YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 21. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

NUSAYRİLİK VE NUSAYRİLER (II)

Nusayrilerin itikadi görüşleri

Bunlar, görüşlerini, İslâm tandansıyla kurguladık deseler de Nusayrilîk, tamamen, eski putperestlik, yeni Eflatunculuk, Mecusilik, Batıni teviller ve Hristiyan kültürüne dayanmaktadır.
İtikadi sapık fırkaların görüşlerini bazı temel hususlar teşkil etmekte ve diğer inançları bu görüşün etrafında halakalanmaktadır. Nusayrilerin görüşlerinin temelini de Hz. Alinin ilahlaştırılması teşkil etmektedir. Bundan dolayı Nusayriler, Şia’nın gulat (fanatik) kısmından sayılmaktadır.

Nusayriliğin bütün kollarına göre:

1)- Hz. Ali (haşa) mabud ve tanrıdır. Allah’ın sıfat ve özellikleri Hz. Ali için de sayılmaktadır. O, nurun nuru olması itibariyle gizlidir. Görünüşte imam olmasına rağmen, batını cihetiyle O, İlahtır. İlah olan Ali'nin insan şeklinde görünmesi, halkı ve kullarını memnun ve tatmin etmek içindir. Onların şehadet kelimesi: "Ben Ali'den başka ilah bulunmadığına şehadet ederim "şeklindedir.
Buna göre: Ali, Kendi ruhundan Muhammed'i, O da Selman-ı Farisî'yi yaratmıştır. Ali "mana", Muhammed "isim", Selman ise "bab"dır. A(ayn), M (Mim) ve S (Sin) sembolleriyle ifade edilir.
Nusayriler, bu üçlü sistem, Hristiyanlıktaki "Baba-Oğul-Ruhul-Kudüs" gibi teslis anlayışını benimsemişlerdir.
2)- Tanrı olarak kabul ettikleri Ali'nin bulunduğu yer konusunda iki gruba ayrılırlar. Haydariler'e göre Ali, göktedir. Güneş Muhammed'i, ay da Selman'ı temsil eder. Ali güneşte oturmaktadır. Bu yüzden bunlara "Şemsiler" de denilmektedir. İkinci kol olan Kilaziler'e göre ise Ali'nin yeri ay'dır. Bu yüzden bunlara da "Kameriler" ismi verilmektedir.
3)- İlahı, insan şeklinden kurtarmasından dolayı Hz. Ali'yi öldüren Abdurrahman bin Mülcem’i severler. Hatta Allah ondan razı olsun diyerek onu Lanetleyeni tekfir bile ederler.
4)- Ayrıca Selman'dan sonra beş tane de eytam vardır ki, bunlar; aynı zamanda beş büyük yıldızdır.
* Mikdad b. el-Esved, Tabiat olayları ve zelzeleyi yürütür.
*Ebû Zerril-Gifâri, Yıldızların hareketini idare eder,
*Abdullah b. Revâha, Canlıların hayatlarıyla uğraşır,
*Osman b. Maz'un, Rızık ve hastalıklarla uğraşır.
*Kanber b. Kadân ed-Devrî, Ruhları cesetlere gönderir.
5)-Tenasüh ( Reenkarnasyon) ve ruh göçüne inanırlar. Çünkü onlara göre, insanlar ilk kez semâvî varlıklar olarak yaratılmışlar; fakat yeryüzüne düşmelerinin bir sonucu olarak bu günkü hallerini kabullenmek zorunda kalmışlardır. Sürekli olan bu ruh göçü, insanların tekrar semavi varlıklara dönmesiyle son bulacaktır.
6)- Yine Hz. Ali (r.a)'in yıldızların prensi olduğuna ve güneş veya ay ile cisimleşmiş bulunduğuna inanırlar.
7)- Kendileri Ali'nin uluhiyetine inanmak ve onun yüceliğinin nimetine ermek şerefine ulaşan kişilerdir. Aliye inanan Nusayriler, ruhla, hareket yoluyla yıldızlar haline dönüşerek nurlar âlemine yükselir. Nusayri olmayanların ruhları ise, hayvan cesetlerine girer.
8)-Onlara göre kadınların ruhları yoktur. Şeytanlar insanların günahlarından, kadınlar da şeytanların günahlarından yaratılmışlardır. Bu bakımdan kadınlara mezheplerinin sırları açıklanmaz. Bu taassuplarından ötürü Hz. Fâtıma'nın ismini kullanmayıp, yazılarında bu kelimenin müzekkeri olan Fâtır'ı tercih ederler
9)- Ayrıca onlara göre, Hz. Ebu Bekir, Ömer ve Osman'la birlikte sahabe ve Muaviye, Yezid ve Haccac da şeytanın sembolleridir ve lanetlidirler.
10)-Onlara göre şarap, uluhiyyetin sembolüdür. Bundan dolayı şarabı ve şarabın aslı olan üzüm asmalarını aşırı bir şekilde takdis edip kestirmezler. Çünkü Nur dedikleri şey şarabın aslıdır.
11)- İbn Nusayr erkekler arasında livatayı caiz görür.

İslamın beş şartı ise şöyle bir tevil esasına göre anlaşılır:

1. Şehadet: Yukarıdaki şehadet kelimesi tekrar edilir. Sonra da "Nusayri dininden, Cundebî görüşünden, Cunbulanî tarikatından, Hasibî akidesinden, Cillî inancından, Meymunî fıkhından olduğuma şehadet ederim" Şeklinde bir yemin şölenidir.
2. Namaz: “ Ali, Muhammed ve Selman'ı yüceltiriz" şeklindeki bir sözden ibarettir. Ruku ve secde yoktur. Namaz, Ali'ye açılan bir kalbin yakarışı olduğu için evlerde ferdi olarak yapılır. Ancak, bayram ve mukaddes günlerinde bir seremoni olarak cemaat halinde yapılmaktadır. Taharet, abdest ve Cuma namazı diye bir şey yoktur. Gusül nedir bilmezler.
Nusayriliğin bazı kollarında ise: Namaz: Beş isimden ibarettir. Ali, Hasan, Hüseyin, Muhsin, Fatıma (Muhsin sır olup Fatıma'nın düşürmüş olduğu çocuktur). Gusül ve abdest yerine bu İsimleri söylemek yeterlidir

Namazın şartları beştir:
a) Beş seçkini bilmek, Bunlar; Muhammed, Fâtır, Hasan, Hüseyin ve Muhsin'dir.
b) Gülmeden ve konuşmadan dua etmek,
c) Namazı, Abbasi rengi olduğu için siyah takkesiz kılmak,
d) İbadeti, başkalarına göstermeden, gizli yapmak,
e) Namazı, "Ey Yüce, Büyük ve Arıların Efendisi Ali, bize merhamet et" diyerek bitirmek.
Namazın sayısı yine beştir ve beş masuma tahsis edilmiştir. Namazda Kâbe’ye dönmek şart değildir. Öğleye kadar güneşin doğuş yönüne, öğleden sonra ise batıya doğru yönelmek esastır.


3. Oruç: Ramazan ayı boyunca cimada bulunmamak ve otuz erkek ve kadınla ilgili sırrı saklamaktır. Oruç, Resulullah'ın babası Abdullah b. Abdulmuttalib'in sessizliğini temsil eder. Buna göre Ramazan Abdullah, Kur'an Hz. Muhammed'dir. Ramazan günleri ise, Nusayrilerin kutsal kişilerini sembolize eder.
4. Zekat: Müslümanların bildiği şer'i zekâtı tanımazlar, sahibi oldukları malların humusunu ( 1/5'ini) şeyhlerine vergi olarak öderler. Bu, zekât yerine geçer. Zekâtın manası dini öğrenmek ve aktarmaktır. Zekât: Selman'ın şahsiyetiyle sembolize edilir.
5. Hac: : Haccı kabul etmezler. Onlara göre Mekke'ye hacca gitmek küfür ve putperestliktir. Onun yerine başka ziyaret yerleri çok önemlidir. Buralar beyaza boyanır ve aynı zamanda ibadet yerleridir. Ziyaret yerleri ya su kenarlarında ya da ağaçlık yerlerdedir. Bu anlayışları eski Fenikelilerden kalan bir inançtır.

Balkıca

Döviz

 

 

 

 

 

 

 

©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...