YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 237. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

İSLAMDA ZEKÂT MÜESSESESİ VE EHEMMİYETİ (8)

B- ZEKÂT’IN SIHHATİNİN ŞARTLARI
Bir insana farz olduktan sonra zekat ibadetini sahih bir şekilde yerine getirmenin şartları denir ki diğer bir adı edasının şartlarıdır. Esasen böyle bir durum diğer farz ibadetlerde de mevcuttur. Aynen Cuma Namazının ve Haccın farz olma ve edasının şartları bulunduğu gibi.
Zekâtın Sıhhatinin şartları niyet ve temliktir. Bazıları birincisine şart; ikincisine rükün tesmiye eder.

1-  Niyet
*Zekât verecek olan kimsenin, verdiği zekâtın sahih olması için niyet etmesi, olmazsa olmaz bir durumdur.
Niyet ne zaman yapılmalıdır?
-Ya bizzat müzekki tarafından mal fakire verilirken;
-Veya zekâtını, verilmesi için vekile teslim ederken;
-Ya da zekât olarak verilmek üzere para veya malı (bir kenara) ayırırken olmalıdır.
*Niyet edilmeden fakire verilen mal, henüz fakirin elinde iken zekâta niyet edilecek olursa, zekât sahihdir. Mal, fakirin elinden çıktıktan sonra niyet edilirse bu, zekât yerine geçmez, sadaka ve hayır-hasenat olur.
*Zekât verilirken, bunun fakire bildirilmesi şart değildir. Bazıları bunu bir ar olarak görür ve almaktan imtina edebilir. Dinimiz ise insanları utandırmayı hoş görmez. O itibarla;
* Kalben zekâta niyet edildiği halde, hiçbir şey söylememek veya hediye demek onun sıhhatine engel olmaz. Çünkü bütün ibadetlerde esas olan, yapan veya verenin niyetidir, gerisi teferruattır.
*Zekatta vekilin değil, müvekkilin niyeti önemlidir. O sebeple vekil, gayri müslim olabilir.
*Zekat olarak ayrılan mal kaybolsa, (çalınsa, eskise, çürüse, unutulsa) zekat borcu düşmez.
* Zekat olarak ayrılmadan fakire verilen para ve malda zekata niyet edilmediyse sadece sadaka=hayrı hasenat, teberru veya hediye olur.
*Malının tamamını veya bir kısmını tasadduk eden kimsenin, tasadduk ettiği kadar olan malın zekatı da niyet etmemiş bile olsa, istihsanen verilmiş olur. Ancak nezir veya kefaret borçlarına mahsuben verildi ise o malların zekatı uhdesinde borç olarak kalır.
*Yine müzekki, bir fakirden alacağı borcu ona bağışlasa (niyet etmese dahi) o paraya tekabül eden zekat bu meyanda verilmiş olur.  Ama zengine bağışlasa bağışlanan paranın zekatı, üzerine borç kalır. Çünkü zengin zekat almaya ehliyetli değildir.

2- Temlik
*Temlik, Zekâtın rüknü aslisi olup bir malın her türlü menfaat ve mülkiyetini, zekât verilebilecek kişilerden birine veya bir kaçına tamamen gçirmektir.
*Temlik olmayan yollarla yapılan bağışlar zekât sayılmaz. Buna göre;
*Bir zenginin fakirden alacağını zekâtına sayması, Zekât niyetiyle okul, cami vs. gibi bir hayır kurumu yaptırması, yedirip-içirmek, evde kiracı olarak oturtmak gibi temliki mümkün olmayan hususların hiç birisiyle zekat verilmiş olmaz.
*Zekat, mecnun, matüh, sefeh olanlarla, mümeyyiz olmayan çocuklar gibi alış-veriş yapması kısıtlılara direkt olarak verilmez. Belki, onlar adına, veli veya vasilerine verilir.

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...