YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 159. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

ÖNDER ŞAHSİYETLER-II

İMAM AZAM EBU HANİFE
(III)

d-)  Hocaları
Ebu Hanife’nin fıkıh ilmi, Hammad (ö.120),İbrahim En-Nehai (ö.95); Alkame (ö.62), İbni Mesut ve Hz Ali  ve Hz.Ömer yolu ile Peygamberimize dayanır.                                            
Küfeye, Hz. Ömer, hilafeti döneminde Abdullah İbn-i Mesud’u muallim olarak göndermiştir. O da, orada bir ders halkası kurmuş, bunun içinde Alkame temayuz etmiş olup talebesi İbrahim En-Nahai, onun talebesi de Hammaddır. Hocası Hammad’ın vefat etmesiyle yerine İmam-ı Azam geçmiştir. Böylece şerikleri (arkadaşları), şakirtleri (talebesi) olmuştur. Fakir talebelere devamlı yardım etmiş; mali durumu güçlü olduğundan tamamen kendini ilme vermiş; dünya mansıbında hiçbir şekilde gözü olmamıştır.
O, Hocası Hammad’a büyük bir vefa gösterip bağlı kaldıysa da her fikirden insanla görüşmüş ve muhtelif (farklı meşrep) hocalardan ders almıştır. Şa’bi gibi hadisçi ve eserciler hocaları arasında bulunduğu gibi, Mekke ve Medinedeki âlimler (İ.Malik, Evzai) ile devamlı görüş teatisinde bulunmuştur. Mescid-i Haram ve Mescidi Nebevide ders halkaları kurmuş, Şia’nın önde gelen imamlarından Zeyd b. Z. Abidin b. Aliye 2 yıl talebelik yapmış, diğer kardeşi M. Bakır b. Z. Abidin ile oğlu Ca’feri Sadık’dan istifade etmiştir. Hatta bunlarla yetinmeyip Gulat-ı Şiadan Cabir b.Yezid El-Cu’li den ders almıştır.

  e-) Ebu Hanifenin kitapları
1-)El-Fıkhu’l Ekber: İslam inanç ve esaslarını 10 babta ele alan bir kitap olup Ehli-Sünneti, Hariciler, Mu’tezile, Cebriye ve Şiilere karşı savunan bir eserdir.
2-)El Fıkhul Ebsad :
3-)El- Âlim ve’l-Müteallim: Hoca öğrenci arasındaki münasebetleri ile saygı ve sevginin istikamet yollarını ortaya koyan çok faydalı bir kitaptır.
4-) El-Vasıyye: Oğlu Hammad ve özel talebesi Ebu Yusuf ile bütün diğer talebelerine vasiyetlerini ihtiva eden küçük bir risaledir. Bu risalede Ebu Yusuf’a 100 kusur; Oğlu Hammad’a 65 vasiyetinden başka diğer talebelerine bir takım ikaz ve nasihatler yer almaktadır.
5-)Kaside-i Numaniyye: Peygamberimizi medhu-sena eden kasideler manzumesidir.
6-)El-Müsnet: İmam-ı Azam’dan mervi ahadis-i neveviyyeyi cami bu hadis mecmuasını talebeleri tasnif etmiştir.
7-El mücadele Aled Dehriyye: O devrin ateistlerine karşı verdiği nazari ve fiili mücadeleyi anlatan kitaptır.
8-)Ed-düaül me’sür An Ebi Hanife: İmam-ı Azamın, Kur’an ve sünnetten dermeyan ederek biraz da kendisinin hususi dualarından terekküp eden  bir evrad ve dua mecmuasıdır.
9-)El-münebbihat alel-umuril-vacibat: İslam fıkhının mihenk taşları olan farzların kemmiyet ve keyfiyetlerine vurgu yapmak ve dikkat çekmek için telif edilmiş bir risaledir.
İmam-ı Azamın bu risaleyi yazması iki sebebe mebnidir;
a-)İnsanların farz, vacip, sünnet, müstehap, mendub ve hatta mübah gibi ahkamı şer’iyyeyi ale’s-seviye tutup iz’an ve if’al yönünden tefrik etmeyip farzları alel-ade görmeleri. Günümüzde Zekat vermek ile Mevlid okutmanın tefrik edilememesi gibi.
b-)Diğer hükümlerle beraber  farzların dahi terk edilip  sadece sözde müslümanlık ile iktifa edilmesi.
10-)Kitabül maksut: Sarf ilmine ait kitaptır.
Görüldüğü gibi İmamı Azam’ın fıkıh konusunda kitabı yoktur. Ancak onun fıkhi görüşlerini talebeleri tedvin etmiş, böylece Hanefi mezhebinin ana kaynakları ortaya çıkmıştır.

f-) İmam-ı A’zamın Talebeleri
İmam Azamın ders halkasına Irak, Horasan, Türkistan ve Arabistanın dört bir yanından binlerce talebe iştirak etmiştir. Otuz yıldan fazla sürdürdüğü tedrisatına iştirak eden talebelerin sayısı 4.000’i aşmış; bunların 40 tanesi ictihat derecesine ulaşmıştır
İmam-ı Azamın belli başlı talebelerinin kendi aralarındaki ve hocaları ile olan nispet ifadeleri şu şekilde formüle edilmişdir:
El İmam: İmam Azam.
Eşşeyhayn: İmam Azam ve Ebu Yusuf.
El İmameyn veya Sahibeyn: Ebu Yusuf ve İmam Muhammed
Ettarafeyn: İmam Azam ve İmam Muhammed
Eimme-i Selase: Ebu Hanife, Ebu Yusuf ve İmam Muhammed

Bunlardan başka İmam Züfer ve İmam Hasan Bin Ziyad,
Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...