Mevsıli
29) -Zekat, Prof. Dr Yunus Vehbi Yavuz
30)-İslam Ansiklopedisi, Şamil Yayınları
31) Hak Dini Kur’an Dili, Elmalı
32. El-Müfredat Lielfazıl-Kur’an, Rağıp El-İsfehani
33) Bidayetül-Müctehid, İbn Rüşd
34)- El-Mebsut, Es-Serahsi
35)- Nimeti İslam, Mehmet Zihni Efendi
36)- İslam Fıkhı Ansiklopedisi, Vehbe Ez-Zühayli
37)- İslamda Zekat Müessesesi, Prof.Dr. Yunus Vehbi Yavuz
38)- Ana Hatlarıyla İslam Ekonomisi, Prof.Dr. Servet Armağan
39)- İslamda Sosyal Güvenlik, Faruk Beşer
40)- İslam Vergi Hukukunun Ortaya Çıkışı, Prof.Dr. Salih Tuğ
41- El-Muğni, İbn Kudame.
42- El-Muvatta’,Malik bin Enes
43- Tirmizi, Muhammed bin İsa
44- Sahihi Buhari, Ebu Abdilleh, Muhammed bin İsmail,
45- Sahihi Müslim, İsmail Muhammd eL-Buhari
46- İbn Mace, Muhammed bin Yezid El-Kazvini
47- İslam Ans. Diyanet 44. cilt
48- Bedaius-Sanayi’ Fi tertibiş-Şerayi’ El-Kasani
49- Ebu Davud, Süleyman bin El-Aş’as Es-Sicistani
50- Kitabul-Harac, Yahya bin Adem; Terc.İslam Hukukunda Vergiler, Prof. Dr. Osman Keskioğlu,
52)- Hz. İbrahim ve Haniflik, Prof. Dr. Şaban KUZGUN

Balkıca

Döviz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...