DERNEK TÜZÜĞÜ
BAYDD

BALKICALILAR YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1- Derneğin Adı: “BALKICALILAR YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA Derneği” dir. (BAYDD) Kısaltması’’dır Logosu şekil A daki gibi olup boyutlandırma kriteri yoktur.Resmi site adresleri https://balkıca.org.tr/ ve https://baydd.org.tr/ dir
Derneğin merkezi Denizli’dir.Şubesi açılmayacaktır.
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
Madd2DernekYardımlaşma,Dayanışma, Eğitim,Kültür,Sağlık,Sportif,Bilimsel,Tarım,
Hayvancılık, Orman ve benzeri Sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuştur.
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda internet,sanal ortam, görsel medya ve yazılı medya araçlarını kullanıp gazete, dergi, kitap, broşür ve bülten gibi yayınlar hazırlatıp çıkarmak, dağıtmak ve sunum yapmak,
4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
6-Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
8-Dernek kültürel değerlerin korunması ,kollanması geliştirilmesi, tanıtımı,sergilenmesi ve Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser,panel,sempozyum, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi, ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
9- Tüzük amacına yönelik dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
14-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
15-Dernek üyesi olsun veya olmasın felaket,afet ve kazalara uğrayanların maddi ve manevi zararların giderilmesine yönetim kurulu çoğunluk kararıyla yardımcı olur.
16-Dernek yardıma muhtaç ve örgün öğrenim gören öğrencilerin yiyecek, giyecek,yurt,sosyal,ekonomik ihtiyacı ile ders araç ve gereçlerini, yönetim kurulu çoğunluk kararı veya yönetimin oluşturacağı eğitim komisyonu vasıtasıyla yönetimin veya yetkilendirilen komisyonun belirlemiş olduğu gerekli kıriterler yörüngesinde öğrencinin derneğe yazılı başvurusuyla 30 gün içinde olumlu veya olumsuz yardım kararı verilip gerekli bilgilendirme iletişim yöntemleriyle yardım talebinde bulunan kişiye bildirilip olumlu karar verilenler gerekli olan kriterler dahilinde yönetimce istenecek belgeleri karşılamakla yükümlü olup yardımın sürekliliği veya durdurulması kriterler dahilinde yönetim kurulunca karara bağlanır.
17- Dernek müsamere, kermes, konser, gezi, spor, yarışmaları düzenleyerek piyango tertipleyerek gelir getirici yasal diğer faaliyetlerde bulunur.
18-Dernek üyeler ve yöresinden olan şahısların nişan, nikah düğün, cenaze v.s törenlerinde birlik ve beraberliğini arttırıcı katılımın sağlanmasına yönelik girişimde bulunabilir ve dernek temsilini gösteren çelenk,çiçek v.b. gönderimler yapabilir.
19- Dernek tüzel kişiliği ve asıl üyelerinin konut ve özel orman sahibi olabilmesi için gerekli yasal faaliyet ve girişimlerde bulunur.
20- Dernek Kızılay, hastane, yetiştirme yurtları v.b sosyal müesseselere maddi yardımda bulunabilir. Yardımlar yönetim kurulu kararı il bağış şeklinde yapılır
21-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.


Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilip bir yıl ve üzeri üyelik şartlarını yerine getiren kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

<<İlk <Önceki SAYFA 1 2 3 4 5 6 Sonraki> Son>>

 

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 20!
Derneğimizin 2018-2019 Eğitim yılında lisans öğrencilerine sağlayacağı burs başvuruları 15 Ekim 2018 tarihinde başlayıp 15 Kasım 2018 tarihinde sona erecektir. Burs başvuru formuna derneğimizin sitesinden ulaşabilirsiniz. Formu doldurup Dernek merkezine veya kargo posta yoluyla ulaştırabilirsiniz. Başvurulardan sonra değerlendirme yapılıp burs almaya hak kazananlara bilgi verilecektir. Başvuru Formu için tıklayınız.