YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 253. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

İSLAMDA ZEKÂT MÜESSESESİ VE EHEMMİYETİ (24)

B- MÜCMEL HUSUSLAR
*Bütün ibadetlerde olduğu gibi zekatta da kalp ile niyet esasdır. Bu da vekilin değil, Müvekkilin niyetidir.
Binaen aleyh sadece vekilin niyeti kifayet etmez.
*Zekat, şahsa değil malın kendisine taalluk eder. Buna göre zekat, farz olma aşamasına geldikten sonra (afatı semaviye ve araziyeden dolayı) helak olursa sukut eder. Fakat istihlak (insan eliyle tüketilirse: bağışlama, harcanır ve ev-araba alma gibi ) olursa, zekat mükellefden sakıt olmaz, vermek icap eder.
*Zekat için ayrılan mal zayi olsa (çürüse, çalınsa, kaybolsa) zekatın başka mal veya bedeli üzerinden ödenmesi gerekir.
*Fakat yine zekat için ayrılan mal verilmeden sahibi ölecek olsa veresesi o malı tevarüs eder.
*Zekat borcu olan kimse vasiyet etmeden ölürse terikesinden alınamaz. Zira mal el değiştirmiş olduğu için üzerinde yeni mülkiyet ve tasarruf hakları terettüp etmiştir. Meğer ki varisler, ittifakla zekatı vermeyi kabul edeler veya kendi hisselerinden vereler.
*Müteaddit şahısların zekatlarını vermeye vekil olan kişi aldığı zekat mallarını halt eder de dağıtırsa kendi namı hesabına tasaddukta bulunmuş olur. O malları sahiplerine ayrı ayrı ödemesi icap eder.
*Müzekki, haberi dahilinde bir fakirin borcunu ödeyecek olsa zekat olur. Hükmen temlik vardır. Ama habersiz öderse zekat olmaz önceden temlik olmamıştır.
*Bir malın zekatı sene başında bir fakire verilse sonra sene doluncaya dek o fakir zengin olsa tekrar zekat vermek icap etmez. Çünkü maksat hasıl olmuştur. Zekatın verildiği andaki pozisyon önemlidir. Bu ehliyetin muahharan zevali peşin zekatın sıhhatine mani değildir.
*Zengin olan kadının fakir ve yetim olan küçük çocuğuna zekat verilebilir. Çünkü rüşdüne ermemiş bir çocuğun maddi durumunu gösteren portre babasına mütevakkıfdır.
*Yine zengin birinin reşit-fakir çocuğuna, babasına, anasına ve hanımına ( daire-i islamda olmak kaydı-şartıyla)  zekat verilebilir. Çünkü İslamda bileşik kaplar durumu olmayıp herkesin ayrı ayrı mülkiyet esası ve hakkı vardır.
*Zekat ve Sadaka-i Fıtır, Zimmi ve zengine verilemez ama sadaka, hayır, hediye ve teberru yapılabilir.
*Zekat her ne kadar çek ve senetle olursa da bu yine paranın kabzı esnasında verilmiş sayılır.
*Namazdan başka bütün ibadetler, İslam’da, kameri takvime göre meşru kılınmıştır. İş buna göre bir insan 35-40 yıl arası sürekli zekat mükellefi olsa zekatını da yürürlükte olduğu için miladi takvime göre (yılbaşından yılbaşına) verse, artı bir yıl daha zekat borçlusu olur.
*Hangi borç olursa olsun –ister muaccel, ister müeccel- maldan düşülerek zekat verilir. Bankadan her ne maksatla olursa olsun çekilen krediler de buna dahildir.
*Bir tüccar, ticaret hayatında zekat vermeyip sonra ticareti bıraksa o yılların zekatı borç olarak kalır.
*Nisaba malik olan bir kimse yılın tamamını cinnet veya sekaratı-mevt halinde geçirse o yılın zekatından muaf olur. Ancak sene boyunca bazen ifakat bulursa zekat icap eder.
*Baygınlık yıl boyu sürse dahi zekat sukut etmez.
*Vaktinden önce ödenen zekat fazla çıkarsa daha ahirki seneye aktarılmış olur.
*Bir fakire verilen zekat geriye alınamadığı gibi bir fakir de zenginden zorla zekat almak için dava edemez.
*Bir kimse, fakir olan gelinine zekat verebilir. Zira gelini, müzekkinin oğlunun iaşesinden mes’ül değildir.
*Erkek, karısının başkasından olan fakir çocuklarına zekat verebilir.
*Fülan fakire zekatı götürüp vermesi için vekil kılınan şahıs, o fakiri ölmüş bulsa, onun vereselerine veya başka bir fakire vekalet ettiği zekatı veremez. Müvekkilin yeni emrine müracaat eder.
*İlim tahsil edene ve âlime zekât verilir. Çünkü bunlar çalışmalarını ilme hasrettikleri için zengin de olsalar, kazançtan mahrumdur. Hem âlimdeki paradan fakir de istifade eder. (Nimet-i İslâm S. 524 - Mülteka şerhi Damad C.1 S. 180)
  * Devlete verilen vergi zekâta sayılmaz.  Cünkü devlet aldığı vergilerle zenginlere hatta müslüman olmayanlara da hizmet götürür. Zekat ise ancak müslüman fakirlere verilir. (B. İ. ilmihali S. 362 Madde 102)
*Zekât borçlusu olarak ölen kimse vasiyet eder, vârisleri de razı olursa, malının tamamı üzerinden zekâtı verilir. Vârisler razı olmazlarsa, malının üçte biri kadar zekâtı ödenir. (Şerh-i Ferâid-i Sirâciye S. 4)
*İhtida eden Zekatın farziyetini üç sene sonra öğrense üç senelik zekatı vermesi icap etmez.

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...