YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 248. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

İSLAMDA ZEKÂT MÜESSESESİ VE EHEMMİYETİ (19)

B- ZEKAT VERİLMESİ CAİZ OLMAYAN YER VE HALLER
Zekât, sayılan gruplardan her hangi birisine verilebilir. Her gruba verilmesi şart değildir. Şafiî mezhebine göre zekâtın, en az her gruptan üç kişiye verilmesi gerekir.
 Şurası muhakkaktır ki Dinimizde zekatı vermek kadar yerini bulmak veya buldurmak da şarttır. Rutin işlerde bile tersini yapmak o işi yapmamak anlamına geliyorsa; sarf mahalleri Kur’anı azimüş-şanda sarahaten belirtilen ve mali ibadetlerin en büyüğü olan Zekatta ise bu durum daha bir önem arz etmektedir.
Çünkü kendisi mevhibe-i Rabbani ve emanet olan mal ve parada zekat da emanet-i İlahidir.
 Hz. Allah, ekonomik yönden belli bir standardın üzerine çıkardığı kullarının malları içine, Kur’anda evsafını beyan ettiği muayyen kimselerin bir hakkını emanet olarak koymuştur.
İbadetler, içteki niyet itibariyle Rıza-i Bariye; dıştaki rükün cihetinden de Kur’an ve Sünnetin tarif ve tebyinine müteveccih ise ibadet, aksi halde adet olur.
O itibarla her şey zıddıyla anlaşılır fehvasınca kendisine zekat verilmeyecekleri de bilmek onun doğru yere, doğru şekilde verilmesini de intac edecektir.

  a)- Zekat Caiz olmayan Kimseler
1) Aslî ihtiyacından fazla nisâb miktarı mala sahip olan kişiye, malı nami olmasa da zekât verilemez.
2) Bir kimse zekâtını, hanımına, usûl ve fürû'na veremez. Yine hanımı da kocasına veremez. Çünkü aralarında menfaat ortaklığı vardır.
*İmameyne ve Şafiye göre zengin hanım fakir kocasına zekat verebilir. Çünkü kadın kocasının nafakasından dinen sorumlu değildir.
3) Müslüman olmayan veya elfaz-ı küfür ve hareketlerinden dolayı dinden-imandan çıkanlara,
4) Haşimi olanlara ki onlar: Hz. Ali, Abbas, Caferi Tayyar, Akil ve Haris bin A. Muttalip sülalesindn gelenlerle onların hürriyete kavuşturdukları kimselerdir. Çünkü Peygamberimiz: “Zekat almak bize helal değildir.”buyurduğu gibi; “Kavmin azadlıları da kendilerinden sayılır.” Buyurmuşlardır.
5) Şer’an Zengin olanlara,
6)Yedi yaşından küçük olan çocuklarla, delilere doğrudan zekat verilemez.
* Belki onlar namı hesabına varis ve vasilerine verilebilir.
7) Zengin olan kimsenin reşit olmamış çocuğuna verilmez. Çünkü nafakası babasının üzerinedir.
8) Cami, yol, köprü ve çeşme gibi yapıların inşaat ve tamiratına zekat ve sadakai fıtır verilmez.  Sebebi: Temlik olmadığı için fakirin hakkı binaya sarf edilmiş olur.

b)- Zekât Caiz Olmayan Haller
*Alacaklar zekata mahsup edilemez. Eğer bu caiz görülseydi esnaf ve tüccar alamadığı batık paralarını zekata sayarak fakirin hakkını başkalarına kaptırmış olurlardı. Veya bazı kötü niyetli müşteri, borçlarını ödemez, yıl sonunu bekler ve zekata saydırmak isterdi.
*Zengin müşteriye borcu bağışlansa ondan alacağın zekatı düşmüş olmaz. Fakirse düşer.
* Nisap miktarına ulaşmayan mallar ile toprak mahsullerinde zekat peşin ödenmez. Ödenirse nafile sadaka hükmünü alır. O sebeple nisaba malik olduktan sonra tekrar zekat lazım gelir.
* Yedirme-içirme ve iskan’da temlik olmadığı için bunlarla zekat verilmiş olmaz.
*Her türlü (okul, köprü, cami, çeşme, yol, sur ve kale yaptırmak gibi )  hayru-hasenat ile ehli olmayan kişilere yapılan mali yardımlar zekat olmaz.
*Köle azad etmek, Hac-Umre yaptırmak, ölüye kefen almak ve ölenin borcunu ödemekle zekat ödenmez.                                                                 

c)- Zekâtta Yanılma
Şurası muhakkaktır ki Dinimizde zekatı vermek kadar yerini bulmak veya buldurmak da şarttır. Buna mebni olarak mükellef, gerçek ehli olanı bulmak için titiz ve hassas hareket etmelidir. Araştırmadan (ceffel-kalem) verir de isabet etmemiş olursa zekatını iade etmek durumu hasıl olabilir. Çünkü araştırmama gibi kusuru olmuştur. (Aynen namaz-kıble meselesi gibi.)

  *Araştırılmasına rağmen yapılan hatalar zekatta ma’füvdür. Mesela fakir zannıyla zengine; müslim diye gayri müslime zekat verilse, İ. Azam ve Muhammede göre: bir daha vermek icap etmez. (Açıklamalı İs. İlm. s.253)
Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 20!
Derneğimizin 2018-2019 Eğitim yılında lisans öğrencilerine sağlayacağı burs başvuruları 15 Ekim 2018 tarihinde başlayıp 15 Kasım 2018 tarihinde sona erecektir. Burs başvuru formuna derneğimizin sitesinden ulaşabilirsiniz. Formu doldurup Dernek merkezine veya kargo posta yoluyla ulaştırabilirsiniz. Başvurulardan sonra değerlendirme yapılıp burs almaya hak kazananlara bilgi verilecektir. Başvuru Formu için tıklayınız.