YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 155. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

DİNİMİZE GÖRE AĞLAMANIN HÜKMÜ
(XI)

3- Ağıt
Ölünün ardından söylenen, ölüyü yücelten ve belli bir makam ile terennüm edilen şiir-vari cümleler topluluğudur. Ayrıca ölen kişinin fazilet ve kahramanlığından söz edilerek ağlamak anlamına kullanılmaktadır.
Bu sebeple ezgi kalıpları hem bölgenin ritim, melodi, diyalekt, tavır ve üslûp özelliklerini yansıtır, hem de söyleyenin şahsî üslûbunu taşır. Genellikle ağıtların söz ve ezgi cümleleri içinde “ah”, “of”, “aman”, “anacığım”, “kuzum”, “babamın oğlu” gibi anlamlı veya anlamsız terennümler de bulunur.
 Ağıt yakmak insanın acı ve elemini dile getiren bir duygunun ifadesi olduğu için hemen hemen bütün toplumlarda var olan ve devam edegelen kötü bir alışkanlıktır. Eski Yunan, Çin, Sümer, Mısır, Arap ve Türk toplumlarında ağıt yakma âdetine rastlanmaktadır.
Bazen ölenin başucunda toplanan kadınlar tek tek saç-baş, yaka-paça yırtıp ağıt yakarak ağlarlar; bazan de cenaze kalktıktan sonra ölenin eşya ve elbisesi ortaya atılarak, etrafında toplanıp, şiddetle ağlayarak üst ve başlarını yırtar, saçlarını yolar ve durmadan dövünür, elleriyle yüz ve vücutlarına vururlar. Bu davranışlar ölü mezara götürülürken daha yüksek tempoda yapılırdı.
Eski din ve toplum anlayışlarını islah eden İslâm, her hususta olduğu gibi cenazenin kaldırılması, defni ve defninden sonraki durumlarına kendine has usûl ve usluplar getirmiştir. Geri dönüşü olmayan Ölüm gibi en büyük hakikat ile karşılaşıldığında, insanın, ızdırabını nasıl ve hangi ölçü ve prensipler çerçevesinde ifâde edebileceğini belirlemiştir. İş buna göre;
"Niyaha"; nevh kökünden olup, "ağlarken sesi yükseltmek" demektir. Hadîsler bu tür bağırıp çağırmanın haram olduğunu açıklamışlardır. Ebû Mâlik el-Eş'ari (r.a.)'den rivayete göre Resulullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Ümmetimde, cahiliyet adetlerinden olup, terketmedikleri dört şey vardır:
-Geçmişleriyle övünmek: Dedem şöyleydi, babam böyleydi, Ninem de çok iyiydi diye.
-Kişilerin neseplerine ta'n etmek: Fülanlardan diye.
-Yıldızlardan yağmur beklemek
-Ölünün ardından bağırıp çağırmak.
Yine Peygamberimiz şöyle buyurdu: "Bağırıp çağıran, ölmeden önce tövbe etmezse kıyamet günü üzerinde katrandan bir gömlek ve yırtık bir deri olduğu halde kalkar."
Ümmü Atıyye (r.a.) şöyle demiştir: "Resulullah, ölüye bağırıp çağırmayacağımıza dair bizden söz aldı." Bezzâr'ın, râvileri sika'dan olan bir senetle rivayet ettiğine göre; Resulullah (s.a.s.) şöyle buyurdu:
"İki ses dünya ve ahirette lânetlenmiştir:.
-Nimet zamanı çalgı çalmak: Şımarmak, azmak ve kendinden geçerek hareket etmek.
-Musibet zamanı inlemek: Me’yüs olmak ve ortalığı birbirine katap karıştırmak.
Buhârî ve Müslim'de, Ebû Musa el-Eş'arî (r.a.)'den rivayet ettiğine göre; o demiştir ki; Resulullah'ın uzak olduğu şeyden ben de uzağım. Resulullah bağırıp çağırmaktan, musibet zamanı başını yolmaktan ve yaka yırtmaktan nehyetmiştir."
 İmam Ahmed b. Hanbel'in Enes (r.a.)'den rivayet ettiğine göre, Enes (r.a.) demiştir ki: "Resulullah (s.a.s.) kadınlarla bey'atleştiği zaman, bağırıp çağırmamaları hakkında onlardan söz aldı." Kadınlar: "Ya Resulullah, cahiliyet döneminde bazıları bizimle beraber ölülerimize ağlaştılar. Şimdi biz de onların ölülerine ağlamayalım mı?", Resulullah (s.a.s.): "İslâm'da ölünün arkasından bağırarak ağlaşmak haramdır" buyurdu.

İbn Mâce, Ebû Ümâme'den rivayet edilen bir hadisi şöyle kaydetmektedir: "Ölüm karşısında ölü için yüzünü tırmalayan, yakasını yırtan ve mahv ve helâkini isteyen kadına Allah gazab eder. " (İbn Mâce, Cenâiz 52). Bu duruma göre ölüye ah-ı figan ederek, elbisesini yırtıp, bağırıp çağırarak ağlamak haramdır.
Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...