YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 245. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

İSLAMDA ZEKÂT MÜESSESESİ VE EHEMMİYETİ (16)

b)-  Ticari Kurumların Zekâtları
*Ticarette nisaba malik olduktan bir yıl doluncaya kadar elde edilen karlar veya hayvanlardan doğan yavrular hatta miras, bağış ve hediye gibi gayri ticari yollardan gelen mallar dahi sermayeye katılarak sene sonunda hepsinin birden ( sermaye + kar + Miras ve bağış) zekatı verilir.
*Ancak kameri yıl dolduktan sonra husule gelen ilaveler ittifakla zekat verilecek malın içinde sayılmaz.

1)- Şirketlerin Zekatları
*İslami umdelere göre kurulan şirketlerde her ortak kendi hissesine düşen kadar zekatla mükelleftir. Çünkü Şerikler sadece ticari işlemlerde birbirlerine vekil sayılır.
*O ise zekât muameleden çok, ibadet tarafı ağır basan bir kul ve kulluk borcudur. İbadeti de adet ve ticaretten ayıran esas rüknü asli ise niyettir.
*Ancak ortaklar özellikle kendi hisselerine ait zekat niyeti yaparak vekil tayin ederlerse olabilir.
Buna göre Şirketlerin zekatı, sermaye ve kar ortaklığına göre şu şekilde verilir:

Sermaye ortaklığı olan şirketlerin Zekatı
a)- Ticaret şirketlerinde Zekat
*Tuttukları büro, dükkan, depo servis araçları ile kullanılan diğer alet-edevat zekat dışıdır. Mesela: Gıda ticareti yapan dört ortaklı ve eşit hisseli bir şirketin zekat yılı sonunda bütün borçlar çıkarılır.
*Elde kalanlar şunlar olsun: 40 milyon TL para, 20 ton çay, 20 ton şeker ve 20 ton da kuru bakliyat. Buna göre dört ortağın her birerinin zekat borcu ¼ oranındadır.
* Eğer başka borç veya zekata tabi herhangi bir malı yoksa her bir ortak, 250.000 Tl para ile 125 kğ. çay, 125 kğ. Şeker, 125 kğ. bakliyatı zekat niyetiyle dağıtması lazımdır.
* İsterse gıda maddelerinin zekatını toptan fiyatları üzerinden nakit olarak da verebilirler.
b)- Sanayi Şirketlerinde Zekat                                                                                                         
 *Bunlarda gayri nami sabit sermaye daha fazla olur. O yüzden bir fabrikanın binaları ve müştemilatı, makinaları, depoları, arabaları, lojman ile ticaret malı olmayan bütün gayri menkulleri (bil-külliye) zekat haricinde kalır.
*Borçlar düşülerek kalan nakit paralar, döviz, hammadde, mamul, yarı-mamul ve tüm ekonomik değeri olan her şey, zekat yılı sonu değerleri üzerinden 1/40 nisbetinde zekata tabidir.
*Şirketin bütün mal varlığı içinde nami ve zekata tabi olan değişken değerler  (faraza) % 30 ise yalnız o kadarın zekatı verilir.
*Binaen aleyh her ortak da bundan kendi hissesine düşen kadarının %2.5 zekatını vermekle mükellefdir.
Ancak ortak, şirket dışı şahsi borçları (varsa) düşer. Başka malı varsa onları da ekleyerek zekatlarını verir.
ÖNEMLİ: şirketler, ticaret maksadıyla veya hıni-hacette nakde çevirmek için yatırım yaptığı menkul veya gayrimenkullerin de kıymet değeri üzerinden zekâtlarını verirler.

c)- Hisse Senetlerinin Zekatı
Yıl sonunda ortağı olduğu şirketin zekata tabi mal varlığı içindeki hisse oranı üzerinden1/40  zekat verilir.
d)- Tahvillerin Zekatı
Maktu gelirli tahvil, kıymeti üzerinden; kar-zarar tahvilleri ise yılsonundaki anapara + kar üzerinden zekatlandırılır.
e)-Kar Ortaklığı
İslam Hukukunda mudarabe denilen Sermaye ve kar ortaklığına göre: Yılsonunda sermaye sahibi, sermaye + kardan; işletmeci ise yalnız kardan, paylarına düşen zekât ile mükelleftir                                                       
Maaş ücret ve Serbest Meslek kazançlarının Zekâtları

Memur maaş ve işçi ücretleri ile doktor,  mühendis, terzi gibi serbest meslek gelirleri nisap miktarına ulaşması ve üzerinden de bir sene geçmesi halinde kendilerine 1/40 nisbetinde zekat düşer veya bu gelirler başka zekata tabi mallarla (altın, ticaret gibi) birleştirilerek zekatları verilir.
Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...